Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké23 mars 2022Representationen i FinlandLästid: 7 min

Ukraina: EU-stöd till medlemsländerna för att tillgodose flyktingars behov

Ukrainan pakolaisia

EU-kommissionen redovisar i dag de åtgärder som vidtas för att stödja medlemsländerna så att de kan tillgodose behoven för människor som flyr från kriget i Ukraina och landets befolkning.

Sedan Rysslands oprovocerade och omotiverade invasion har ca 3,5 miljoner människor – främst kvinnor och barn – kommit till EU under loppet av bara fyra veckor. Omkring 6,5 miljoner människor uppskattas vara internflyktingar. EU:s välkomnande av de människor som kommit till EU:s territorium kommer till uttryck genom att direktivet om tillfälligt skydd för första gången omsätts i praktiken, vilket ger människor snabbt bistånd och en tydlig rättslig status.

Utöver omedelbart stöd i form av bistånd vid gränsen, mottagande och civilskydd vidtar EU i dag ytterligare åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att se till att de människor som får stöd faktiskt kan utnyttja sina rättigheter till utbildning, hälso- och sjukvård, boende och arbete – kännetecken för vår europeiska livsstil.

Stödet omfattar följande:

  • Särskilt skydd för barn: Barn måste snabbt garanteras sina rättigheter utan åtskillnad. Det viktigaste är att de registreras vid ankomsten till EU. EU:s strategi för barnets rättigheter ger en övergripande ram för att skydda barn och se till att deras rättigheter tillvaratas. De nationella samordnare som nu finns inom ramen för den europeiska barngarantin fyller en central funktion när det gäller att samla och samordna insatserna på nationell nivå och tillsammans med regionala och lokala myndigheter. I detta avseende ges barn från institutioner (till exempel barnhem) och barn som riskerar att utsättas för människohandel och bli bortförda särskild uppmärksamhet. Kommissionen utarbetar dessutom för närvarande standardiserade rutiner för överföring av ensamkommande barn.

 

  • Utbildning: Att hjälpa elever, studerande och lärare är en prioritering i dessa svåra tider. Kommissionen kommer att sammanföra medlemsländerna för att börja dela erfarenheter och kartlägga vad som behöver göras för att fördrivna barn ska kunna fortsätta sin skolgång. Den europeiska plattformen för skolutbildning, School Education Gateway, kommer att fungera som en central punkt från vilken länkar till undervisningsmaterial från Ukraina och medlemsländerna kan läggas in på ukrainska. Det är också viktigt att ta tillvara kunskaper hos nyanlända ukrainska lärare i EU. Plattformen eTwinning kan hjälpa grupper som skapats på plattformens säkra utrymme för att stödja lärare. Möjligheten till flexibilitet i programmet Erasmus+ kommer också att utnyttjas för att stödja undervisning för studerande på flykt och integration av personal som flyr från kriget vid lärosäten.

 

  • Hälso- och sjukvård: Tack vare en solidaritetsmekanism som kommissionen har upprättat kan människor som är i akut behov av specialistvård på sjukhus snabbt remitteras mellan medlemsländerna för sådan vård. Det finns redan 10 000 tillgängliga platser. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) övervakar hälsosituationen på fältet och har utfärdat vägledning om förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar. Genom myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera) stöder kommissionen också vaccinleveranser, med särskilt fokus på vaccination av barn. Kommissionen kommer även att vidta riktade åtgärder för psykisk hälsa och traumastöd för människor som flyr från kriget och bland annat upprätta ett nätverk för ukrainsktalande personal inom den psykiska vården.

 

  • Arbete: Medlemsländerna uppmanas att vidta åtgärder för att hjälpa människor som anländer så att de snabbt kan utnyttja sin rätt att arbeta och delta i yrkesinriktad utbildning. I detta ingår att informera människor om de rättigheter de har enligt direktivet om tillfälligt skydd, att ge språk- eller företagsstöd och att se till att det finns barnomsorg. De offentliga arbetsförmedlingarna har här en central förmedlingsroll på arbetsmarknaden. Kommissionen har lagt till ukrainska i EU:s kompetensverktyg för personer från länder utanför EU för att hjälpa ukrainska arbetssökande och de som vill fortsätta sina studier att visa upp sina färdigheter och utnyttja möjligheter och vägledning för nästa steg. Kommissionen kommer också att testa en ny talangreserv för att matcha kompetens med lediga platser. Andra kommissionsinitiativ på detta område handlar bland annat om att utforma nya riktlinjer som ska underlätta erkännande av yrkeskvalifikationer från Ukraina och att samarbeta med arbetsmarknadens parter för att hjälpa till att informera den privata sektorn om de rättigheter som gäller enligt det tillfälliga skyddet och vilka program som finns tillgängliga.

 

  • Boende och bostäder: För att tillgodose de omedelbara behoven av lämpligt boende kommer ett nytt initiativ för tryggt boende att stödja EU-medborgare som upplåter sina bostäder, vid behov med riktad finansiering och online-resurser. Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) och sammanhållningsfonderna ska dessutom utnyttjas för att stärka de offentliga mottagningssystemen. På längre sikt kommer Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) att hjälpa till att erbjuda subventionerat boende för familjer och enskilda personer i närsamhällen. Fonden kan täcka kostnader för både köp och renovering av bostäder. Europeiska socialfonden (ESF) kan stödja tjänster och boende på lokal nivå, särskilt för människor med särskilda behov, personer med funktionsnedsättning, barn och äldre.

Solidaritet i handling

Kommissionen har upprättat en solidaritetsplattform, som samlar EU:s medlemsländer och byråer, för att samordna stödet till behövande medlemsländer. Plattformen kommer att hjälpa till att organisera överföring av människor inom EU till medlemsländer som har mottagningskapacitet. Den kan också hjälpa till att hitta vägar till länder utanför EU där många människor med ukrainskt ursprung redan är bosatta, till exempel Kanada eller Storbritannien.

Solidariteten har också kommit till uttryck inom den privata sektorn, där många transportföretag har organiserat humanitära tågtransporter och tillhandahållit kostnadsfria biljetter för flyktingar. EU hjälper till att återföra icke-ukrainska medborgare som fastnat i kriget i Ukraina till deras hemländer, till exempel genom de första Frontexstödda flygningarna för frivilligt återvändande av humanitära skäl från Polen till Tadzjikistan och Kirgizistan.

Snabba och flexibla lösningar för ökad solidaritet

EU-kommissionen vidtog omedelbara åtgärder för att bidra till att mobilisera finansiellt stöd för medlemsländer som tar emot människor som flyr från kriget i Ukraina.

I dessa åtgärder ingår bland annat ett förslag till sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (Care) och ändringar av reglerna för fonderna för inrikesfrågor för perioden 2014–2020.

Skräddarsytt stöd genom instrumentet för tekniskt stöd kommer att hjälpa medlemsländerna att bygga upp institutionell och operativ kapacitet för att välkomna människor som flyr från kriget i Ukraina, förbättra deras sociala och ekonomiska integration och på bästa sätt använda tillgängliga EU-medel för att erbjuda boende åt familjer eller ensamkommande barn.

Medlemsländerna kan även använda tillgängliga medel inom React-EU, särskilt 2022 års medel med upp till 10 miljarder euro.

För att stödja medlemsländerna, särskilt de länder som ligger närmast EU:s gräns mot Ukraina, kommer dessutom ytterligare en förfinansiering på 3,4 miljarder euro inom React-EU att ställas till förfogande för att påskynda tillgången till medel.

Betydande medel finns också tillgängliga enligt den fastställda budgetramen för 2021–2027 från fonderna för inrikes frågor respektive fonderna för sammanhållningspolitiken.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1946  

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

 

 

 

 

 

 

Översikt

Publiceringsdatum
23 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland