Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Problem eller klagomål?

Klagomål på nationell nivå

Riksdagens justitieombudsman

Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten och respekten för de grundläggande rättigheterna hos myndigheter och privata aktörer som sköter offentliga uppdrag.

Europeiska ombudsmannanätverket

Europeiska ombudsmannanätverket kopplar samman Europeiska ombudsmannen och nationella och regionala ombudsmän för att se till att klagande får hjälp på rätt nivå.

Solvit Finland

Nätverket Solvit kan hjälpa till när EU-medborgare eller företag anser att den offentliga förvaltningen i ett EU-land inte respekterar deras rättigheter på den inre marknaden. I Finland hör Solvit till arbets- och näringsministeriet.

Konsument Europa Finland (ECC)

ECC Finland ger råd och medlar vid tvister mellan konsumenter och näringsidkare i olika EU-länder och Norge, Island och Storbritannien.

FIN NET-nätverket

Nätverket för lösning av finansiella tvister, FIN-Net, består av nationella organisationer som hjälper konsumenter att lösa tvister över gränserna utanför domstol vad gäller bland annat gäller bank- och försäkringsbranscherna.

Klagomål på EU-nivå

Du kan lämna in klagomål till EU-kommissionen eller Europeiska ombudsmannen och göra framställningar till Europaparlamentet.

När det gäller brott mot de mänskliga rättigheterna kan du klaga till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som inte är en EU-institution, utan en domstol som är underställd Europarådet och oberoende av EU. Klagomålsformulär med instruktioner hittar du här.

Klagomål till EU-kommissionen

Du kan lämna in ett klagomål till kommissionen om du anser att ett medlemsland har brutit mot EU:s lagstiftning. Du kan även lämna in klagomål till kommissionen om du misstänker att ett medlemslands förvaltningspraxis, lag eller annan författning strider mot en bestämmelse eller princip i EU:s lagstiftning.

Kommissionen kan ta upp klagomål om att myndigheterna i ett EU-land kan ha brutit mot EU-rätten. Om klagomålet gäller något som en enskild person eller ett privat företag har gjort bör klagomålet tas upp på nationell nivå. Kommissionen kan inte behandla familjerättsliga och civilrättsliga tvister.

Instruktioner om hur man framför klagomål på EU-nivå.

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen utreder klagomål från enskilda, företag och organisationer om administrativa missförhållanden vid EU:s institutioner, organ och byråer. Ett administrativt missförhållande uppstår om en institution eller ett organ inte agerar i enlighet med lagen eller principerna om god administrativ sed eller kränker de mänskliga rättigheterna.

Framställningar till Europaparlamentet

Alla som är bosatta i EU, både EU-medborgare och andra, har rätt att göra en framställning till Europaparlamentet i en fråga som hör till unionens verksamhetsområde och som direkt berör framställaren. Även företag, organisationer eller föreningar med säte i EU har rätt att göra en framställning.

Hjälp med att hävda dina EU-rättigheter som företagare

Som medborgare i ett EU-land (eller Island, Norge eller Liechtenstein) har du vissa rättigheter när du gör affärer i andra europeiska länder. Om du får problem kan EU i vissa fall hjälpa dig att hävda dina rättigheter.

Allmän EU-information

Webbplatsen Ditt Europa

Webbplatsen Ditt Europa innehåller praktisk information om att bo, jobba och göra affärer i EU. Här kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter.

Europa direkt-nätverket

Ring, skriv eller kom och träffa en Europa direkt-representant i Finland. Här hittar du kontaktuppgifterna.