Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote23. maaliskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 5 min

Ukraina: EU-tuki, jolla autetaan jäsenmaita vastaamaan pakolaisten tarpeisiin

Ukrainan pakolaisia

Euroopan komissio esittelee tänään toimet, joilla autetaan EU-maita vastaamaan Ukrainaa ja sen väestöä vastaan käynnistettyä sotaa pakenevien tarpeisiin.

EU:hun on Venäjän ilman provokaatiota ja perusteettomasti käynnistämän hyökkäyksen jälkeen saapunut vain neljässä viikossa noin 3,5 miljoonaa ihmistä – pääasiassa naisia ja lapsia. Ukrainan sisällä siirtymään joutuneita arvioidaan olevan noin 6,5 miljoonaa. Ensimmäistä kertaa EU on aktivoinut tilapäistä suojelua koskevan direktiivin, joka tarjoaa EU:n alueelle saapuneille nopeaa apua ja selkeän oikeudellisen aseman. EU antaa jo välitöntä tukea rajalla sekä vastaanottorakenteiden ja pelastuspalvelun muodossa. Se ryhtyy nyt myös auttamaan jäsenmaita, jotta ne, joilla on oikeus eurooppalaisen elämäntavan peruspilareihin eli koulutukseen, terveydenhuoltoon, majoitukseen ja työpaikkoihin, voivat tosiasiassa käyttää oikeuttaan.

Saatavilla oleva tuki kattaa seuraavat: 

  • Lasten erityinen suojelu: Lasten oikeuksien on toteuduttava nopeasti ja ketään syrjimättä. Lasten rekisteröiminen EU:hun saapumisen yhteydessä on tältä osin olennaisen tärkeää. Lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia tarjoaa kattavan kehyksen lasten oikeuksien suojelulle ja toteutumiselle. Eurooppalaisen lapsitakuun puitteissa toimivilla kansallisilla koordinaattoreilla on keskeinen rooli toimien käynnistämisessä ja koordinoinnissa kansallisella tasolla ja yhdessä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota laitoksiin (kuten orpokoteihin) sijoitettuihin lapsiin ja sellaisiin lapsiin, jotka ovat vaarassa joutua ihmiskaupan ja kaappauksen uhriksi. Tämän lisäksi komissio valmistelee vakiotoimintamenettelyitä ilman huoltajaa olevien alaikäisten siirtoja varten. 
  • Koulutus: Oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien auttaminen näinä vaikeina aikoina on ensisijaisen tärkeää. Komissio tuo jäsenmaat yhteen jakamaan kokemuksia ja selvittämään, miten voitaisiin varmistaa siirtymään joutuneiden lasten koulunkäynnin jatkuminen. Kouluopetuksen eurooppalainen verkkofoorumi (School Education Gateway) toimii keskitettynä palvelupisteenä, jossa yhdistetään Ukrainasta peräisin olevaa opetusmateriaalia ja jäsenmaiden ukrainankielistä materiaalia. On myös olennaisen tärkeää hyödyntää Eurooppaan saapuneiden ukrainalaisten opettajien osaamista. eTwinning-yhteisö voi auttaa ryhmiä, jotka on perustettu foorumin suojatussa tilassa, tukemaan opettajia. Lisäksi Erasmus+ -rahoitusohjelman joustavuutta käytetään tukemaan pakolaisopiskelijoiden koulutusta ja sotaa pakenevien korkea-asteen oppilaitoksissa työskennelleiden integroitumista.
  • Terveydenhuolto: Komission luoman yhteisvastuumekanismin ansiosta henkilöitä, jotka tarvitsevat kiireellisesti erikoissairaanhoitoa, voidaan siirtää nopeasti hoitoon toiseen jäsenmaahan. Saatavilla on tällä hetkellä jo 10 000 vuodepaikkaa. ECDC, joka on antanut suuntaviivoja tartuntatautien ehkäisemisestä ja torjunnasta, seuraa terveystilannetta paikan päällä. HERAn kautta komissio tukee myös rokotteiden toimittamista. Erityisenä painopisteenä ovat lapsuusiän rokotukset. Lisäksi komissio toteuttaa kohdennettuja toimia mielenterveys- ja traumatuen tarjoamiseksi sotapakolaisille. Tätä varten se aikoo perustaa ukrainankielisten mielenterveysalan ammattilaisten verkoston. 
  • Työelämä: Jäsenmaita kehotetaan huolehtimaan siitä, että tulijat voivat käyttää nopeasti oikeuttaan työelämään ja ammatilliseen koulutukseen. Tulijoille on tiedotettava oikeuksista, joita heillä on tilapäistä suojelua koskevan direktiivin perusteella, tarjottava kieli- tai yritystukea sekä taattava lastenhoitopalvelujen saatavuus. Julkisilla työvoimapalveluilla on tässä keskeinen välittäjän rooli työmarkkinoiden suuntaan. Komissio on lisännyt ukrainan kielen kolmansien maiden kansalaisille tarkoitettuun EU:n taitoprofiilityökaluun. Tarkoituksena on tarjota ukrainalaisille työnhakijoille ja opintojaan jatkaville tilaisuus esitellä osaamistaan, tarttua työ- ja opintomahdollisuuksiin sekä saada opastusta jatkoa varten. Komissio aikoo myös testata uutta osaajareserviä osaamisen ja avointen työpaikkojen täsmäyttämiseksi. Lisäksi komissio laatii ohjeistusta Ukrainassa hankitun ammattipätevyyden tunnustamisen helpottamiseksi ja tekee yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta yksityissektori tulee tietoiseksi tilapäistä suojelua koskevan direktiivin tarjoamista oikeuksista ja saatavilla olevista ohjelmista.
  • Majoitus ja asunnot: Jotta voidaan vastata asianmukaisen majoituksen välittömään tarpeeseen, uudella ”turvallinen koti” -aloitteella tuetaan eurooppalaisia, jotka avaavat kotinsa ovet sotaa pakeneville. Tätä varten otetaan käyttöön kohdennettua rahoitusta ja verkkoresursseja tarpeen mukaan. Lisäksi on tarkoitus ottaa käyttöön turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä koheesiopolitiikan varoja julkisten vastaanottojärjestelmien vahvistamiseksi. Pidemmällä aikavälillä Euroopan aluekehitysrahasto tukee sosiaalisen asuntotuotannon asuntojen tarjoamista perheille ja yksittäisille henkilöille paikallisyhteisössä. Rahastosta voidaan kattaa sekä asuntojen hankinta että kunnostaminen. Euroopan sosiaalirahastosta voidaan tukea yhteisöpohjaisia palveluja ja asumismuotoja, erityisesti kun on kyse erityistarpeisista, vammaisista, lapsista ja ikääntyneistä. 

Solidaarisuus käytännössä: 

Komissio on perustanut solidaarisuusfoorumin, jossa jäsenmaat ja EU-virastot koordinoivat tukea sitä tarvitseville jäsenmaille. Foorumi auttaa organisoimaan ihmisten siirtoja EU:n sisällä jäsenmaihin, joilla on vastaanottokapasiteettia. Se voi myös auttaa luomaan väyliä EU:n ulkopuolisiin maihin, joissa on jo suuria ukrainalaisyhteisöjä. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Kanada ja Britannia. Myös yksityissektori on osoittanut solidaarisuutta: monet kuljetusyritykset järjestävät sotaa pakeneville kuljetuksia korvauksetta humanitaarisista syistä. Lisäksi EU auttaa Ukrainan sodan keskelle jääneitä muita kuin Ukrainan kansalaisia palaamaan kotimaahansa. Esimerkkinä voidaan mainita ensimmäiset Frontexin tukemat humanitaarisista syistä järjestettävät lennot Puolasta Tadžikistaniin ja Kirgisiaan. 

Nopeat ja joustavat ratkaisut solidaarisuuden tukemiseksi: 

Komissio on ryhtynyt välittömiin toimiin taloudellisen tuen antamiseksi jäsenmaille, jotka ottavat vastaan Ukrainan sotaa pakenevia. Näihin toimiin kuuluvat ehdotus, joka koskee koheesiopoliittista tukitoimea Euroopan pakolaisten auttamiseksi (CARE), ja tarkistukset sisäasioiden rahastoihin 2014–2020. Teknisen tuen välineen kautta annettava räätälöity tuki auttaa jäsenmaita kehittämään institutionaalisia ja operatiivisia valmiuksiaan. Näin niiden on helpompi ottaa vastaan Ukrainan sotaa pakenevia, edistää sotapakolaisten sosiaalista ja taloudellista integroitumista ja hyödyntää saatavilla olevia EU-varoja parhaalla mahdollisella tavalla majoituksen tarjoamiseksi perheille tai ilman huoltajaa oleville lapsille. Jäsenmaat voivat käyttää myös REACT–EU-välineestä saatavilla olevaa rahoitusta, erityisesti vuoden 2022 varoja aina 10 miljardiin euroon saakka. Lisäksi REACT-EU-välineestä asetetaan saataville jäsenmaiden, erityisesti Ukrainan vastaisella EU-rajalla sijaitsevien jäsenmaiden, tueksi 3,4 miljardia euroa ennakkomaksuina, jotta varojen saanti nopeutuu. Merkittävää rahoitusta on saatavilla myös vuosien 2021–2027 rahoituskehyksen puitteissa sekä sisäasioiden että koheesiopolitiikan rahastoista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1946   

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

 

 

 

Tiedot

Julkaisupäivä
23. maaliskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto