Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland

EU-budgeten i Finland

Finland och EU:s budget

EU:s budget 2021−2027

För att hantera konsekvenserna av coronapandemin har EU förstärkt långtidsbudgeten för 2021−2027 med ett tillfälligt återhämtningsinstrument, Next Generation EU, på 750 miljarder euro. Därigenom kommer sammanlagt 2,018 biljoner euro under sjuårsperioden att användas för att motverka skadorna som orsakats av pandemin och för att hjälpa EU-länderna att stå starkare och bättre förberedda inför framtida kriser. Fokus ligger på den gröna och den digitala omställningen.

Återhämtningsinstrumentet Next Generation EU är en omfattande helhet, vars mest centrala del består av faciliteten för återhämtning och resiliens. Syftet med faciliteten är att främja den ekonomiska, sociala och regionala sammanhållningen i unionen och att förbättra medlemsländernas resiliens. Dessutom ska faciliteten bidra till att minska de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin samt stödja den gröna och den digitala omställningen för en hållbar tillväxt.

EU:s utgifter för 2021-2027
EU:s utgifter för 2021-2027. Infograph: Europeiska unionens råd, 2020.

Finland får 2,1 miljarder euro i stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens. Detta belopp behöver inte återbetalas. Av de totala medlen i Finlands återhämtningsplan viks 50 procent åt åtgärder som stöder Finlands miljö- och klimatmål och 27 procent åt åtgärder som stöder den digitala omställningen.

Next Generation EU: EU-kommissionen ställer sig bakom Finlands återhämtnings- och resiliensplan på 2,1 miljarder euro

Återhämtningsplanen för EU

EU-budgeten som motor i den europeiska återhämtningsplanen

EU:s utgifter och inkomster

EU:s långtidsbudget för 2021–2027

Publikation på engelska: ”The EU’s 2021-2027 long-term budget & NextGenerationEU

Hur fungerar EU:s budget?

Varifrån kommer pengarna?

Vem bestämmer över pengarna?

Hur ser EU-budgetens livscykel ut?

EU-budgetens livscykel sträcker sig över tre år. Förberedelserna inriktas på det följande årets budget och tar flera månader. Genomförandet sköts av EU-kommissionen, medlemsländerna eller länder utanför EU och internationella organisationer. Kontrollen av hur pengarna har använts görs av kommissionen och revisionsrätten efter budgetårets slut.

EU har ett antal organ och verktyg för att upptäcka, utreda och bestraffa missbruk av EU-medel.

EU:s åtgärder för att bekämpa bedrägerier

Europeiska byrån för bedrägeribekämtning (Olaf)

 

Länkar

Publikation: ”EU:s budget i korthet

EU-lagstiftningen på budgetområdet

Information om hur EU:s budget fungerar