Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland

EU:s återhämtningsplan

EU:s återhämtningsplan och Finland

Rysslands aggressionskrig mot Ukraina fortsätter att inverka negativt på EU:s ekonomi och leder till lägre tillväxt och högre inflation jämfört med vårprognosen. Enligt den (intermistiska) ekonomiska sommarprognosen 2022 kommer EU:s ekonomi att växa med 2,7 % 2022 och 1,5 % 2023. Tillväxten i euroområdet beräknas ligga på 2,6 % 2022 och därefter minska till 1,4 % 2023. Den genomsnittliga årliga inflationen beräknas nå sin historiskt högsta topp 2022, på 7,6 % i euroområdet och 8,3 % i EU, för att sedan minska till 4,0 % respektive 4,6 % 2023.

 

Den ekonomiska sommarprognosen 2022

 

 

Vad omfattar EU:s återhämtningsplan?

Tillsammans utgör EU:s långtidsbudget och det tillfälliga finansieringsinstrumentet Next Generation EU, som är till för att påskynda återhämtningen, det största återhämtningspaketet någonsin i Europa. Den sammanlagda budgeten för återhämtningsplanen, som man kom överens om i december 2020, uppgår till 2,018 biljoner euro (beloppet i löpande priser; enligt 2018 års priser 1,8 biljoner euro).

För att hantera konsekvenserna av coronapandemin har EU förstärkt långtidsbudgeten för 2021−2027.  Över 50 procent av återhämtningsplanen används till forskning och innovation, den gröna och digitala omställningen samt beredskap och återhämtning.

Det handlar om ett framtidsorienterat paket, som ska bidra till att bekämpa klimatförändringarna och värna om den biologiska mångfalden – allt i enlighet med den europeiska gröna given. För dessa prioriteringar används 30 procent av EU:s budget.

Instrumentet Next Generation EU består av flera olika delar:

  • faciliteten för återhämtning och resiliens,
  • initiativet React-EU – återhämtningsstöd för sammanhållning och till Europas regioner, och
  • tilläggsfinansiering till bland annat Horisont Europa, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Fonden för en rättvis omställning.

Next Generation EU är ett tillfälligt återhämtningsinstrument, vars budget uppgår till 806,9 miljarder euro*. Av detta belopp beviljas 723,8 miljarder euro som lån och stöd för EU-ländernas strukturreformer och investeringar genom faciliteten för återhämtning och resiliens.

Europeiska planeringsterminen, som är till för samordningen och uppföljningen av den ekonomiska politiken, har även anpassats för att samordnas med faciliteten för återhämtning och resiliens. Planeringsterminen och återhämtningsfaciliteten hänger nämligen nära samman. På detta sätt kan man säkerställa att strukturreformerna är en väsentlig del av alla länders återhämtning.

För att få finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens måste alla EU:s medlemsländer lämna i en nationell återhämtnings- och resiliensplan. I den nationella planen måste minst 37 procent av medlen användas till klimatåtgärder och 20 procent till digitala investeringar och reformer. Planerna ska genomföras före utgången av år 2026.

*Beloppet i löpande priser. Enligt 2018 års priser motsvarar det 750 miljarder euro.

Framsteg i genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanerna kan följas med hjälp av resultattavlan för återhämtning och resiliens. På webbplatsen för resultattavlan finns information om de delmål och mål som uppnåtts samt om utbetalningar inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens.

Läs mer om resultattavlan    

Mer information om EU:s återhämtningsplan

Frågor och svar om återhämtningsplanen på 2,018 biljoner euro

EU:s långtidsbudget och Next Generation EU: Fakta och siffor (EN)

Vad omfattar Finlands återhämtningsplan?

EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument Next Generation EU omfattar konkreta investerings- och reformplaner som ska hjälpa Finland att ta sig ur coronapandemin och komma ut starkare på andra sidan.

I Finlands återhämtnings- och resiliensplan avsätts 50 procent av planens totala tilldelning till åtgärder som stöder klimatmålen. Finland har lagt fram ett ambitiöst mål om att nå koldioxidneutralitet senast 2035. Reformerna och investeringarna i planen kommer att vara viktiga för att Finland ska kunna uppnå sitt mål.

Planen omfattar även alla de sektorer som har högst utsläpp, dvs. energi, bostäder, industri och transport. Den inbegriper reformer för utfasningen av kol i energiproduktionen, skatteförändringar till förmån för renare teknik och en reform av avfallslagen med höjda mål för återvinning och återanvändning.

Vad gäller investeringar, kommer planen att finansiera teknik för ren energi och tillhörande infrastruktur, en utfasning av fossila bränslen i industrin, utbyte av oljepannor mot koldioxidsnåla eller koldioxidfria värmesystem samt privata och offentliga laddningspunkter för elbilar.

I Finlands plan avsätts 27 procent av den totala tilldelningen till åtgärder som stöder den digitala omställningen. Planen inbegriper åtgärder för att förbättra tillgången till höghastighetsinternet, särskilt i landsbygdsområden. Åtgärderna ska även stödja digitaliseringen av företag och den offentliga sektorn, förbättra arbetskraftens digitala färdigheter och främja utvecklingen av viktig teknik, såsom artificiell intelligens, 6G och mikroelektronik.

Finland spås få uppskattningsvis 2,1 miljarder euro i stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens. Ur instrumentet React-EU är 135 miljoner euro i medel tillgängligt för 2021 och ur fonden för en rättvis omställning 424 miljoner euro.

I EU:s nya långtidsbudget får Finland även 1,65 miljarder euro i medel inom ramen för sammanhållningspolitiken och drygt 3,6 miljarder euro i direktstöd från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Dessutom är 2,56 miljarder euro i medel tillgängligt från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

Finlands nationella återhämtnings- och resiliensplan

Faktablad: Finlands återhämtnings- och resiliensplan

Genomförandet av Finlands återhämtningsplan

Det är med glädje jag nu meddelar att EU-kommissionen ställer sig bakom Finlands återhämtnings- och resiliensplan på 2,1 miljarder euro. Jag är stolt över att NextGenerationEU kommer att innebära ett betydande bidrag till Finlands mål att bli klimatneutralt senast 2035. Planen kommer också att hjälpa till att understödja Finlands anseende inom innovation, genom stöd för utvecklingen av ny teknik inom områden som artificiell intelligens, 6G och mikroelektronik. Vi kommer att stödja Finland under planens hela genomförande för att säkerställa att reformerna och investeringarna genomförs fullt ut.

Ordförande Ursula von der Leyen

När rådet har antagit planen kan en förfinansiering på 271 miljoner euro betalas ut till Finland. Det motsvarar 13 procent av det totala belopp som landet tilldelas.

Pressmeddelande: EU-kommissionen ställer sig bakom Finlands återhämtnings- och resiliensplan på 2,1 miljarder euro