Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké1 december 2021Representationen i Finland

Asyl och återvändande: EU-kommissionen föreslår tillfälliga åtgärder för att hantera nödsituationen vid gränsen mot Belarus

Pakolaisia

EU-kommissionen lägger fram detta förslag till åtgärder till följd av Europeiska rådets uppmaning till kommissionen att föreslå alla ändringar som krävs av EU:s rättsliga ramar för att säkerställa en omedelbar och adekvat reaktion på situationen i överensstämmelse med EU-rätten och internationella skyldigheter, inbegripet de grundläggande rättigheterna. Enligt Europeiska rådets uppmaning ska kommissionen även presentera konkreta åtgärder med tillräckligt ekonomiskt stöd för samma ändamål.

De tillfälliga asyl- och återvändandeåtgärder som EU-kommissionen föreslår i dag för att hjälpa Lettland, Litauen och Polen grundar sig på artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Åtgärderna träder i kraft när de har antagits av rådet och efter att Europaparlamentet har hörts.

De åtgärder som ingår i förslaget är extraordinära och exceptionella. De kommer att gälla i sex månader, såvida de inte förlängs eller upphävs. Åtgärderna rör icke-EU-medborgare som har tagit sig in i EU från Belarus på ett otillåtet sätt och befinner sig i närheten av gränsen, eller som infinner sig vid ett gränsövergångsställe.

De viktigaste inslagen i förslaget beskrivs nedan.

Förfarande för migrations- och asylhantering i nödsituationer vid de yttre gränserna

Lettland, Litauen och Polen kommer att kunna förlänga registreringsperioden för asylansökningar till fyra veckor i stället för nuvarande 3–10 dagar. De får också använda asylförfarandet vid gränsen.

När det gäller mottagningsvillkor kan EU-länderna fokusera på att tillgodose de mest grundläggande behoven, såsom tak över huvudet, mat, vatten, kläder, lämplig medicinsk vård och hjälp till utsatta personer, med full respekt för människans värdighet.

Vad gäller återvändandeförfarandet ska de berörda EU-länderna kunna följa enklare och snabbare nationella förfaranden för återvändande även av personer vars ansökningar om internationellt skydd har avslagits i det här sammanhanget.

Praktiskt stöd och samarbete

EU:s byråer är redo att på begäran hjälpa medlemsländerna. Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) kan hjälpa till med att registrera och behandla ansökningar, sörja för screening av utsatta personer och stödja hanteringen och utformningen samt se till att mottagningsanläggningarna håller lämplig standard. Frontex kan stödja gränskontrollverksamheten, bland annat genom screening och återvändandeinsatser. Europol kan också hjälpa till med underrättelseverksamhet för att bekämpa smuggling.

EU-kommissionen, medlemsländerna och EU-byråerna kommer att fortsätta sitt samarbete och länderna blir skyldiga att fortsätta att rapportera relevant information och statistik via EU-nätverket för beredskap och krishantering på migrationsområdet.

EU-kommissionen kommer regelbundet att ompröva situationen och kan föreslå att rådet förlänger eller upphäver de provisoriska åtgärderna.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6447       

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
1 december 2021
Upphovsman
Representationen i Finland