Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké19 april 2023Representationen i Finland

Överträdelseförfaranden: EU-kommissionen uppmanar Finland att till fullo införliva EU:s lagstiftning

EU-lippu

EU-kommissionen offentliggör i dag en sammanfattning av överträdelseförfarandena i april. Sammanfattningen omfattar rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten.

Kampen mot terrorismen: Kommissionen uppmanar Finland och fem andra medlemsländer att säkerställa ett korrekt införlivande av EU:s regler för bekämpande av terrorism

Kommissionen beslutar i dag att skicka ett motiverat yttrande till Finland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Polen och Tyskland, så att de på ett korrekt sätt införlivar vissa delar av EU:s regler om bekämpande av terrorism (direktiv (EU) 2017/541).

Direktivet om bekämpande av terrorism är en hörnsten i EU:s agenda för terrorismbekämpning. Det innehåller bestämmelser som kriminaliserar och straffbelägger terroristrelaterade brott, såsom att resa utomlands för att begå terroristbrott, återvända till eller resa inom EU för sådan verksamhet, träna sig för terroriständamål och finansiera terrorism. Dessa regler innehåller dessutom särskilda bestämmelser för offer för terrorism för att säkerställa att de har tillgång till tillförlitlig information och professionella och specialiserade stödtjänster.

Medlemsländerna skulle senast den 8 september 2018 ha införlivat direktivet i nationell lagstiftning.

Efter att ha utvärderat den nationella införlivandelagstiftningen skickade kommissionen formella underrättelser mellan juni och september 2021 till dessa medlemsländer och uppmanade dem att vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda de brister som kommissionen konstaterat när det gäller införlivandet. De sex medlemsländernas svar bemötte inte kommissionens synpunkter i tillräcklig utsträckning.

EU-kommissionen har därför beslutat att utfärda motiverade yttranden till dessa sex medlemsländer. De har nu två månader på sig att svara och vidta nödvändiga åtgärder. Om de inte inkommer med ett tillfredsställande svar kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendena till EU-domstolen.

Förnybar energi: Kommissionen uppmanar Finland och Estland att fullständigt införliva direktivet om förnybar energi

Kommissionen beslutar i dag att skicka motiverade yttranden till Finland och Estland, eftersom länderna inte fullständigt har införlivat EU:s regler om främjande av användning av energi från förnybara energikällor enligt direktiv (EU) 2018/2001.

Direktivet utgör den rättsliga ramen för utveckling av förnybar energi avseende el, värme och kyla samt transporter i EU. I direktivet fastställs ett bindande mål för EU på minst 32 procent förnybar energi till 2030. Det föreskriver också åtgärder för att säkerställa att stödet till förnybar energi ska vara kostnadseffektivt och för att förenkla de administrativa förfarandena för projekt för förnybar energi. Genom direktivet underlättas också allmänhetens deltagande i energiomställningen och särskilda mål fastställs för att andelen förnybar energi senast 2030 ska öka inom värme- och kylsektorn samt inom transportsektorn.

Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 30 juni 2021.

I juli 2021 skickade kommissionen en formell underrättelse till Finland och Estland. Hittills har de endast delvis införlivat direktivet. De har nu två månader på sig att uppfylla införlivandeskyldigheten och anmäla detta till kommissionen. I annat fall kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendena till EU-domstolen.

Den inre energimarknaden: Kommissionen uppmanar Finland och tre andra medlemsländer att fullständigt införliva EU:s regler om den inre marknaden för el

Kommissionen beslutar i dag att skicka motiverade yttranden till Finland, Luxemburg, Nederländerna och Österrike, eftersom länderna inte fullständigt har införlivat EU:s regler om den inre marknaden för el enligt direktiv (EU) 2019/944, som ändrar direktiv 2012/27/EU.

I direktivet fastställs centrala regler för elsektorns organisation och funktion för att skapa verkligt integrerade, konkurrenskraftiga, konsumentcentrerade, flexibla, rättvisa och transparenta elmarknader i EU.

Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 31 december 2020.

I februari 2021 skickades formella underrättelser till Finland, Luxemburg, Nederländerna och Österrike, efter att kommissionen konstaterat att alla bestämmelser i direktivet inte hade införlivats i ländernas nationella lagstiftningar. Efter att ha granskat svaren från de berörda medlemsländerna och de nationella införlivandeåtgärder som anmälts anser kommissionen att dessa medlemsländer fortfarande inte fullständigt har införlivat direktivet.

Dessa medlemsländer har nu två månader på sig att uppfylla införlivandeskyldigheten och anmäla detta till EU-kommissionen. I annat fall kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_23_1808     

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio    

 

Översikt

Publiceringsdatum
19 april 2023
Upphovsman
Representationen i Finland