Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel4 oktober 2021Representationen i Finland

Next Generation EU: EU-kommissionen ställer sig bakom Finlands återhämtnings- och resiliensplan på 2,1 miljarder euro

EU-kommissionen har i dag godkänt Finlands återhämtnings- och resiliensplan. Det är ett viktigt steg för att EU ska kunna betala ut 2,1 miljarder euro i bidrag till Finland från faciliteten för återhämtning och resiliens. Den finansiering som...

Faciliteten för återhämtning och resiliens är det främsta instrumentet inom Next Generation EU. Det kommer att tillhandahålla upp till 800 miljarder euro (i löpande priser) till stöd för investeringar och reformer runt om i EU. Finlands plan är en del av EU:s samordnade svar på coronakrisen, som genom att främja den gröna och den digitala omställningen, stärka den ekonomiska och sociala resiliensen och öka sammanhållningen på den inre marknaden, ska hantera Europas gemensamma utmaningar.

Kommissionen har bedömt Finlands plan utifrån de kriterier som fastställs i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. I kommissionens analys beaktades särskilt om investeringarna och reformerna i Finlands plan stödjer den gröna och den digitala omställningen, om de verkningsfullt hanterar de utmaningar som fastställts i den europeiska planeringsterminen, och om de stärker landets tillväxtpotential, jobbskapande och ekonomiska och sociala resiliens.

Finlands gröna och digitala omställningar

Kommissionens bedömning visar att Finlands plan avsätter 50 procent av planens totala tilldelning till åtgärder som stöder klimatmålen. Finland har lagt fram ett ambitiöst mål om att nå koldioxidneutralitet senast 2035. Reformerna och investeringarna i planen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att Finland ska kunna uppnå det målet.

Planen hanterar även alla de sektorer som har högst utsläpp, dvs. energi, bostäder, industri och transport. Den inbegriper reformer för utfasningen av kol i energiproduktion, skatteförändringar till förmån för renare teknik och en reform av avfallslagen med höjda mål för återvinning och återanvändning.

Vad gäller investeringar kommer planen att finansiera teknik för ren energi och tillhörande infrastruktur, utfasningen av fossila bränslen i industrin, utbyte av oljepannor mot koldioxidsnåla eller koldioxidfria värmesystem samt privata och offentliga laddningspunkter för elbilar.

Kommissionens bedömning visar att Finlands plan avsätter 27 procent av planens totala tilldelning till åtgärder som stöder den digitala omställningen. Planen inbegriper åtgärder för att förbättra tillgången till höghastighetsinternet, särskilt i landsbygdsområden. Åtgärderna ska även stödja digitaliseringen av företag och den offentliga sektorn, förbättra arbetskraftens digitala färdigheter och främja utvecklingen av viktig teknik som artificiell intelligens, 6G och mikroelektronik.

Finlands ekonomiska och sociala resiliens

Kommissionen anser att Finlands plan omfattar ett stort antal ömsesidigt förstärkande reformer och investeringar som bidrar till att verkningsfullt hantera de ekonomiska och sociala utmaningar som beskrivs i de landsspecifika rekommendationerna som Finland fått de senaste åren.

Planen innehåller en lång rad olika reformåtgärder för att öka sysselsättningsgraden och stärka arbetsmarknadens funktion. Det handlar om allt från omställningen av den offentliga arbetsförmedlingen till att förbättra och främja tillgången till sociala tjänster och hälso- och sjukvård. Planen omfattar särskilda åtgärder för att ge integrationsstöd till unga och personer med partiell arbetsförmåga, och även åtgärder för att stärka tillsynen och tillämpningen av Finlands regelverk för bekämpning av penningtvätt.

Finlands plan utgör ett omfattande och balanserat svar på landets ekonomiska och sociala situation. Därigenom bidrar den på lämpligt sätt till alla sex pelarna i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Flaggskeppsinitiativ och reformprojekt

I Finlands plan föreslås projekt inom alla EU:s sju flaggskeppsområden. Det är särskilda investeringsprojekt som motverkar problem som är gemensamma för alla medlemsländer inom områden som skapar jobb och tillväxt och som behövs för den gröna och den digitala omställningen.

Till stöd för den gröna omställningen har Finland exempelvis föreslagit att tillhandahålla 161 miljoner euro för att investera i ny energiteknik och 60 miljoner euro för att fasa ut koldioxid i industriella processer.

Till stöd för den digitala omställningen kommer planen att investera 50 miljoner euro i införandet av snabba bredbandstjänster och 93 miljoner euro till stöd för utvecklingen av digitala färdigheter. Detta är en del av reformer för kontinuerligt lärande och arbetsmarknadsreformer.

Kommissionens bedömning visar att ingen av åtgärderna i planen orsakar någon betydande skada på miljön, i enlighet med de krav som fastställs i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Kommissionen anser att de kontrollsystem som Finland inrättat är lämpliga för att skydda unionens finansiella intressen. Dessutom anser kommissionen att planen innehåller tillräckliga detaljer om hur nationella myndigheter kommer att förebygga, upptäcka och åtgärda förekomsten av intressekonflikter, korruption och bedrägerier avseende användningen av medel.

Kommissionärernas uttalanden

– Det är med glädje jag nu meddelar att EU-kommissionen ställer sig bakom Finlands återhämtnings- och resiliensplan på 2,1 miljarder euro, säger ordförande Ursula von der Leyen. Jag är stolt över att NextGenerationEU kommer att innebära ett betydande bidrag till Finlands mål att bli klimatneutralt senast 2035. Planen kommer också att hjälpa till att understödja Finlands anseende inom innovation, genom stöd för utvecklingen av ny teknik inom områden som artificiell intelligens, 6G och mikroelektronik. Vi kommer att stödja Finland under planens hela genomförande för att säkerställa att reformerna och investeringarna genomförs fullt ut.

– Kommissionen har i dag gett grönt ljus till Finlands återhämtnings- och resiliensplan, något som kommer att leda in landet på en grönare och mer digital väg i sin återhämtning från krisen, säger Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor. Planen kommer att hjälpa Finland att uppnå sitt ambitiösa mål om klimatneutralitet senast 2035, med reformer och investeringar som kommer att minska koldioxidutsläppen från energiproduktion, bostäder, industri och transport. Vi välkomnar planens fokus på höghastighetsuppkoppling, särskilt i glesbygdsområden där den kan bidra till att upprätthålla den ekonomiska verksamheten, och på digitaliseringen av små företag och den offentliga sektorn. Med reformer för att främja sysselsättningen och stärka arbetsmarknaden kommer Finlands plan så snart den träder i kraft att bidra till smart och hållbar tillväxt för alla.

– Finlands återhämtnings- och resiliensplan på 2,1 miljarder euro är tydligt inriktad på den gröna omställningen, säger Paolo Gentiloni, kommissionär med ansvar för ekonomi. Inte mindre än 50 % av den totala tilldelningen avsätts för att stödja klimatmålen, vilket bidrar till att påskynda landets ambitiösa mål om att nå koldioxidneutralitet senast 2035. Planen innehåller också ett antal åtgärder för att främja Finlands redan starka digitala konkurrenskraft. Jag välkomnar särskilt de starka sociala inslagen i den finska planen, med åtgärder för att öka sysselsättningsnivån, hantera ungdomsarbetslöshet och främja tillgången till sociala tjänster och hälso- och sjukvård.

Vad händer nu?

Kommissionen antar i dag ett förslag till beslut om att tillhandahålla 2,1 miljarder euro i bidrag till Finland inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Rådet har nu som regel fyra veckor på sig att anta kommissionens förslag.

Med rådets godkännande av planen kan en förfinansiering på 271 miljoner euro betalas ut till Finland. Det motsvarar 13 % procent av det totala belopp som Finland tilldelas.

Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar efter att de delmål och mål som fastställs i återhämtnings- och resiliensplanen har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt, vilket återspeglar framstegen med genomförandet av investeringarna och reformerna.

Läs mer

Frågor och svar: EU-kommissionen ställer sig bakom Finlands återhämtnings- och resiliensplan på 2,1 miljarder euro

Faktablad om Finlands återhämtnings- och resiliensplan

Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av Finlands återhämtnings- och resiliensplan

Bilaga till förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av bedömningen av Finlands återhämtnings- och resiliensplan

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som medföljer förslag till rådets genomförandebeslut

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Faciliteten för återhämtning och resiliens – frågor och svar

Förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
4 oktober 2021
Upphovsman
Representationen i Finland