Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli4. lokakuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 5 min

NextGenerationEU: Euroopan komissio vahvistaa Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelman

Euroopan komissio on tänään antanut myönteisen arvion Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta. Kyseessä on tärkeä vaihe menettelyssä, jossa EU myöntää Suomelle elpymis- ja palautumistukivälineestä 2,1 miljardia euroa tukea, jota ei tarvitse...

Elpymis- ja palautumistukiväline on keskeinen osa NextGenerationEU-välinettä, josta myönnetään jopa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseen kaikkialla EU:ssa. Suomen suunnitelma on osa EU:n ennennäkemätöntä koordinoitua reagointia koronakriisiin. Toimien avulla on tarkoitus puuttua yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin edistämällä vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja lujittamalla taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä sekä sisämarkkinoiden yhteenkuuluvuutta.

Komissio on arvioinut Suomen suunnitelman elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa vahvistettujen kriteerien perusteella. Komissio on tarkastellut erityisesti sitä, tukevatko Suomen suunnitelmaan sisältyvät investoinnit ja uudistukset vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, vastataanko niillä talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa yksilöityihin haasteisiin ja vahvistavatko ne Suomen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista ja taloudellista ja sosiaalista palautumiskykyä.

Vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen turvaaminen Suomessa

Komissio toteaa arviossaan, että Suomen suunnitelman kokonaismäärärahoista 50 prosenttia on osoitettu ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Suomi on ilmoittanut asettaneensa kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelmaan sisältyvät uudistukset ja investoinnit edistävät merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamista. Suunnitelma kattaa kaikki eniten päästöjä aiheuttavat alat eli energian, rakennukset, teollisuuden ja liikenteen. Uudistusten avulla on tarkoitus vähentää kivihiilen käyttöä energiantuotannossa, toteuttaa verouudistus puhtaampien teknologioiden edistämiseksi ja muuttaa jätelakia kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisäämiseksi. Suunnitelmaan sisältyvillä investoinneilla rahoitetaan puhtaita energiateknologioita ja niihin liittyvää infrastruktuuria, teollisuuden vähähiilistämistä, öljylämmityksen vaihtamista vähä- tai nollapäästöisiin lämmitysmuotoihin sekä sähköautojen yksityisiä ja julkisia latauspisteitä.

Komission arvion mukaan Suomen suunnitelman kokonaismäärärahoista 27 prosenttia on osoitettu digitaalista muutosta tukeviin toimenpiteisiin. Suunnitelmaan sisältyvillä toimenpiteillä parannetaan nopeita internetyhteyksiä erityisesti maaseudulla, tuetaan yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota, parannetaan työntekijöiden digitaitoja ja edistetään keskeisten teknologioiden, kuten tekoälyn, 6G:n ja mikroelektroniikan, kehittämistä.

Suomen taloudellisen ja sosiaalisen selviytymiskyvyn vahvistaminen

Komissio katsoo, että Suomen suunnitelmaan sisältyy laaja joukko toisiaan vahvistavia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan Suomelle talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annetuissa maakohtaisissa suosituksissa esitettyihin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

Suunnitelma käsittää monipuolisen valikoiman uudistustoimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan työllisyysastetta ja lujittamaan työmarkkinoiden toimintaa esimerkiksi uudistamalla julkisia työvoimapalveluja ja parantamalla ja helpottamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta. Suunnitelmaan sisältyy erityisiä toimenpiteitä nuorten ja osatyökykyisten integroimiseksi työmarkkinoille. Suomen suunnitelmaan sisältyy myös toimenpiteitä rahanpesun torjuntasäännöstön tuloksellisen valvonnan ja noudattamisen vahvistamiseksi.

Suunnitelma tarjoaa kattavan ja tasapainoisen ratkaisun Suomen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja edistää siten asianmukaisesti kaikkia elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa esitettyjä kuutta pilaria.

Suunnitelmalla edistetään EU:n tärkeimpiä investointi- ja uudistushankkeita

Suomen suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita kaikilla seitsemällä EU:n kärkitavoitteiden alalla. Näillä erityisillä investointihankkeilla vastataan kaikille jäsenmaille yhteisiin haasteisiin aloilla, joilla voidaan luoda uusia työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen toteuttamiseksi. Suomi on esimerkiksi ehdottanut 161 miljoonan euron investointeja uusiin energiateknologioihin ja 60 miljoonan euron tukea teollisuuden prosessien vähähiilistämiseen vihreän siirtymän edistämiseksi. Digitaalisen muutoksen tukemiseksi suunnitelmassa ehdotetaan 50 miljoonan euron investointia nopeiden laajakaistayhteyksien parantamiseen ja 93 miljoonan euron tukea digitaitojen kehittämiseen osana jatkuvan oppimisen ja työmarkkinoiden uudistuksia.

Komissio katsoo arvioinnissaan, että mikään suunnitelmaan sisältyvistä toimenpiteistä ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle, kuten elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa edellytetään.

Komissio arvioi myös, että Suomen käyttöön ottamilla valvontajärjestelmillä voidaan suojata unionin taloudellisia etuja asianmukaisesti. Suunnitelmassa on myös esitetty riittävän yksityiskohtaisesti, miten kansalliset viranomaiset ehkäisevät ja paljastavat varojen käyttöön liittyviä eturistiriitoja, lahjontaa ja petoksia ja toteuttavat tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Komission jäsenet kommentoivat:

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ” Olen iloinen voidessani kertoa komission päätöksestä hyväksyä Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelma. Olen ylpeä siitä, että voimme NextGenerationEU-välineellä auttaa Suomea saavuttamaan tavoitteensa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelma myös vahvistaa osaltaan Suomen mainetta innovoinnin kärkimaana, sillä sen avulla edistetään uusien teknologioiden kehittämistä muun muassa tekoälyn, 6G:n ja mikroelektroniikan alalla. Komissio tukee Suomea suunnitelman koko toteuttamisen ajan, jotta kaikki siihen sisältyvät uudistukset ja investoinnit voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan .”

Ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi: ” Komissio on tänään näyttänyt vihreää valoa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmalle, jonka avulla Suomi nousee kriisistä kohti vihreämpää ja digitaalisempaa kehitystä. Suunnitelman avulla Suomi voi saavuttaa kunnianhimoisen tavoitteensa hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä toteuttamalla uudistuksia ja investointeja, joilla vähennetään energiantuotannon, rakennusten, teollisuuden ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Komissio on tyytyväinen, että suunnitelmassa painotetaan nopeita internetyhteyksiä erityisesti harvaan asutuilla seuduilla niiden taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitämiseksi ja tuetaan pienempien yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota. Työllisyyttä ja työmarkkinoita tukevien uudistusten ansiosta Suomen suunnitelman toteuttaminen edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.”

Talouspolitiikasta vastaava komissaari Paolo Gentiloni sanoi: ” Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelmassa painotetaan vahvasti vihreää siirtymää. Peräti 50 prosenttia kokonaismäärärahoista on osoitettu ilmastotavoitteiden tukemiseen, mikä auttaa Suomea saavuttamaan kunnianhimoisen tavoitteensa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi suunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla tuetaan Suomen jo ennestään vahvaa digitaalista kilpailukykyä. Olen erityisen tyytyväinen suunnitelman vahvaan sosiaaliseen panokseen, jonka avulla on tarkoitus nostaa työllisyysastetta, puuttua nuorisotyöttömyyteen ja helpottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta .”

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt päätösehdotuksen 2,1 miljardin euron avustusten myöntämisestä Suomelle elpymis- ja palautumistukivälineestä. Neuvostolla on nyt sääntöjen mukaan neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Neuvoston hyväksyttyä ehdotuksen Suomelle voidaan maksaa ennakkomaksuna 271 miljoonaa euroa, eli 13 prosenttia sille myönnetystä kokonaisrahoituksesta.

Komissio antaa luvan seuraaviin maksuihin, kun elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetyt välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi osoitukseksi siitä, että investointien ja uudistusten toteuttaminen etenee suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan komissio vahvistaa Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelman

Tietokooste Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta

Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä

Liite ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – oheisasiakirja ehdotukseen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi

Elpymis- ja palautumistukiväline

Elpymis- ja palautumistukiväline: Kysymyksiä ja vastauksia

Asetus elpymis- ja palautumistukivälineestä

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
4. lokakuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto