Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel27 april 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Migrationshantering: Ny EU-strategi för frivilligt återvändande och återanpassning

I dag antar kommissionen den första EU-strategin för frivilligt återvändande och återanpassning. Strategin ska främja frivilligt återvändande och återanpassning som en grundläggande del av ett gemensamt EU-system för återvändanden. Detta är ett av...

Den strategi som läggs fram i dag är ett led i EU:s arbete för att bygga upp ett gemensamt EU-system för återvändanden inom ramen för den nya migrations- och asylpakten.

– Bara omkring en tredjedel av dem som inte har rätt att stanna i EU återvänder till sina ursprungsländer, varav mindre än 30 procent gör det frivilligt, säger Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Frivilligt återvändande är alltid det bästa alternativet: det sätter individen i centrum, är effektivare och mindre kostsamt. Vår första strategi någonsin för frivilligt återvändande och återanpassning kommer att hjälpa de som återvänder från både EU och tredjeländer att ta tillvara möjligheterna i sina hemländer, bidra till den lokala samhällsutvecklingen och även stärka förtroendet för vårt migrationssystem så att det blir mer effektivt, betonar kommissionär Johansson.

Effektiva rättsliga och operativa ramar

EU-kommissionen fortsätter med arbetet att inrätta snabba och rättvisa gemensamma förfaranden och regler för asyl och återvändande, övervaka beviljandet av stöd till återvändande och återanpassning och minska risken för otillåtna förflyttningar. Detta ska genomföras genom en omarbetning av återvändandedirektivet, det ändrade förslaget till en förordning om asylförfaranden och den ändrade Eurodacförordningen.

Kommissionen vill ge Frontex ett nytt operativt mandat för återvändanden. Frontex kan tack vare sitt utökade mandat ge EU-länderna stöd i alla skeden av processen för frivilligt återvändande och återanpassning. Detta omfattar bland annat rådgivning före återvändande, stöd efter ankomst och övervakning av att återanpassningsstödet är effektivt.

Tillsammans med Frontex kommer EU-kommissionen att ta fram en gemensam kursplan för rådgivare i återvändandefrågor, som kompletterar det stöd som Frontex redan erbjuder, och dra större nytta av internetbaserade verktyg.

Ökat samarbete med partnerländerna

Samarbetet kring frivilligt återvändande och återanpassning är ett centralt inslag i de migrationspartnerskap som EU ska stärka inom ramen för den nya migrations- och asylpakten.

EU ska stödja partnerländernas ägandeskap av återanpassningsprocesser med hjälp av kapacitetsuppbyggnad, utbildning av personal och stöd till styrningsstrukturer för att tillgodose återvändande personers särskilda ekonomiska, sociala och psykosociala behov.

Dessutom kommer EU att stärka kopplingarna mellan återanpassningsprogram och andra relevanta utvecklingsinitiativ i partnerländerna.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1931

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
piia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (piia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
27 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland