Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel5 november 2020Representationen i Finland

Kommissionens ekonomiska prognos: Återhämtningen avbryts i takt med att pandemin ökar osäkerheten

Covid-19-pandemin innebär en allvarlig chock för världens och EU:s ekonomier, med mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. Den ekonomiska aktiviteten i Europa drabbades av en allvarlig chock under årets första hälft, men återhämtade sig kraftigt...

Enligt EU-kommissionens ekonomiska höstprognos 2020 förutspås Finlands ekonomi minska med 4,3 procent i år. Nästa år förväntas den finländska ekonomin öka med 2,9 procent och år 2022 med ytterligare 2,2 procent.

Ekonomin i euroområdet förutspås att krympa med 7,8 procent 2020, innan den börjar växa med 4,2 procent 2021 och med 3,0 procent 2022.

I prognosen förutspås att hela EU:s ekonomi i sin tur kommer att krympa med 7,4 procent 2020, innan den börjar växa med 4,1 procent 2021 och med 3,0 procent 2022.

Jämfört med den ekonomiska sommarprognosen 2020 har tillväxtprognoserna både för euroområdet och hela EU förbättrats något för 2020, medan de däremot har försämrats något för 2021.

Produktionen både i euroområdet och i hela EU förväntas inte ännu återgå till den nivå den låg på före pandemin år 2022.

Politiska åtgärder som har vidtagits av medlemsländerna, tillsammans med initiativ på EU-nivå, har bidragit till att lindra pademins inverkan på arbetsmarknaderna. De åtgärder som vidtagits i en tidigare aldrig skådad omfattning, särskilt genom system för korttidsarbete, har inneburit en dämpad ökning av arbetslösheten jämfört med minskningen i ekonomisk aktivitet.

Arbetslösheten ser ut att fortsätta öka under 2021 i takt med att medlemsländerna gradvis fasar ut krisstödåtgärderna och nya människor kommer in på arbetsmarknaden. Sysselsättningen förväntas dock förbättras under 2022, i takt med en fortsatt återhämtning av ekonomin.

I Finland var arbetslösheten 6,7 procent 2019 och i år stiger den enligt prognosen till 7,9 procent. Därefter förutspås arbetslösheten minska något till 7,7 procent 2021 och till 7,4 procent 2022.

I prognosen förutspås att arbetslösheten i euroområdet ökar till 8,3 procent 2020 och till 9,4 procent 2021, innan den minskar till 8,9 procent 2022. År 2019 var arbetslösheten i euroområdet 7,5 procent.

Arbetslösheten i hela EU förutspås öka till 7,7 procent 2020 och till 8,6 procent 2021, innan den minskar till 8,0 procent 2022. År 2019 var arbetslösheten i hela EU 6,7 procent.

Ökningen av underskotten i de offentliga finanserna förväntas bli avsevärd i hela EU i år, eftersom de sociala utgifterna ökar och skatteinkomsterna minskar. Detta beror bland annat på de exeptionella politiska åtgärder som har utformats för att stödja ekonomin.

Det samlade underskottet i den offentliga sektorns finanser i Finland ökar enligt prognosen till cirka 7,6 procent av BNP 2020 och minskar sedan till 4,8 procent 2021 och till 3,4 procent 2022.

Det samlade underskottet i den offentliga sektorns finanser i hela euroområdet förutspås öka till cirka 8,8 procent av BNP 2020, innan det minskar till 6,4 procent 2021 och 4,7 procent 2022. Dessa siffror speglar den förväntade utfasningen av krisstödåtgärderna under 2021, i takt med att den ekonomiska situationen förbättras.

Som en återspegling av de kraftigt ökade underskotten, förutspås det i prognosen att euroområdets samlade skuldkvot i förhållande till BNP kommer att öka till 101,7 procent av BNP 2020, 102,3 procent 2021 och 102,6 procent 2022.

Finlands samlade skuldkvot i förhållande till BNP ökar till 69,8 procent i år, till 71,8 procent nästa år och till 72,5 procent 2022.

Ett kraftigt fall i energipriserna pressade ner den totala inflationen till under noll under augusti och september.

Även kärninflationen, som inkluderar allt utom energi och obearbetade livsmedel, föll kraftigt under sommaren till följd av lägre efterfrågan på tjänster – särskilt turismrelaterade tjänster – och industrivaror.

Svag efterfrågan, en svag arbetsmarknad och en stark växelkurs för euron kommer att leda till nedåtgående tryck på priserna.

Inflationen i euroområdet, mätt enligt det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP), förväntas vara i genomsnitt 0,3 procent 2020, innan den ökar till 1,1 procent 2021 och till 1,3 procent 2022, i takt med att oljepriserna stabiliseras.

Enligt prognosen beräknas inflationen i Finland nästan vara densamma som i hela euroområdet: 0,4 procent 2020, 1,1 procent 2021 och 1,4 procent 2022.

För hela EU beräknas inflationen ligga på 0,7 procent 2020, 1,3 procent 2021 och 1,5 procent 2022.

De osäkerheter och risker som omger den ekonomiska höstprognosen 2020 är fortfarande extremt stora. Huvudrisken är att pandemin förvärras ytterligare, vilket skulle kräva ännu strängare folkhälsoåtgärder, vilket i sin tur skulle leda till en större och mer långvarig inverkan på ekonomin.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2021

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
5 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland