Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 september 2022Representationen i Finland

Maria Blässar, nytillträdd chef för EU-kommissionens representation i Finland, tror på unionens sammanhållning

Maria Blässar

Den 1 september tillträdde Maria Blässar som chef för EU-kommissionens representation i Finland. Trots att vi lever i exceptionella tider på många sätt och Europa står inför stora utmaningar, förblir dock representationens uppdrag detsamma: att aktivt delta i EU-diskussionen i Finland, förmedla information och stärka informationsgången mellan Finland och Bryssel – i båda riktningar.

Å ena sidan för representationen en dialog med politiker, intressegrupper och det civila samhället i Finland om EU-kommissionens initiativ och förslag och om andra aktuella EU-frågor. Å andra sidan säkerställer representationen att man även i Bryssel förstår det politiska spelfältet och den offentliga debatten i Finland. Till representationens uppdrag hör även att samarbeta med finländska medier, bland annat i samband med kommissionärsbesök.

Under de senaste åren har EU:s roll varit synligare än vanligt, då unionen har varit tvungen att svara på de utmaningar som världen har ställts inför till följd av både coronapandemin och det anfallskrig som Ryssland för mot Ukraina. I början av pandemin tog EU snabbt fram en vaccinstrategi och samordnade bland annat gemensamma inköp av vaccin. När Ryssland inledde ett anfallskrig mot Ukraina reagerade EU också snabbt med sanktioner. Den största utmaningen med och konsekvensen av kriget just nu anser Maria Blässar vara den energikris som har uppstått.

− Just nu står vi inför en kall vinter. Flera krig pågår samtidigt, men generellt sett kan man se att det handlar om auktoritära länder som utmanar demokratins spelregler. Rent konkret tar sig detta uttryck som ett energikrig. Ryssland använder energi som ett sätt att pressa EU och försöker därigenom försvaga vår sammanhållning. Energikrisen började dock egentligen redan för ett år sedan på sommaren, när Putin bland annat försenade gasleveranser, vilket ledde till att utbudet minskade och priserna steg. Som ett svar på detta bestämde sig EU för att börja samordna gasinköpen på EU-nivå och fylla våra reserver, säger chefen för EU-kommissionens representation i Finland.

Maria Blässar grämer sig över att den gröna omställningen och EU:s sanktioner mot Ryssland framställs som bovarna bakom energikrisen i den offentliga debatten. Hon påpekar att vi nu skulle befinna oss i ett ännu mer prekärt läge om EU inte hade satsat på förnybar energi och börjat fasa ut fossila bränslen. EU har lyckats minska sitt beroende av rysk gas avsevärt; dess andel av gasimporten har minskat från cirka 40 procent till nio procent, vilket främst är tack vare snabbt agerande och en gemensam linje.

− EU testas alltid i kriser och vi tar oss alltid bara starkare ur dem. Nu måste vi rikta blicken längre fram – bara vi tar oss igenom vintern ser situationen enligt prognoserna mycket bättre ut redan på våren. Detta är oundvikligen en mycket svår sits för alla politiker i Europa och ledarskap behövs, både på EU-nivå och på nationell nivå, konstaterar Maria Blässar.

Stödet till Ukraina förenar, energipolitiken splittrar

EU:s medlemsländer har å det starkaste stött Ukraina och de har för första gången någonsin gett både militärt och humanitärt bistånd av aldrig tidigare skådad omfattning. I detta avseende har EU haft en gemensam linje och besluten om de långtgående sanktionspaketen har fattats effektivt. När kriget nu fortgår har energirelaterade frågor dock föranlett viss splittring bland medlemsländerna. Ungern har till exempel motsatt sig sanktionerna, men landet har även tidigare utmanat unionen.

− Det säger sig självt att ju hårdare sanktionerna mot Ryssland är, desto svårare blir situationen för EU. Läget skiljer sig åt stort mellan medlemsländerna. Jag är dock övertygad om att EU kommer att lyckas hålla ordning i leden. Även när det kommer till interna konfliktsituationer har vi verktyg att ta till, till exempel för att ingripa mot systematiska överträdelser mot rättsstatsprincipen. Anslag inom ramen för återhämtningsplanen betalas inte heller ut till medlemsländer som inte uppnår sina delmål och som inte efterlever våra gemensamma rättsstatsprinciper, säger Maria Blässar.

Nytt fokus på säkerhetspolitiken

Representationens nya chef har under sin långa EU-karriär bland annat arbetat i nätverket mot desinformation samt med migration och global säkerhet. Alla dessa områden är mycket aktuella för tillfället. Hur ser Finlands och Europas säkerhetssituation ut när det krigas i vår omedelbara närhet, propaganda snabbt sprids och miljontals människor har tvingats lämna sina hem?

− Rysslands krig i Ukraina har självfallet stöpt om hela Europas säkerhetssystem och vi vet inte ännu hur det på lång sikt kommer att se ut. Finland och Sverige ansökte om Natomedlemskap i rekordfart, vilket i sig är ett tecken på en betydande förändring av vår säkerhetsmiljö. Dessutom beslutade EU under Frankrikes rådsordförandeskap att stärka Europas försvarsindustri med 500 miljoner euro genom ett instrument för gemensam upphandling. Detta ser jag som ett tydligt tecken på att man även i EU-kretsar vill lyfta fram försvarspolitiken tydligare, säger Maria Blässar.

Hon anser att detta på lång sikt gör EU till en verklig geopolitisk aktör, vilket hela tiden har varit målet för EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen. Under pandemin tog EU fram en vaccinstrategi under Ursula von der Leyens ledning och vaccin levererades även till utvecklingsländer. Globalt ses EU fortfarande som en värdegemenskap som man vill ansluta sig till, trots att vissa länder backar upp Ryssland och beskyller Europa och USA för den livsmedelskris som har uppstått till följd av Rysslands krig i Ukraina.

− Det är mycket beklagligt att Rysslands budskap har fått genomslag i utvecklingsländer, alltså att livsmedelskrisen skulle ha uppstått på grund av sanktionerna. Det är mycket viktigt att europeiska ledare och politiker omedelbart agerar för att ändra dessa uppfattningar. Vi måste leda med exempel och visa att EU förespråkar globala värderingar och ett multipolärt system. Vi måste också visa att vi vill samarbeta med tredje länder som likvärdiga partner, till skillnad från exempelvis Kina, som i praktiken tvingar in sina partnerländer i ett skuldförhållande, konstaterar Maria Blässar.

I bakgrunden av alla kriser skapar EU dagligen välfärd

Även om fokus just nu ligger på hanteringen av olika kriser, fortsätter EU:s normala verksamhet hela tiden. Lagstiftningen utvecklas, olika projekt genomförs och ett bättre Europa skapas. Maria Blässar anser att vi inte bör förglömma allt detta arbete.

− Jag försöker alltid betona att EU är verksamt hela tiden, inte bara under kriser. Jag lyfter bland annat fram den inre marknaden som ett exempel på något som medför mycket välfärd och välstånd till alla invånare i EU. En välfungerande inre marknad leder till att vår bruttonationalprodukt ökar med ungefär två procent årligen. Det är viktigt att ha detta i åtanke när det talas om hur mycket Finland betalar till EU, poängterar representationens chef.

För vanliga medborgare ter sig Europas och världens politiska spelfält som rätt kaosartat och finländarna oroar sig för vårt östliga grannlands avsikter och elräkningarna under den kommande vintern. Maria Blässars budskap till finländarna är att alla kan dra sitt strå till stacken.

− Genom att spara energi kan vi alla vara med och påverka. Om vi förbrukar mindre el sjunker priserna och situationen underlättas. Kommissionen hoppas förstås också på åtgärder som förbättrar energieffektiviten, till exempel när nya byggnader byggs och existerande byggnader renoveras. Men vi kan alla göra små insatser utan att det påverkar vårt eget välbefinnande nämnvärt. På detta sätt slår vi tillsammans in på en väg mot ett nytt, grönare samhälle, säger hon avslutningsvis.

Översikt

Publiceringsdatum
19 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland