Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké30 november 2022Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen anser att Ungern inte har gjort tillräckliga framsteg i fråga om reformer och att landet måste uppnå viktiga delmål för att få medel ur faciliteten för återhämtning och resiliens

Hammer of Justice

Kommissionen lägger i dag fram en bedömning inom ramen för villkorlighetsförfarandet för Ungern. Trots de åtgärder som har vidtagits, anser kommissionen att det finns en fortsatt risk för EU-budgeten med tanke på att de korrigerande åtgärder som fortfarande måste vidtas är av strukturell och övergripande karaktär.

Även om ett antal reformer har genomförts eller är på gång, har Ungern inte tillfredsställande lyckats genomföra vissa centrala aspekter av de 17 nödvändiga korrigerande åtgärderna enligt den allmänna villkorlighetsmekanismen inom tidsfristen den 19 november, vilket man hade åtagit sig. Dessa åtgärder avser särskilt ändamålsenligheten hos den nyligen inrättade integritetsmyndigheten och förfarandet för domstolskontroll av åklagarmyndighetens beslut.

Kommissionen har konstaterat att förutsättningarna för tillämpningen av förordningen kvarstår och att vissa nödvändiga åtgärder krävs för att eliminera de kvarvarande riskerna för EU-budgeten i Ungern. Kommissionen har därför beslutat att behålla sitt ursprungliga förslag av den 18 september att dra tillbaka 65 procent av åtagandena för tre operativa program inom ramen för sammanhållningspolitiken (7,5 miljarder euro). Kommissionen behåller också sitt förslag att inga rättsliga åtaganden får ingås med allmännyttiga truster.

Rådet har nu till den 19 december på sig att rösta i frågan, som kräver kvalificerad majoritet för att innehållandet av medel ska kunna träda i kraft.

Efter att ha säkerställt att vissa viktiga delmål om rättsligt oberoende och skydd av EU-budgeten har tagits med, beslutar EU-kommissionen också i dag att ställa sig bakom Ungerns återhämtnings- och resiliensplan, förutsatt att de nödvändiga delmålen uppnås helt och hållet. Ungern åtar sig i återhämtnings- och resiliensplanen att vidta de 17 korrigerande åtgärderna, bland annat i syfte att lösa de problem som innebär en risk för EU-budgeten, tillsammans med andra rättsstatsreformer som rör rättsväsendets oberoende, i 27 tydligt definierade ”superdelmål”. Det innebär att det inte kan göras någon utbetalning inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens förrän Ungern helt och hållet och på ett riktigt sätt har uppnått dessa 27 ”superdelmål”.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7273  

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
30 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland