Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel2 juli 2020Representationen i Finland

Kommissionen riktar påminnelser till Finland för bristande efterlevnad av EU-lagstiftningen

Kommissionen har i dag riktat påminnelser till Finland för bristande efterlevnad av EU-lagstiftningen. Påminnelserna är tre, och de gäller bristande införlivande av tre olika direktiv. På grund av coronapandemin har Finland undantagsvis tre månader...

EU-kommissionen har i dag offentliggjort sina månatliga beslut om överträdelseförfaranden med anledning av bristande efterlevnad av EU-lagstiftningen.

På grund av coronapandemin har EU-kommissionen beslutat att ge Finland möjlighet att besvara de formella underrättelserna och motiverade yttrandena inom tre månader i stället för de sedvanliga två månaderna.

Det första ärendet som gäller Finland handlar om att Finland inte har meddelat kommissionen vilka nationella åtgärder som vidtagits för att fullt ut införliva direktiv (EU) 2017/2103 i den nationella lagstiftningen. Kommissionen har i dag beslutat att sända ett motiverat yttrande till Finland.

Genom direktivet inkluderas nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika i EU-lagstiftningen. Direktivet ingår i EU:s regelverk för att bekämpa narkotikahandel och begränsa tillgång och förbrukning av olaglig narkotika

Medlemsländerna skulle ha införlivat direktivet senast den 23 november 2018.

Dagens motiverade yttrande är en uppföljning av den formella underrättelse som kommissionen sände i januari 2019.

Finland har nu tre månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att fullt ut införliva de nya reglerna. Efter detta datum kan kommissionen väcka talan mot Finland i EU-domstolen.

Det andra ärendet gäller grundläggande säkerhetsnormer, dvs. EU:s strålskyddslagstiftning.

Kommissionen har beslutat att sända ett motiverat yttrande till Finland med en begäran om ett fullständigt införlivande av det ändrade direktivet om grundläggande säkerhetsnormer (rådets direktiv 2013/59/Euratom) i nationell lagstiftning.

EU-länderna skulle ha införlivat direktivet senast den 6 februari 2018, men kommissionen anser att Finland inte har gjort det på ett fullständigt sätt.

Genom direktivet, som moderniserar och konsoliderar EU:s strålskyddslagstiftning, fastställs grundläggande säkerhetsnormer för att skydda allmänheten, arbetstagare och patienter mot faror till följd av exponering för joniserande strålning.

Direktivet innehåller också bestämmelser om krisberedskap och krisinsatser som stärktes efter kärnkraftsolyckan i Fukushima.

Finland har tre månader på sig att besvara kommissionens argument. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Finland i EU-domstolen.

Det tredje ärendet gäller reglerna om förebyggande av allvarliga olyckor med farliga ämnen.

EU-kommissionen uppmanar Finland att anpassa sin nationella lagstiftning till direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso III-direktivet).

Direktivet är tillämpligt på mer än 12 000 industrianläggningar i EU och innehåller bestämmelser som hindrar allvarliga industriolyckor och minimerar skadlig inverkan på människors hälsa och miljön.

Sektorer som den kemiska och petrokemiska industrin liksom sektorerna för partiförsäljning och lagring av bränsle omfattas av direktivet.

Olika säkerhetsregler gäller beroende på mängden farliga ämnen, och strängare lagstadgade krav gäller för anläggningar som hanterar stora mängder.

Finland har inte på ett korrekt sätt införlivat direktivets krav vad gäller innehåll och tidpunkt för säkerhetsrapporten, icke-statliga organisationers rätt att få information om de berörda anläggningarna och de farliga ämnen som används och den information som ligger till grund för tillsyn vid anläggningarna.

Därför sänder kommissionen en formell underrättelse till Finland och ger landet tre månader för att åtgärda bristerna. I annat fall kan EU-kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande.

Läs mer i den utförligare sammanfattningen:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/INF_20_1212

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
2 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland