Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli2. heinäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissiolta Suomelle muistutuksia puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa

Komissio on tänään antanut Suomelle muistutuksia puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa. Muistutuksia on kolme, ja ne koskevat kolmen eri direktiivin puutteellista täytäntöönpanoa. Koronapandemian vuoksi Suomella on poikkeuksellisesti kolme...

Komissio on tänään julkistanut kuukausittaiset päätöksensä EU:n lainsäädännön rikkomista koskevissa rikkomusmenettelyissä.

Koronaviruspandemian vuoksi komissio on päättänyt antaa mahdollisuuden vastata lähettämiinsä virallisiin ilmoituksiin ja perusteltuihin lausuntoihin kolmen kuukauden kuluessa tavanomaisten kahden kuukauden sijasta.

Ensimmäisessä Suomea koskevassa asiassa on kyse siitä, ettei Suomi ole ilmoittanut komissiolle kansallisista toimenpiteistä direktiivin (EU) 2017/2103 saattamiseksi kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio on tänään päättänyt lähettää Suomelle asiasta perustellun lausunnon.

Direktiivillä lisätään uusia psykoaktiivisia aineita EU:n lainsäädäntöön sisältyvään huumausaineen määritelmään. Direktiivi on myös osa EU:n oikeudellista kehystä, jolla torjutaan laitonta huumausainekauppaa ja rajoitetaan laittomien huumausaineiden tarjontaa ja käyttöä.

EU-maiden oli määrä saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 23. marraskuuta 2018.

Tämänpäiväinen perusteltu lausunto on jatkoa komission tammikuussa 2019 lähettämälle viralliselle ilmoitukselle.

Suomella on nyt kolme kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut uusien sääntöjen täytäntöön panemiseksi kaikilta osin. Tämän jälkeen komissio voi päättää nostaa Suomea vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

Toinen asia liittyy turvallisuutta koskeviin perusnormeihin eli EU:n säteilysuojelusääntöihin.

Komissio on päättänyt lähettää Suomelle perustellun lausunnon, jossa sitä kehotetaan saattamaan tarkistettu säteilyturvallisuusdirektiivi eli neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

EU-maiden oli määrä saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 6. helmikuuta 2018, mutta komissio katsoo, ettei Suomi ole tehnyt tätä kaikilta osin.

Direktiivillä nykyaikaistetaan EU:n säteilysuojalainsäädäntöä ja kootaan se yhteen säädökseen. Siinä vahvistetaan turvallisuutta koskevat perusnormit, joiden tarkoituksena on suojella suurta yleisöä, työntekijöitä ja potilaita ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta.

Direktiivi sisältää myös säännökset, jotka koskevat varautumista säteilyvaaratilanteeseen ja toimintaa säteilyvaaratilanteessa. Näitä sääntöjä on tiukennettu Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen.

Suomella on kolme kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa Suomea vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

Kolmas asia liittyy vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien ehkäisemistä koskeviin sääntöihin.

Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä vastaamaan vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettua direktiiviä 2012/18/EU eli ns. Seveso III -direktiiviä.

Direktiiviä sovelletaan yli 12 000 teollisuuslaitokseen eri puolilla Euroopan unionia, ja siinä vahvistetaan säännöt, joiden tarkoituksena on torjua teollisuuden aiheuttamia suuronnettomuuksia ja minimoida niiden haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat esimerkiksi kemian ja petrokemian teollisuus, polttoaineen tukkumyynti ja varastointi.

Erilaisia turvallisuusjärjestelmiä sovelletaan sen mukaan, mikä on vaarallisten aineiden määrä, ja suuria määriä käsitteleviin laitoksiin sovelletaan muita tiukempia oikeudellisia vaatimuksia.

Suomi ei ole saattanut asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään direktiivin vaatimuksia, jotka koskevat laitoksen turvallisuusselvityksen sisältöä ja toimitusajankohtaa, laitosten tarkastusten perustana olevia tietoja ja valtioista riippumattomien järjestöjen oikeutta saada kyseisiä tuotantolaitoksia ja käytettyjä vaarallisia aineita koskevia tietoja.

Komissio lähettää Suomelle virallisen ilmoituksen, jossa sille annetaan kolme kuukautta aikaa korjata tilanne. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää perustellun lausunnon.

Lisätietoa laajemmassa koosteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/INF_20_1212

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
2. heinäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto