Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 juni 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen oroad över de snedvridande effekterna av utländska subventioner

EU-kommissionen har som diskussionsunderlag utarbetat en vitbok om de snedvridande effekterna på den inre marknaden av subventioner som tredjeländer ger till sina företag. Kommissionen vill nu få in synpunkter från alla berörda parter om de...

Subventioner som tredjeländer ger till företag som är verksamma i EU verkar ha en allt större inverkan på den inre marknaden.

EU:s regler om statligt stöd säkerställer att stöd som beviljas av EU:s medlemsländer till företag inte snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Subventioner som beviljas av tredjeländer omfattas dock inte av EU:s kontroll av statligt stöd, inte ens när de påverkar den inre marknaden.

De nuvarande reglerna är därför inte utformade för att åtgärda alla tänkbara snedvridningar som orsakas av utländska subventioner beviljade av tredjeländer.

Det tycks bli allt vanligare med utländska företag som har underlättat förvärv av EU-företag eller snedvridit mottagarnas investeringsbeslut, marknadstransaktioner eller prissättning, eller också snedvridit budgivning vid offentlig upphandling, till skada för företag som inte fått stöd.

Genom vitboken lämnas förslag till lösningar och nya verktyg för att ta itu med denna lucka i lagstiftningen. Därför föreslås tre olika strategier (moduler).

Enligt den första modulen skulle tillsynsmyndigheten (en nationell myndighet eller kommissionen) kunna agera genast om det fanns tecken på eller uppgifter om att ett företag i EU gynnas av en utländsk subvention.

Den andra modulen är särskilt avsedd att åtgärda snedvridningar som uppstår till följd av utländska subventioner som underlättar förvärv av EU-företag.

Den tredje modulen gäller den skadliga inverkan som utländska subventioner kan ha på förfaranden för offentlig upphandling i EU.

Slutligen anges i vitboken olika sätt att hantera utländska subventioner i samband med ansökningar om ekonomiskt stöd från EU. Alla ekonomiska aktörer bör konkurrera om EU-finansiering på lika villkor.

Vitboken är nu öppen för offentligt samråd till och med den 23 september 2020. Mot bakgrund av inkomna synpunkter kommer kommissionen att lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag för att förhindra utländska subventioners snedvridande effekter på den inre marknaden.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1070

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
17 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland