Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 juli 2020Representationen i Finland

Kommissionen vill bygga upp ett nytt säkerhetsekosystem för EU

I dag lägger EU-kommissionen fram EU:s nya strategi för en säkerhetsunion för perioden 2020–2025. I strategin presenteras åtgärder för de fem följande åren som ska garantera en säker fysisk och digital miljö. Syftet med strategin är bland annat att...

Nya säkerhetshot har uppstått under de senaste åren, vilket framhäver behovet av ökat samarbete för att stärka säkerheten. Coronakrisen har också placerat Europas säkerhet i skarpt fokus och testat hållbarheten i Europas kritiska infrastruktur, krisberedskap och krishanteringssystem.

I EU:s strategi för en säkerhetsunion som offentliggörs i dag kartläggs de primära åtgärderna för att skydda alla som bor i Europa från säkerhetshot.

Strategin omfattar fyra strategiska prioriteringar för åtgärder på EU-nivå: skapa en framtidssäkrad säkerhetsmiljö, reagera på föränderliga hot, skydda européerna från terrorism och organiserad brottslighet och bygga upp ett starkt europeiskt säkerhetsekosystem.

För att förbättra säkerhetsmiljön kommer kommissionen bland annat att föreslå nya regler när det gäller att skydda och öka motståndskraften hos livsviktig fysisk och digital infrastruktur.

Kommissionen anser att det behövs en gemensam cybersäkerhetsenhet som kan fungera som plattform för ett strukturerat och samordnat samarbete. EU bör också fortsätta att utveckla robusta internationella partnerskap för att bättre förhindra och avvärja cyberattacker.

För att kunna reagera på föränderliga hot kommer kommissionen att se till att gällande EU-regler för att bekämpa cyberbrottslighet motsvarar sitt syfte och att de tillämpas på rätt sätt. Kommissionen kommer också att kartlägga åtgärder för att avvärja identitetsstölder.

Dessutom lägger kommissionen i dag fram en strategi för en effektivare kamp mot sexuellt utnyttjande av barn.

Åtgärderna för att bekämpa hybridhot kommer att omfatta en EU-strategi med allt från tidig upptäckt, förebyggande verksamhet, krishantering och konsekvenshantering.

Insatserna för att skydda européerna mot terrorism och organiserad brottslighet börjar med att ingripa mot en polarisering av samhället, diskriminering och andra faktorer som kan öka människors benägenhet att radikaliseras. Arbetet mot radikalisering fokuserar bland annat på tidig upptäckt, resiliensuppbyggnad, rehabilitering och återintegrering i samhället.

I dag föreslår EU-kommissionen också en ny narkotikaagenda, en handlingsplan för att bekämpa olaglig handel med skjutvapen och en EU-handlingsplan mot människosmuggling.

Kommissionen anseer att forskning och innovation är kraftfulla verktyg när det gäller att avvärja hot och förutse risker och möjligheter. Den kommer snart att undersöka möjligheten att skapa ett europeiskt innovationsnav för inre säkerhet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelande:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1379

Mediekontaktpersoner

Adalbert JAHNZ
tfn +32 2 295 31 56
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ciara BOTTOMLEY
tfn +32 2 296 99 71
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
24 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland