Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké14 september 2022Representationen i Finland

Kommissionen agerar på EU-marknaden för att förbjuda produkter tillverkade genom tvångsarbete

Forced labour

I dag föreslår kommissionen att produkter tillverkade genom tvångsarbete ska förbjudas på EU-marknaden. Förslaget omfattar alla produkter, såväl sådana som tillverkas i EU för inhemsk konsumtion och export som importerade varor, men utan inriktning på specifika företag eller branscher. Det är viktigt att ha just denna breda strategi, då uppskattningsvis 27,6 miljoner personer utnyttjas i tvångsarbete inom många branscher i alla världsdelar. Tvångsarbete förekommer främst inom den privata sektorn, men en del av det utförs också inom offentlig verksamhet.

Dagens förslag från EU-kommissionen bygger på internationellt överenskomna definitioner och standarder. Dessutom betonas vikten av ett nära samarbete med globala partner.

De nationella myndigheterna kommer att få befogenhet att efter närmare undersökning besluta att produkter tillverkade genom tvångsarbete dras tillbaka från EU-marknaden. Vid EU:s gränser kommer EU:s tullmyndigheter att identifiera och stoppa produkter tillverkade genom tvångsarbete.

Förslaget mot tvångsarbete i praktiken

Medlemsländernas nationella myndigheter kommer att genomföra förbudet genom en  efterlevnadsstrategi. Inledningsvis kommer riskerna för förekomsten av tvångsarbete att bedömas på grundval av många olika informationskällor. Källorna kan bestå av upplysningar från det civila samhället, en databas över risker för tvångsarbete i fråga om specifika produkter och geografiska områden samt företagens tillbörliga aktsamhet.

Myndigheterna kommer att inleda undersökningar av produkter som på goda grunder kan antas vara tillverkade genom tvångsarbete. De kan begära ut information från företag och genomföra kontroller och inspektioner, även i länder utanför EU. Om de nationella myndigheterna konstaterar förekomsten av tvångsarbete, kommer de att besluta att produkter som redan släppts ut på marknaden ska dras tillbaka, och förbjuda att produkterna släpps ut på marknaden och exporteras. Myndigheterna kommer att kräva att företagen gör sig av med varorna. Medlemsländernas tullmyndigheter kommer att ansvara för kontrollen av efterlevnaden vid EU:s gränser.

Om de nationella myndigheterna inte kan samla in all nödvändig bevisning, till exempel på grund av bristande samarbete från ett företag eller en myndighet i ett land utanför EU, kan beslutet fattas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Under hela processen kommer de ansvariga myndigheterna att tillämpa principerna om riskbaserad bedömning och proportionalitet. Mot bakgrund av detta tar förslaget särskild hänsyn till situationen för små och medelstora företag. Utan att något särskilt undantag gäller små och medelstora företag kommer de att gynnas av åtgärdens specifika utformning. Det innebär att de berörda ekonomiska aktörernas storlek och tillgångar samt omfattningen av risken för tvångsarbete beaktas innan någon formell granskning inleds.

Kommissionen kommer också att utfärda riktlinjer inom 18 månader efter förordningens ikraftträdande. Riktlinjerna kommer att omfatta vägledning om tillbörlig aktsamhet i fråga om tvångsarbete och information om riskindikatorer för tvångsarbete. Det nya EU-nätverket för produkter framställda genom tvångsarbete kommer att fungera som en plattform för samordning och samarbete i strukturerad form mellan behöriga myndigheter och kommissionen.   

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_5415    

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland