Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké14 december 2021Representationen i Finland

EU-kommissionen fattar beslut om registrering av två medborgarinitiativ

Kansalaisaloite
Valokuvaaja Xavier Lejeune
Valokuvaaja Xavier Lejeune

I dag beslutar EU-kommissionen att registrera det europeiska medborgarinitiativet ”Green VAT – en grön EU-moms för att främja hållbara och miljövänliga produkter och tjänster”. Initiativets organisatörer uppmanar kommissionen att föreslå en rättsakt för att sänka momsen på miljövänliga produkter och tjänster.

Organisatörerna bakom medborgarinitiativet ”Green VAT – en grön EU-moms för att främja hållbara och miljövänliga produkter och tjänster” vill att kommissionen tar initiativ till skattesänkningar för ekologiska, hållbart producerade och miljövänliga produkter i Europa för att bidra till klimat- och miljöskyddet. Eftersom det här europeiska medborgarinitiativet uppfyller de nödvändiga villkoren anser kommissionen att det är juridiskt giltigt. I detta skede har kommissionen dock inte bedömt initiativet i sak.

I dag har kommissionen vidare avslagit ansökan om registrering av initiativet ”EVE för skapande av beslutsrätt”. Enligt initiativet skulle kommissionen lägga fram ett förslag om en ny grundläggande rättighet med ett system för direktdemokrati vid EU-institutionerna, där medborgarna på ett enhetligt sätt kan besluta i gemensamma eller offentliga frågor och därmed gemensamt utöva folksuveräniteten.

Detta mål kan endast uppnås genom en fördragsändring. Enligt förordning (EU) 2019/788 är det dock bara tillåtet med medborgarinitiativ där kommissionen uppmanas att inom sina befintliga befogenheter föreslå sekundärrättsakter om genomförande av fördragen.

Avslaget följde på en handläggning i två steg där organisatörerna först uppmanades att ändra sitt ursprungliga initiativ i enlighet med kommissionens inledande bedömning.

Bakgrund

Det europeiska medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget som ett verktyg för medborgarna att påverka EU:s politiska dagordning. Konceptet lanserades officiellt i april 2012.

Ett initiativ kan registreras, 1) om den föreslagna åtgärden inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett lagförslag, 2) om det inte är uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande, och 3) om det inte uppenbart strider mot EU:s värden.

Sedan det europeiska medborgarinitiativet lanserades har kommissionen tagit emot 110 ansökningar om att registrera initiativ, varav 86 varit juridiskt giltiga och därmed kunnat registreras.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6772   

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 december 2021
Upphovsman
Representationen i Finland