Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké25 november 2021Representationen i Finland

Demokratin i EU – kommissionen fastställer ny lagstiftning om politisk reklam, rösträtt och valbarhet samt partifinansiering

Demokratia

EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag till förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam. Förordningen är en del av en uppsättning åtgärder som syftar till att skydda valens integritet och en öppen demokratisk debatt.

Enligt det förslag till förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam som EU-kommissionen presenterar i dag måste metoder för målgruppsinriktad politisk reklam och förstärkning öppet redovisas i en helt ny omfattning. Enligt förslaget kommer även metoder för målgruppsinriktad politisk reklam att förbjudas om känsliga personuppgifter används utan den berörda personens uttryckliga samtycke.

Enligt de föreslagna reglerna skulle all politisk reklam förses med tydlig märkning och även med information om vem som har betalat för den och hur mycket.

Kommissionen föreslår också en uppdatering av nuvarande EU-regler om rörliga EU-medborgare och deras rätt att rösta i val till Europaparlamentet och i kommunala val. Även EU-reglerna om europeiska politiska partier och stiftelser ska enligt kommissionens förslag uppdateras.

Tydliga regler för transparens och målgruppsinriktad politisk reklam

I den digitala omvandling som pågår just nu måste människor enkelt kunna urskilja om de tar del av betalt politiskt innehåll – offline och online – och kunna delta i öppna debatter, utan desinformation, inblandning och manipulation. Människor bör tydligt kunna se vem som sponsrat en politisk annons och varför.

De viktigaste åtgärderna i förslaget till förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam hittas i det utförligare pressmeddelandet i länken nedan.

Uppdatering av EU:s regler om europeiska politiska partier och stiftelser samt om rösträtt och valbarhet

Kommissionen föreslår också en översyn av EU:s regler om finansiering av europeiska politiska partier och stiftelser. Denna översyn syftar till att göra det lättare för europeiska politiska partier att samverka med sina nationella medlemspartier och även över gränserna. Dessutom ska transparensen öka, främst vad gäller politisk reklam och politiska donationer, och byråkratin ska minska. Syftet med översynen är även att öka de europeiska politiska partiernas och stiftelsernas ekonomiska bärkraft.

Kommissionen föreslår också att nuvarande regler om val till Europaparlamentet och kommunala val ska uppdateras vad beträffar EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland än det land där de är medborgare, så kallade ”rörliga EU-medborgare”. Det finns omkring 13,5 miljoner röliga EU-medborgare, men mycket få av dem utövar sin rösträtt i kommunala val och val till Europaparlamentet.

Dessutom föreslår EU-kommissionen vissa ändringar av de nuvarande direktiven om rösträtt och valbarhet, bland annat skyldigheten att aktivt informera berörda medborgare om deras rösträtt och rätt att kandidera, att använda standardiserade mallar för röstlängds- eller kandidatregistrering samt att använda språk som i stor utsträckning talas av rörliga EU-medborgare bosatta inom landet. Förslaget innehåller också garantier för att rörliga EU-medborgare inte ska avregistreras från röstlängden i ursprungslandet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6118    

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
25 november 2021
Upphovsman
Representationen i Finland