Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké30 november 2022Representationen i FinlandLästid: 6 min

Den europeiska gröna given: Färre onödiga förpackningar – mer återanvändning och återvinning

Packaging

I dag föreslår kommissionen nya EU-regler om förpackningar för att ingripa mot en ständigt växande källa till avfall och frustration bland konsumenterna. I genomsnitt genererar varje europé nästan 180 kg förpackningsavfall per år. Förpackningar är ett av de största användningsområdena för nya material, eftersom 40 procent av den plast och 50 procent av det papper som används i EU blir till förpackningar. Om inget görs väntas en ytterligare ökning på 19 procent av förpackningsavfallet i EU fram till 2030 – för plastförpackningsavfall till och med en 46-procentig ökning.

De nya reglerna som EU-kommissionen lägger fram i dag ska sätta stopp för den här trenden.

För konsumenterna kommer de nya reglerna att säkra att det finns återanvändbara förpackningsalternativ. Reglerna kommer också att få stopp på onödiga förpackningar, begränsa tendensen att överförpacka och leda till tydlig märkning, så att det blir lättare att återvinna på rätt sätt.

För industrins del kommer de nya reglerna att skapa nya affärsmöjligheter, särskilt för mindre företag. De kommer även att leda till ett minskat behov av nya material, öka Europas återvinningskapacitet och göra oss mindre beroende av primära resurser och externa leverantörer. Reglerna ska hjälpa förpackningssektorn att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

EU-kommissionen skapar också klarhet för konsumenterna och industrin om biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast genom att fastställa i vilka sammanhang sådan plast verkligen är miljövänlig och hur den ska utformas, bortskaffas och återvinnas.

Förslagen är viktiga byggstenar i den europeiska gröna givens handlingsplan för den cirkulära ekonomin och dess mål att göra hållbara produkter till normen. De svarar också på européernas specifika krav från konferensen om Europas framtid.

Förebygga förpackningsavfall, främja återanvändning och påfyllning och göra alla förpackningar återvinningsbara senast 2030

Den föreslagna översynen av EU:s lagstiftning om förpackningar och förpackningsavfall har tre huvudmål. För det första vill vi förebygga uppkomsten av förpackningsavfall genom att minska mängden, begränsa onödiga förpackningar och främja förpackningslösningar som är återanvändbara och påfyllningsbara. För det andra vill vi främja återvinning av hög kvalitet (”slutna kretslopp”), så att alla förpackningar på EU-marknaden kan återvinnas på ett ekonomiskt lönsamt sätt senast 2030. För det tredje vill vi minska behovet av primära naturresurser, skapa en välfungerande marknad för returråvaror och öka användningen av återvunnen plast i förpackningar genom obligatoriska mål.

  • Det övergripande målet är att minska förpackningsavfallet med 15 procent jämfört med 2018 senast 2040 per EU-land per capita. Det här skulle leda till en total minskning av avfallet i EU på omkring 37 procent jämfört med ett scenario där inga lagändringar görs. Det ska ske genom både återanvändning och återvinning.
  • För att främja återanvändning eller påfyllning av förpackningar, vilket har blivit mycket mer sällsynt under de senaste 20 åren, ska företagen erbjuda en viss andel av sina produkter till konsumenterna i återanvändbara eller påfyllningsbara förpackningar, till exempel hämtmat och inköp från e-butiker. Man inför också viss standardisering av förpackningsformat och tydlig märkning av återanvändbara förpackningar.
  • För att ingripa mot uppenbart onödiga förpackningar kommer vissa typer av förpackningar att förbjudas, till exempel engångsförpackningar för mat och dryck som konsumeras inne i restauranger och kaféer, engångsförpackningar för frukt och grönsaker samt miniatyrförpackningar med schampo och andra produkter på hotell. 
  • Många av åtgärderna syftar till att göra förpackningar helt återvinningsbara senast 2030. Det handlar bland annat om att fastställa designkriterier för förpackningar, skapa obligatoriska pantsystem för plastflaskor och aluminiumburkar och klargöra vilka mycket begränsade typer av förpackningar som måste vara komposterbara så att konsumenterna kan slänga dem med det biologiska avfallet.
  • Det kommer också att bli obligatoriskt för tillverkare att inkludera en viss mängd återvunnet innehåll i nya plastförpackningar. Det här ska bidra till att göra återvunnen plast till en värdefull råvara, i likhet med PET-flaskor i samband med direktivet om plast för engångsbruk.

Dagens förslag kommer att minska förvirringen kring hur olika förpackningar ska sorteras vid återvinning. Varje förpackning ska nämligen ha en etikett som visar vad förpackningen är tillverkad av och i vilken avfallsström den hör hemma.

Fram till 2030 skulle de föreslagna åtgärderna minska växthusgasutsläppen från förpackningar till 43 miljoner ton – jämfört med 66 miljoner ton om lagstiftningen inte ändras. Vattenanvändningen skulle minska med 1,1 miljoner kubikmeter.

Industrin för engångsförpackningar måste investera i en omställning, men överlag är inverkan i EU positiv vad gäller både ekonomin och nya jobb. Bara genom att främja återanvändning väntas över 600 000 jobb skapas i återanvändningssektorn fram till 2030, många av dem i lokala små och medelstora företag.

Klargöra förvirringen kring biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast

Användningen och produktionen av biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast har ökat stadigt. Flera villkor måste uppfyllas för att dessa plaster ska ha positiva miljöeffekter snarare än att förvärra plastföroreningarna, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.

I EU-kommissionens nya ram klargörs hur dessa plaster kan ingå i en hållbar framtid.

Biomassa som används för att tillverka biobaserad plast måste utvinnas på ett hållbart sätt, utan att skada miljön och med hänsyn till principen om kaskadanvändning av biomassa. Tillverkarna bör med andra ord prioritera användningen av organiskt avfall och biprodukter som råvara.

För att bekämpa grönmålning och undvika att konsumenterna vilseleds måste tillverkarna dessutom undvika generiska påståenden på plastprodukter som ”bioplaster” och ”biobaserade”. När tillverkarna informerar om biobaserat innehåll bör de hänvisa till den exakta och mätbara andelen biobaserat plastinnehåll i produkten (till exempel ”produkten innehåller 50 procent biobaserad plast”).

Biologiskt nedbrytbar plast måste hanteras med försiktighet. Den här typen av plast har sin plats i en hållbar framtid, men måste användas för särskilda ändamål där dess miljömässiga fördelar och värde för den cirkulära ekonomin har bevisats.

Industriellt komposterbara plaster ska bara användas om de har miljöfördelar, om de inte försämrar kompostens kvalitet och om det finns ett lämpligt system för insamling och behandling av biologiskt avfall. Industriellt komposterbara förpackningar kommer bara att tillåtas för tepåsar, filterkaffekuddar, klistermärken för frukt och grönsaker och mycket tunna plastpåsar. Det måste alltid anges på produkterna att de är certifierade för industriell kompostering i enlighet med EU:s standarder.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7155

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
30 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland