Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké17 maj 2023Representationen i FinlandLästid: 5 min

EU:s tullreform: Enklare regler gynnar både konsumenter och företag

EU:n tulliuudistus: Yksinkertaisempi, älykkäämpi ja turvallisempi datavetoinen tulliliitto

I dag lägger kommissionen fram förslag på den mest ambitiösa och omfattande reformen av EU:s tullunion sedan den upprättades 1968. Tullunionen ska digitaliseras, bland annat med hjälp av artificiell intelligens. Detta kommer att förenkla företagens tullförfaranden, särskilt för de mest tillförlitliga näringsidkarna.

Tack vare den digitala omställningen kommer man genom reformen att kunna förenkla krångliga tullförfaranden och ersätta traditionella deklarationer med en smartare datadriven strategi för importövervakning. Samtidigt får tullmyndigheterna de verktyg och resurser som behövs för att korrekt kunna bedöma och stoppa de importer som utgör verkliga risker för EU:s medborgare, ekonomi och unionen i sig.

Dagens reform är ett sätt att hantera trycket på EU:s tullmyndigheter som bland annat utgörs av mycket större handelsvolymer, i synnerhet inom e-handel, ett snabbt växande antal EU-produktkrav som måste kontrolleras vid gränsen samt föränderliga geopolitiska förhållanden.

Genom reformen rustas tullramverket för en grönare mer digital era och vi får en säkrare och mer konkurrenskraftig inre marknad. Tullrapporteringskraven för näringsidkare förenklas och rationaliseras i reformen. Till exempel minskar den tid som krävs för att slutföra importprocesser, ett enda EU-gränssnitt införs och återanvändning av data underlättas.

En ny EU-tullbyrå kommer att ansvara för EU:s tulldatacentral. Med tiden kommer datacentralen att ersätta den befintliga it-infrastrukturen på tullområdet i medlemsländerna och leda till att de kan spara upp till 2 miljarder euro per år i driftskostnader. Den nya myndigheten kommer även att bidra till att förbättra EU:s riskhanteringsstrategi och EU:s tullkontroller.

Ett nytt samarbete med företag

I EU:s reformerade tullunion kan företag som vill föra in varor i EU logga all information om sina produkter och leveranskedjor i en och samma onlinemiljö: EU:s nya tulldatacentral.

Samtidigt behöver företagen bara använda en enda portal när de skickar in tullinformation och de behöver bara skicka in uppgifterna en gång för flera sändningar. Om företagens processer och leveranskedjor är helt transparenta kan de mest pålitliga näringsidkarna (trust and check-näringsidkare, betrodda näringsidkare) i vissa fall låta sina varor övergå till fri omsättning i EU utan något aktivt ingripande från tullens sida. Kategorin trust and check-näringsidkare stärker det befintliga programmet för godkända ekonomiska aktörer som tullen litar på.

Tack vare EU:s tulldatacentral kan varor importeras till EU med minimalt ingripande från tullens sida, utan att kraven på skydd och säkerhet eller bedrägeribekämpning äventyras.

Enligt förslagen ska datacentralen öppna för e-handelssändningar år 2028, följt av andra importörer år 2032 (på frivillig basis), vilket ger omedelbara fördelar och förenklingar. Trust and check-näringsidkare kommer även att kunna klarera all sin import hos tullmyndigheterna i det medlemsland där de är baserade, oavsett var i EU varorna förs in.

En smartare strategi för tullkontroller

Genom det föreslagna nya systemet får tullmyndigheterna ett helhetsperspektiv på leveranskedjor och produktionsprocesser för varor som förs in i EU. Alla medlemsländer kommer att ha tillgång till realtidsdata och kunna sammanställa information för att kunna svara snabbare, konsekventare och effektivare mot risker.

Artificiell intelligens kommer att användas för att analysera och övervaka uppgifter samt förutse problem innan varorna ens har hunnit skickas till EU. Detta kommer att möjliggöra för EU:s tullmyndigheter att lägga kraft och resurser där de verkligen behövs, det vill säga på att stoppa osäkra eller olagliga varor från att komma in i EU. Det kommer även att upprätthålla det ökande antalet EU-lagar som förbjuder vissa varor som går emot EU:s värden, till exempel kopplat till klimatförändringar, avskogning och tvångsarbete för att bara nämna några områden. Det kommer även att bidra till att säkerställa att avgifter och skatter drivs in som de ska, vilket gynnar såväl nationella budgetar som EU:s budget.

Den nya ordningen kommer att väsentligt förbättra samarbetet mellan tull- och marknadsövervakningsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, på EU-nivå och nationell nivå, inbegripet genom informationsutbyte via tulldatacentralen.

En modernare strategi för e-handel

I dagens reform blir onlineplattformarna nyckelspelare för att se till att varor som säljs online till EU följer alla tullskyldigheter. Detta är en betydande förändring jämfört med det nuvarande tullsystemet där ansvaret läggs på den enskilda konsumenten och fraktförarna. Plattformarna kommer att ansvara för att se till att tullar och moms betalas vid köpet. Därmed kommer konsumenter inte längre att drabbas av dolda avgifter eller oväntat pappersarbete när paketet kommer.

När onlineplattformarna blir officiella importörer kan EU-konsumenterna känna sig trygga med att alla avgifter har betalats och att deras köp är säkert och i enlighet med EU:s standarder vad gäller miljö, säkerhet och etik.

I reformen slopas dessutom tröskelvärdet i den befintliga lagstiftningen. Tröskelvärdet innebär att varor som värderas till mindre än 150 euro är tullbefriade, något som i stor utsträckning utnyttjas av bedragare. Upp till 65 procent av sådana paket som förs in i EU undervärderas i dag i syfte att undvika importtullar.

Reformen förenklar även uträkning av tullar för de vanligaste varorna med lågt värde som köps från länder utanför EU, vilket minskar de tusentals tullkategorier som finns i dag till endast fyra stycken. Detta kommer göra det mycket lättare att räkna ut tullar på små paket, vilket hjälper plattformar och tullmyndigheter att bättre hantera den miljard e-handelsköp som förs in i EU varje år. Det kommer också att undanröja risken för bedrägerier.

Det nya skräddarsydda e-handelssystemet beräknas ge ytterligare tullintäkter på omkring 1 miljard euro per år.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_2643

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
17 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Finland