Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké24 januari 2023Representationen i Finland

​​​​​​​Livsmedelsförsörjning och ekosystemens motståndskraft: Kommissionen stärker insatserna för pollinatörer

Elintarviketurva ja ekosysteemien kestävyys: Komissio tehostaa pölyttäjiä koskevia toimia

I dag lägger kommissionen fram en ny giv för pollinatörer för att ta itu med den alarmerande minskningen av pollinerande insekter i Europa, som ändrar EU-initiativet om pollinatörer från 2018. Allmänheten har i allt högre grad efterlyst kraftfulla åtgärder mot förlusten av pollinatörer, bland annat genom det framgångsrika medborgarinitiativet Rädda bin och bönder. Det förnyade initiativet omfattar åtgärder som EU och medlemsländerna ska vidta för att vända minskningen av pollinatörer senast 2030 eftersom en av tre arter av bin, fjärilar och blomflugor försvinner i EU i dag. Det kompletterar kommissionens förslag till en lag om återställande av naturen från juni 2022 och är en viktig del av strategin för biologisk mångfald 2030från jord till bord-strategin och den europeiska gröna given.

Vändning av minskningen av pollinatörer senast 2030 

I det reviderade EU-initiativet om pollinatörer fastställs mål för 2030 och åtgärder enligt tre prioriteringar. Den viktigaste prioriteringen är att förbättra bevarandet av pollinatörer och ta itu med orsakerna till minskningen av dem. Detta kommer att göras genom följande:

  • Bättre bevara arter och livsmiljöer – kommissionen kommer till exempel att färdigställa bevarandeplaner för hotade pollinerande arter, identifiera pollinatörer som är typiska för livsmiljöer som är skyddade enligt habitatdirektivet och som medlemsländerna bör skydda, och kommissionen kommer tillsammans med medlemsländerna att utarbeta en plan för ett nätverk av ekologiska korridorer för pollinatörer, så kallade ”Buzz Lines”.
  • Återställa livsmiljöer i jordbrukslandskap – särskilt genom stöd till pollinatorvänliga jordbruk inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.
  • Minska effekterna av bekämpningsmedel på pollinatörer – till exempel genom rättsliga krav på integrerad hantering av växtskydd och fler testmetoder för att bestämma bekämpningsmedlens giftighet för pollinatörer, däribland effekter som är nästan dödliga eller kroniska. Eftersom den överdrivna användningen av bekämpningsmedel är en viktig faktor för förlusten av pollinatörer kommer en minskning av risken och användningen av bekämpningsmedel, i enlighet med kommissionens förslag om hållbar användning av bekämpningsmedel, att vara avgörande.
  • Förbättra pollinatörernas livsmiljöer i stadsbebyggda områden.
  • Ta itu med effekterna på pollinatörer av klimatförändringar, invasiva främmande arter och andra hot som t.ex. biocider eller ljusföroreningar.

Initiativet kommer också att fokusera på att förbättra kunskapen om minskningen av pollinatörer samt dess orsaker och följder. Åtgärderna innebär bland annat att ett omfattande övervakningssystem inrättas, stöd till forskning och utvärdering bland annat genom kartläggning av viktiga områden för pollinatörer fram till 2025, samt riktade åtgärder för att främja kapacitetsuppbyggnad och kunskapsspridning.

En sista prioritering är att öka medvetenheten, engagera samhället i stort och främja strategisk planering och samarbete. Kommissionen kommer att stödja medlemsländerna i utarbetandet av nationella strategier för pollinatörer. Kommissionen och medlemsländerna ska också hjälpa privatpersoner och företag att agera, till exempel genom att öka allmänhetens medvetenhet och stödja medborgarforskning.

Den fullständiga listan över åtgärder finns i bilagan till kommissionens meddelande En ny giv för pollinatörer.

Vad händer nu?

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att stödja de nya åtgärderna och att aktivt engagera sig i dess genomförande, i nära samarbete med alla berörda parter. De nya åtgärderna blir ett komplement till de kommande nationella återställningsplanerna (enligt den föreslagna lagen om återställande av naturen), där medlemsländerna kommer att identifiera åtgärder för att uppnå det rättsligt bindande målet att vända minskningen av pollinatörer senast 2030.

Senare i år kommer kommissionen att svara på medborgarinitiativet Rädda bin och bönder genom ett särskilt meddelande. 

Bakgrund

Pollinatörer är en nödvändig del av friska ekosystem. Utan dem skulle många växtarter minska i antal och till sist dö ut tillsammans med de organismer som är beroende av dem, vilket skulle få allvarliga ekologiska, sociala och ekonomiska följder. 80 % av grödorna, liksom vilda blommande växter, är beroende av pollinering av djur vilket gör förlusten av pollinatörer till ett av de största hoten mot EU:s natur, människors välbefinnande och livsmedelsförsörjningen, eftersom den äventyrar en hållbar långsiktig jordbruksproduktion. Dagens geopolitiska sammanhang har ytterligare ökat behovet av att göra vårt livsmedelssystem mer motståndskraftigt, bland annat genom att skydda och återställa de pollinerande insekterna.

Initiativet bygger på omfattande samråd med berörda parter och institutionell återkoppling från Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska revisionsrätten. Det är också i linje med det nyligen antagna Kunming-Montréal-avtalet för biologisk mångfald, som innehåller ett globalt mål om att minska riskerna av bekämpningsmedel med minst 50 % senast 2030.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_23_281

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
24 januari 2023
Upphovsman
Representationen i Finland