Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké17 oktober 2023Representationen i FinlandLästid: 4 min

Resultat i dag och förberedelser för framtiden: kommissionens arbetsprogram för 2024

Work programme 2024
Kommissionens arbetsprogram för 2024

I dag antar kommissionen sitt arbetsprogram för 2024 som är starkt inriktad på förenklade regler för invånarna och företagen i EU. Det är en uppföljning av ordförande Ursula von der Leyens åtagande att minska rapporteringskraven med 25 % i enlighet med vår strategi för att främja EU:s konkurrenskraft på lång sikt och underlätta för små och medelstora företag.

Arbetsprogrammet speglar de framsteg som gjorts under de gångna fyra åren, beskriver kommissionens nya förslag för de kommande månaderna och innehåller viktiga initiativ för att minska byråkratin. Några av förenklingsinitiativen har redan lagts fram (15 förslag och initiativ sedan mars 2023), medan andra läggs fram i dag (26 rationaliseringsförslag) eller är på gång. De beskrivs i bilagan till utvärderingarna och kontrollerna av ändamålsenligheten som presenteras i dag.

Några månader före valen till Europaparlamentet 2024 är mer än 90 % av åtagandena i 2019 års politiska riktlinjer uppfyllda. De nya initiativen i arbetsprogrammet begränsar sig därför till vad som är nödvändigt för att uppfylla kommissionens återstående åtaganden eller hantera nya utmaningar. De nya initiativen bygger vidare på Ursula von der Leyens tal om tillståndet i unionen 2023 och avsiktsförklaringen.

Bättre lagstiftning, mindre bördor och byråkrati

Kommissionens strategi för konkurrenskraften på lång sikt innehåller målet att minska bördorna som hänger samman med rapporteringskraven med 25 % utan att de politiska målsättningarna i initiativen påverkas. För att uppnå målet har kommissionen förenklat rapporteringskraven, t.ex. genom att omarbeta unionens tullkodex vilket innebär kostnadsbesparingar på ungefär 2 miljarder euro för näringsidkarna. Den föreslagna översynen av reglerna för statistiska undersökningar ska minska kostnaderna – även för små och medelstora företag – med 450 miljoner euro

Arbetsprogrammet för 2024 föreslår ytterligare förenklingar på en rad politikområden, utan att sänka den sociala, miljömässiga och ekonomiska standarden, säkerhetsnormerna eller konsumentskyddet. De planerade ändringarna harmoniserar mindre användbara rapporteringskrav, t.ex. genom konsoliderade överlappande skyldigheter, färre berörda företag och ökad digitalisering.

Exempel på förenklingsförslag är förslaget om att senarelägga tidsfristerna för rapportering i direktivet om företagens hållbarhetsrapportering och ändrat tillämpningsområde för redovisningsdirektivet och referensvärdesförordningen.

Vi kommer att avlägga rapport om framstegen med att minska rapporteringskraven med 25 % i vår årliga undersökning av bördorna, och då börja med 2023 års undersökning som offentliggörs nästa år.

Uppfylla våra åtaganden

Kommissionen har uppfyllt över 90 % av åtagandena i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer från 2019. Det krävs ytterligare ansträngningar av Europaparlamentet och rådet 2024 för att enas om de kvarvarande förslagen och därmed säkerställa att alla fördelarna med EU:s politiska åtgärder kommer invånarna och företagen till nytta.

Kommissionen kommer att fortsätta genomföra den europeiska gröna given på ett rättvist och smart sätt som inkluderar alla. Detta omfattar dialoger med allmänheten och näringslivet. Arbetet med att stötta utsatta EU-invånare och företag under omställningen pågår, bland annat tack vare stöd från den sociala klimatfonden. Vi ska inleda en strategisk dialog om framtiden för jordbruket i EU. I det fortsatta arbetet med ett Europa rustat för den digitala tidsåldern ska kommissionen anta initiativ för att göra våra högpresterande datorsystem tillgängliga för uppstartsföretag inom AI-området och lägga fram förslag till en EU-rymdlagstiftning.

EU:s ekonomi har visat sig vara enastående motståndskraftig under en rad kriser utan motstycke. Kommissionen kommer 2024 att fokusera på utmaningarna med arbetskrafts- och kompetensbrist, utbildning, den sociala dialogen, inflationen och ett företagsvänligt klimat.

Stödet till Ukraina med anledning av Rysslands anfallskrig fortsätter vara en högprioriterad fråga för 2024, liksom vårt ömsesidigt givande partnerskap med Afrika, vår rättvisa handelsagenda och utvecklingen av medlemsländernas försvarsförmågor. Kommissionen ska stärka samarbetet för att bekämpa smuggling av migranter och genomföra reformer och en politiköversyn inför utvidgningen för att se hur en större union skulle kunna fungera.

Vad händer nu?

Kommissionen ska i nära samarbete med Europaparlamentet och rådet sträva efter att nå överenskommelser innan kommissionens mandatperiod löper ut.

Utöver inbjudan att lämna synpunkter på betungande rapporteringskrav för berörda aktörer som inleds i dag, kommer vi att genomföra ytterligare samråd med företag, inklusive nätverket av företrädare för små och medelstora företag, nationella experter och övriga aktörer för att avgöra vilka de allvarligaste problemen är och vilka områden som bör prioriteras.

Läs mer i det utförliga pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_23_4965

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Chef för representationen
Maria Blässar
tfn 040 545 8114
maria [dot] blassaratec [dot] europa [dot] eu (maria[dot]blassar[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Kommunikationschef
Kati Laitinen
tfn 050 472 6837
kati [dot] laitinenatec [dot] europa [dot] eu (kati[dot]laitinen[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Följ oss på X / Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
17 oktober 2023
Upphovsman
Representationen i Finland