Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké7 december 2022Representationen i FinlandLästid: 2 min

Likabehandlingspaketet: EU-kommissionen föreslår att likabehandlingsorganen ska stärkas för att bekämpa diskriminering

Equality bodies

EU-kommissionen antar i dag två förslag för att stärka likabehandlingsorganen, särskilt deras oberoende, resurser och befogenheter, så att de på ett effektivare sätt kan bekämpa diskriminering i Europa. Likabehandlingsorgan spelar en central roll när det gäller att hjälpa personer som har utsatts för diskriminering och se till att EU:s lagstiftning om icke-diskriminering genomförs i praktiken.

Den nya lagstiftningen kommer att sörja för att likabehandlingsorganen kan uppnå sin fulla potential. Den kommer att ge offer för diskriminering bättre skydd och bidra till att förebygga diskriminering.

De befintliga EU-bestämmelserna om likabehandlingsorgan ger medlemsländerna ett stort utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om hur organen ska inrättas och fungera. Detta har resulterat i betydande skillnader mellan medlemsländerna, särskilt när det gäller likabehandlingsorganens befogenheter, oberoende, resurser, tillgänglighet och effektivitet.

Kommissionen föreslår nu en rad bindande regler för att stärka likabehandlingsorganens roll och oberoende.

  • Utökade befogenheter: Genom förslagen utvidgas likabehandlingsorganens behörighet till två befintliga direktiv: 1) direktivet om likabehandling i arbetslivet och 2) direktivet om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet.
  • Oberoende: Det kommer att finnas ett rättsligt krav på att likabehandlingsorganen ska vara fria från yttre påverkan, särskilt när det gäller deras rättsliga struktur, ansvarsskyldighet, budget, personal och organisatoriska frågor.
  • Tillräckliga medel: Medlemsländerna måste förse likabehandlingsorganen med de mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser som krävs för att de ska kunna utöva alla sina befogenheter på ett effektivt sätt.
  • Tillgänglighet för alla offer: Likabehandlingsorganens tjänster måste vara kostnadsfria och tillgängliga för alla offer på lika villkor, även för personer med funktionsnedsättning. Likabehandlingsorganen måste också kunna ge klagande en preliminär bedömning av deras ärenden.
  • Samråd om lagstiftnings- och beslutsprocessen: Offentliga institutioner blir skyldiga att i god tid samråda med likabehandlingsorganen och ta hänsyn till deras rekommendationer i frågor som rör diskriminering och likabehandling. Likabehandlingsorganen kommer också att samarbeta med andra berörda parter för att utbyta kunskap och skapa synergier. 
  • Utökade befogenheter i diskrimineringsmål: Likabehandlingsorganen kommer att kunna utreda fall av diskriminering, avge yttranden och fatta bindande beslut (beroende på vad medlemsländerna väljer) samt agera i domstol i diskrimineringsärenden. Likabehandlingsorganen kommer också att kunna föreslå en alternativ tvistlösningsmekanism, såsom förlikning eller medling, för parterna i ett klagomålsförfarande.
  • Ökad medvetenhet: Medlemsländerna och likabehandlingsorganen kommer att öka sina ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja likabehandling.
  • Utbyte av sakkunskap: Likabehandlingsorganen kommer att utarbeta regelbundna rapporter om läget i fråga om likabehandling och diskriminering och kunna lämna rekommendationer.

Det finns i dag ingen gemensam formell övervakning av likabehandlingsorganen.

Enligt förslagen ska kommissionen fastställa gemensamma indikatorer för att bedöma effekterna av de föreslagna åtgärderna och se till att de uppgifter som samlas in på nationell nivå är jämförbara.

Kommissionen kommer vart femte år att lägga fram en rapport om likabehandlingsorganens situation i EU.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7507

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
7 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland