Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké28 februari 2023Representationen i Finland

NextGenerationEU: EU-kommissionen godkänner Finlands reviderade återhämtnings- och resiliensplan

NextGenerationEU: Tavoitteista totta

EU-kommissionen tillstyrker i dag Finlands reviderade återhämtnings- och resiliensplan, som inlämnades den 26 januari 2023. Finland föreslog då att investeringar på två områden helt och hållet skulle strykas ur planen. Det handlar om investeringar för att ersätta byggnaders uppvärmningssystem som drivs med fossila bränslen med system som genererar lägre koldioxidutsläpp, och investeringar för laddningsinfrastruktur för privata fordon. Finland kommer att fortsätta att genomföra dessa åtgärder med nationella medel.

Finland föreslog även att 18 åtgärder i planen skulle revideras i och med att landets anslag ur faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) har minskat. I enlighet med RRF-förordningen kan ett medlemsland be om att få revidera sin plan om landets RRF-anslag minskar. För Finlands del grundar sig begäran om en revidering av återhämtnings- och resiliensplanen på att landets RRF-anslag har justerats ner från 2,1 miljarder euro till 1,8 miljarder euro. Denna justering är en del av översynen av fördelningsnyckeln för faciliteten för återhämtning och resiliens. I översynen, som omfattar alla medlemsländer, beaktades skillnaden mellan ländernas reala och uppskattade BNP-tillväxt mellan 2020 och 2022. Det faktum att Finlands RRF-anslag justerades ned i juni 2022 beror på att landets ekonomiska resultat under 2020 och 2021 var förhållandevis bättre än ursprungligen antaget.

EU-kommissionen anser att de ändringar som Finland har föreslagit är välgrundade, eftersom Finlands RRF-anslag har minskat. Kommissionen har utvärderat Finlands reviderade återhämtnings- och resiliensplan utgående från de elva bedömningskriterier som är fastslagna i RRF-förordningen och fastslagit att planen uppfyller kriterierna och att ändringarna inte påverkar de övergripande målen. Rådet har nu fyra veckor tid att godkänna kommissionens förslag och därmed den reviderade planen.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_23_1281

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
28 februari 2023
Upphovsman
Representationen i Finland