Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké9 mars 2022Representationen i Finland

Kommissionen stöder 225 reformprojekt i medlemsländerna för att stärka deras resiliens och för att skapa jobb och tillväxt

Innovaatio

I dag godkänner kommissionen 225 projekt enligt Instrumentet för tekniskt stöd för att hjälpa medlemsländerna att förbereda, utforma och genomföra reformer för moderna och resilienta offentliga förvaltningar, strategier för hållbar tillväxt och resilienta ekonomier. Flera av reformprojekten ingår också i de nationella planerna för återhämtning och resiliens. EU-kommissionen stöder sex projekt i Finland. De finländska projekten handlar om den gröna omställningen, offentlig förvaltning och styrning, migrationshantering och digitalisering.

– Samtidigt som vi höll på att återhämta oss från pandemin bröt för två veckor sedan en ny kris ut i Europa, säger EU:s sammanhållnings- och reformkommissionär Elisa Ferreira. Instrumentet för tekniskt stöd ska fortsätta att hjälpa medlemsländerna och regionerna att genomföra reformer som kan förbättra deras resiliens, bidra till deras tillväxtstrategier, förbereda sig på den digitala och gröna omställningen och göra de offentliga förvaltningarna effektiva och flexibla.

Medlemsländernas reformer stöds av instrumentet med en total budget på 116,8 miljoner euro för 2022. Instrumentet är efterfrågestyrt och tillhandahåller skräddarsydd expertis. Det är också flexibelt och kan snabbt anpassas till medlemsländernas framväxande behov, och används efter en ansökan från länderna.

Ett mer riktat stöd

Projekten är tydligt anpassade till kommissionens främsta prioriteringar.

Instrumentet ska under 2022 fortsätta att hjälpa medlemsländerna att utforma och genomföra reformer för den gröna och digitala omställningen samt förbättra de offentliga förvaltningarnas operativa kapaciteten och effektivitet.

Exempelvis är 36 procent av ansökningarna inriktade på målen inom den gröna given och 51 procent på den digitala omställningen. Dessutom är 57 procent av de utvalda ansökningarna om stöd från instrumentet för 2022 kopplade till reformer som ingår i EU-ländernas återhämtnings- och resiliensplaner.

Nyheter i arbetsprogrammet för instrumentet 2022

Projekt som omfattar flera länder eller regioner: Sådana här projekt ger tekniskt stöd för att hantera gemensamma utmaningar i flera medlemsländer eller regioner, med fokus på samma prioriteringar. Projekten främjar ömsesidigt lärande och utveckling av gemensamma strategier genom utbyten mellan kolleger.

Flaggskeppsprojekt: Flaggskeppsprojekt som kommissionen utformat för att stödja reformer som verkligen behövs i olika medlemsländer och som ligger i linje med EU:s främsta prioriteringar.

Exempelvis riktar sig flaggskeppsprojektet ”Stöd till renoveringsvågen” till EU-länder som vill utforma och genomföra reformer till stöd för renovering av byggnader.

Flaggskeppsprojektet för den europeiska barngarantin hjälper i sin tur EU-länderna att genomföra rådets rekommendation om en europeisk barngaranti. Det ger tekniskt stöd till åtgärder och strategier för att förebygga och bekämpa barnfattigdom och social utestängning.

Sammanlagt 50 procent av ansökningarna rör flaggskeppsprojekt som turism, renoveringsvågen, jämställdhetsintegrering, offentlig förvaltning och integration av migranter, medan 30 procent av ansökningarna rör projekt som omfattar flera länder eller flera regioner.

Bakgrund

Instrumentet för tekniskt stöd är kommissionens främsta instrument för att tillhandahålla tekniskt stöd till reformer i EU, efter en ansökan från nationella myndigheter. Det ingår i den fleråriga budgetramen 2021–2027 och EU:s återhämtningsplan. Instrumentet bygger på den framgångsrika föregångaren ”Stödprogrammet för strukturreformer”, inom ramen för vilken mer än 1 400 projekt för tekniskt stöd har genomförts i EU-länderna sedan 2017.

Reformer som berättigar till stöd från instrumentet omfattar bland annat offentlig förvaltning, offentliga finanser, migrationshantering, företagsklimat, finanssektor, arbetsmarknad, utbildningssystem, sociala tjänster, stöd till utsatta barn, hälso- och sjukvård, grön omställning samt cybersäkerhet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1522 

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland