Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 februari 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Kommissionen uppmanar Finland att fullt ut införliva EU:s lagstiftning

EU-kommissionen har i dag beslutat att skicka två formella underrättelser till Finland angående brister i införlivandet av EU:s lagstiftning. Det gäller å ena sidan EU-lagstiftningen som kriminaliserar hatpropaganda och hatbrott och å andra sidan EU...

EU-kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. I dagens offentliggörande av överträdelser i februari får Finland två formella underrättelser avseende införlivandet av EU-lagstiftning i den nationella lagstiftningen.

För det första anser kommissionen att Finland har införlivat EU:s regler för kampen mot rasism och främlingsfientlighet (rambeslut 2008/913/RIF) ofullständigt eller felaktigt.

Rambeslutet syftar till att säkerställa att allvarliga uttryck för rasism och främlingsfientlighet beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder i hela EU.

Finland har inte säkerställt att brott som rör rasism och främlingsfientlighet kan utredas och lagföras utan anmälan eller anklagelse från offret.

Dessutom införlivar den finska lagstiftningen kriminaliseringen av hatpropaganda som uppviglar till våld på ett felaktigt sätt och kriminaliserar inte hatpropaganda mot individer i en grupp som definieras utifrån ras, hudfärg, religion, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung.

Finland har inte heller kriminaliserat vissa former av hatpropaganda, nämligen offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av internationella brott och förintelsen

Finland har två månader på sig att besvara EU-kommissionens påpekanden. I annat fall kan kommissionen besluta att skicka Finland ett motiverat yttrande.

För det andra anser kommissionen att Finland inte fullt ut införlivat EU:s regler om att stärka oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (direktiv (EU) 2016/343).

Direktivet är avgörande för EU:s regelverk om gemensamma miniminormer för rättvis rättegång som säkerställer tillräckligt skydd för misstänktas och tilltalades rättigheter. Direktivet stärker EU-ländernas förtroende för varandras straffrättsliga system och underlättar på så sätt ömsesidigt erkännande av domar i brottmål.

Kommissionen anser att Finland endast delvis har införlivat direktivet och att flera bestämmelser inte alls speglas i den nationella lagstiftningen. Framför allt har kommissionen konstaterat brister när det gäller offentliga uttalanden om skuld.

Finland har två månader på sig att besvara EU-kommissionens påpekanden. I annat fall kan kommissionen besluta att skicka Finland ett motiverat yttrande.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/INF_21_441

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland