Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké14 december 2021Representationen i Finland

EU-kommissionen lägger fram nya regler för förvaltningen av Schengenområdet

Schengen

EU-kommissionen föreslår uppdaterade regler för att stärka förvaltningen av Schengenområdet. De riktade ändringarna kommer att göra EU-länderna mer samordnade och bättre rustade att hantera nya utmaningar när de förvaltar både EU:s gemensamma yttre gränser och de inre gränserna inom Schengenområdet.

Genom uppdateringen vill man se till att inre gränskontroll återinförs endast som en sista utväg. De nya reglerna ger också gemensamma verktyg för en effektivare förvaltning av de yttre gränserna i händelse av en folkhälsokris, utifrån erfarenheterna från coronapandemin.

Instrumentalisering av migranter tas upp både i uppdateringen av Schengenreglerna och i ett parallellt förslag till åtgärder som EU-länderna kan vidta på områdena asyl och återvändande i en sådan situation.

Samordnade insatser mot gemensamma hot

Med förslaget om ändring av kodexen om Schengengränserna vill man dra lärdom av coronapandemin och se till att det finns stabila samordningsrutiner för att hantera hälsorisker.

De uppdaterade reglerna ska göra det möjligt för rådet att snabbt anta bindande regler om tillfälliga reserestriktioner vid de yttre gränserna i händelse av hot mot folkhälsan. Undantag görs till exempel för resenärer med en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov, EU-medborgare och andra personer som är bosatta i EU.

Ändringen ska säkerställa att reserestriktionerna tillämpas enhetligt.

Reglerna omfattar också en ny skyddsmekanism för ett gemensamt tillvägagångssätt vid de inre gränserna i situationer där en majoritet av medlemsländerna utsätts för hot, till exempel mot folkhälsan, den inre säkerheten och den allmänna ordningen.

Nya regler för att främja effektiva alternativ till inre gränskontroll

Kommissionens förslag syftar till att främja användningen av alternativa åtgärder till inre gränskontroller och se till att sådana kontroller förblir en sista utväg som används bara när det är absolut nödvändigt. Det handlar bland annat om följande:

  • Mer strukturerat återinförande av kontroller vid de inre gränserna, med fler skyddsåtgärder: Precis som i dag måste ett EU-land som beslutar att återinföra kontroller bedöma hur lämpligt det är och hur det kan tänkas påverka den fria rörligheten för personer. Enligt de nya reglerna måste det dessutom bedöma hur gränsregionerna kommer att påverkas.

En riskbedömning bör göras för förlängningar på mer än sex månader. De tillfälliga gränskontrollerna bör aldrig användas i mer än två år sammanlagt, utom i mycket specifika omständigheter. På det här sättet vill man se till att inre gränskontroll förblir en sista utväg och endast används så länge som det är absolut nödvändigt.

  • Främjad användning av alternativa åtgärder: I enlighet med EU:s nya kodex för polissamarbete främjar de nya Schengenreglerna användningen av effektiva alternativ till inre gränskontroller i form av utökade och mer operativa poliskontroller i gränsregioner genom att klargöra att dessa inte är likvärdiga med gränskontroller.
  • Begränsning av de inre gränskontrollernas inverkan på gränsregioner: Pandemins inverkan på leveranskedjorna har visat att EU-länder som återinför kontroller bör vidta åtgärder för att begränsa de negativa effekterna på gränsregioner och den inre marknaden, till exempel genom att göra det lättare för gränsöverskridande arbetare att passera gränserna och att inrätta gröna körfält för att garantera att nödvändiga varor snabbt kommer fram.
  • Hantering av otillåtna förflyttningar inom Schengenområdet: För att få bukt med fenomenet med relativt små men konstanta antal otillåtna förflyttningar kommer de nya reglerna att införa ett nytt sätt att hantera otillåtna förflyttningar under gemensamma polisinsatser samt göra det möjligt för medlemsländerna att se över befintliga eller ingå nya bilaterala återtagandeavtal med varandra. Detta kompletterar och bör ses i samband med de föreslagna åtgärderna inom den nya migrations- och asylpakten, särskilt den bindande solidaritetsramen.

Stöd till EU-ländernas hantering av situationer där migration instrumentaliseras

I de reviderade Schengenreglerna erkänns den viktiga roll som EU-länderna vid de yttre gränserna spelar för alla medlemsländerna och för unionen som helhet. Det införs nya åtgärder som EU-länderna kan vidta för att effektivt förvalta EU:s yttre gränser i en situation där migranter instrumentaliseras för politiska ändamål, till exempel genom att begränsa antalet gränsövergångsställen och intensifiera gränsövervakningen.

Dessutom föreslår EU-kommissionen ytterligare åtgärder inom ramen för EU:s asyl- och återvändanderegler för att klargöra hur medlemsländerna kan agera i sådana situationer, med full respekt för de grundläggande rättigheterna.

Det blir till exempel möjligt att förlänga tidsfristen för registrering av asylansökningar upp till fyra veckor och att pröva alla asylansökningar vid gränsen, förutom när det inte är möjligt av medicinska skäl.

Verklig tillgång till asylförfarandet bör även i fortsättningen garanteras, och EU-länderna bör se till att humanitära organisationer som tillhandahåller bistånd får tillträde.

EU-länderna får också möjlighet att införa ett förfarande för återvändandehantering i nödsituationer.

Bakgrund

I Schengenområdet bor det mer än 420 miljoner människor i 26 länder. Avskaffandet av kontroller vid de inre gränserna mellan Schengenländerna är en mycket viktig del av den europeiska livsstilen: nästan 1,7 miljoner människor bor i ett Schengenland och arbetar i ett annat. Människor har byggt sina liv kring de friheter som Schengenområdet ger och 3,5 miljoner människor reser mellan Schengenländerna varje dag.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_6821    

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 december 2021
Upphovsman
Representationen i Finland