Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké10 november 2022Representationen i FinlandLästid: 5 min

​​​​​​​Kommissionen föreslår nya Euro 7-krav för att minska utsläpp från fordon och förbättra luftkvaliteten

Moottoriajoneuvojen aiheuttama ilman saastuminen

I dag lägger kommissionen fram ett förslag om att minska luftföroreningar från nya motorfordon som säljs i EU och därigenom nå den europeiska gröna givens mål om noll föroreningar. Samtidigt ska fordon vara överkomliga för konsumenterna och konkurrenskraften i EU ska upprätthållas.  

Vägtransporter är den största källan till luftföroreningar i städerna. De nya Euro 7-reglerna innebär renare fordon på vägarna och bättre luft, vilket skyddar människors hälsa och miljön. Euro 7-reglerna och reglerna om CO2-utsläpp från fordon samverkar för luftkvalitet för allmänheten, eftersom den ökade användningen av elfordon också rensar luften. De två uppsättningarna regler ger bilindustrin en tydlig väg att följa för minskade utsläpp, bland annat med hjälp av digital teknik.

De nya Euro 7-reglerna gör att personbilar, lätta och tunga lastbilar och bussar blir mycket renare under verkliga körförhållanden som bättre återspeglar situationen i städer där luftföroreningsproblemen är störst, och under en mycket längre tid än enligt de nuvarande reglerna. Förslaget inriktas på både utsläpp från avgasrör och utsläpp från bromsar och däck. Det bidrar också till att nå de nya strängare mål för luftkvalitet som kommissionen föreslog den 26 oktober 2022.

Även om reglerna om utsläpp av CO2 leder till att fler skaffar utsläppsfria fordon är det viktigt att se till att alla fordon på vägarna är mycket renare.  Alla personbilar och lätta lastbilar som säljs i EU 2035 ska ha noll CO2-utsläpp. Fram till 2050 spås dock över 20 % av personbilarna och de lätta lastbilarna och mer än hälften av de tunga fordonen på gatorna fortsätta att släppa ut föroreningar från avgasröret. Batteridrivna elfordon orsakar dessutom föroreningar från bromsar och mikroplast från däck.

Euro 7-reglerna ska minska alla dessa utsläpp, samtidigt som fordonen inte får bli för dyra för konsumenterna.

De nya kraven enligt Euro 7

Förslaget ersätter och förenklar de tidigare separata utsläppsreglerna för personbilar och lätta lastbilar (Euro 6) respektive tunga lastbilar och bussar (Euro VI). Euro 7-reglerna innehåller gemensamma utsläppsregler för alla motorfordon, dvs. personbilar, lätta lastbilar, bussar och tunga lastbilar. De nya reglerna är bränsle- och teknikneutrala med samma gränser oavsett om fordonet använder bensin, diesel, el eller alternativa bränslen. De bidrar till följande:

  • Bättre kontroll av utsläpp av luftföroreningar från alla nya fordon: Fler körförhållanden omfattas av utsläppsprovningar på väg. Provningarna återspeglar nu bättre de olika förhållanden som fordon kan stöta på i hela EU, bland annat temperaturer på upp till 45 °C och korta resor för dagspendling.
  • Uppdaterade, skärpta gränsvärden för utsläpp av föroreningar: Gränserna skärps för tunga lastbilar och bussar, medan de lägsta befintliga gränsvärdena för personbilar och lätta lastbilar nu gäller oavsett vilket bränsle som används i fordonet. I de nya reglerna finns också utsläppsgränser för tidigare oreglerade föroreningar, t.ex. dikväveoxid från tunga fordon.
  • Reglering av utsläpp från bromsar och däck: Euro 7-reglerna är den första utsläppsnormen i världen som inte bara reglerar utsläpp från avgasrör utan även har gränsvärden för utsläpp av partiklar från bromsar och regler om mikroplast från däck. Reglerna gäller alla fordon, även eldrivna.
  • Nya bilar förblir rena längre: Alla fordon måste följa reglerna under längre tid än hittills. Personbilar och lätta lastbilar ska kontrolleras tills de har körts i 200 000 kilometer och är tio år gamla. Detta fördubblar kraven i Euro 6/VI (100 000 km och fem år). Liknande ökningar gäller för bussar och tunga lastbilar.
  • Stödja driftsättningen av elfordon: De nya reglerna gäller även livslängd för batterier i personbilar och lätta lastbilar, vilket ska öka konsumenternas förtroende för elfordon. Detta minskar också behovet av att ersätta batterier tidigt i ett fordons liv, vilket innebär lägre efterfrågan på de nya avgörande råvaror som krävs för att tillverka batterier.
  • Ta vara på digital teknik: Euro 7-reglerna garanterar att fordon inte manipuleras och att utsläppen enkelt kan kontrolleras av myndigheterna med hjälp av sensorer inuti fordonet som mäter utsläpp under ett fordons hela livslängd.

Vad händer nu?

Kommissionens förslag överlämnas till Europaparlamentet och rådet som behandlar och antar det. 

Bakgrund

Vägtransporter är den största källan till luftföroreningar i städerna. Under 2018 kom mer än 39 % av kväveoxidutsläppen och 10 % av de primära utsläppen av PM2,5 och PM10 i EU från vägtransporter. Dessa andelar är mycket högre i städerna, där transporterna ofta är den främsta källan till luftföroreningar. Vägtransporter orsakade 2018 uppskattningsvis 70 000 dödsfall i förtid i de 28 EU-länderna.

Euro 7 ska fram till 2035 ha minskat de totala utsläppen av kväveoxider från personbilar och lätta lastbilar med 35 % jämfört med Euro 6 och med 56 % jämfört med Euro VI från bussar och tunga lastbilar. Samtidigt ska partiklar från avgasrör minska med 13 % från personbilar och lätta lastbilar och med 39 % från bussar och tunga lastbilar, medan partiklar från bilbromsar ska minska med 27 %.

Efter Dieselgateskandalen har kommissionen infört nya provningar för att mäta utsläpp på väg (RDE) och ökat medlemsländernas och kommissionens befogenheter att utöva tillsyn för att se till att fordonen är så rena som Euro 6 kräver.

Reglerna om utsläpp av föroreningar kompletterar reglerna om utsläpp av CO2. Det överenskomna målet att minska CO2-utsläppen med 100 % fram till 2035 för personbilar och lätta lastbilar har beaktats i det här förslaget. Kommissionen kommer under de kommande månaderna att se över CO2-kraven på tunga lastbilar och bussar.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_22_6495

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
10 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland