Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel21 april 2021Representationen i FinlandLästid: 6 min

Hållbar finansiering och EU:s taxonomi: EU-kommissionen vidtar nya åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter

EU-kommissionen har i dag antagit ett åtgärdspaket som ska öka investeringarna i hållbara verksamheter runtom i EU. Åtgärderna ska göra det möjligt för investerare att rikta in sina investeringar mot mer hållbar teknik och hållbara företag och därmed...

Åtgärdspaketet omfattar följande:

En delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi som ska främja hållbara investeringar genom att göra det tydligare vilka ekonomiska verksamheter som bidrar mest till EU:s miljömål. Kommissionen har i dag nått en politisk överenskommelse om denna text. Den delegerade rättsakten ska formellt antas i slutet av maj så snart den har översatts till alla EU-språk. I det meddelande som kommissionen också antog i dag beskrivs tillvägagångssättet närmare.

Ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsredovisning . Förslaget ska förbättra flödet av hållbarhetsinformation inom företagsvärlden. Genom att göra företagens hållbarhetsredovisning mer enhetlig ska det ge finansiella företag, investerare och allmänheten i stort tillgång till hållbarhetsinformation som är jämförbar och tillförlitlig.

Och slutligen, sex delegerade rättsakter om förvaltningsuppdrag, investerings- och försäkringsrådgivning som ska få finansiella företag – t.ex. rådgivare, kapitalförvaltare och försäkringsbolag – att inkludera hållbarhetshänsyn i sina rutiner och i sin investeringsrådgivning till kunder.

Den europeiska gröna given är EU:s tillväxtstrategi och har som mål att förbättra medborgarnas välbefinnande och hälsa, göra Europa klimatneutralt fram till 2050 samt skydda, bevara och förbättra EU:s naturkapital och biologiska mångfald.

För att kunna delta i denna satsning behöver företagen ett heltäckande regelverk på hållbarhetsområdet så att de kan ändra sina affärsmodeller i denna riktning. För att få till stånd en grön omställning inom finanssektorn och förhindra grönmålning ska alla delar av dagens paket göra hållbarhetsinformationen mer tillförlitlig och jämförbar.

Delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi

EU-taxonomin är ett redskap för att skapa transparens för företag och investerare som vilar på stark vetenskaplig grund. Den skapar ett gemensamt språk för investerare som investerar i projekt och ekonomiska verksamheter som har en väsentlig positiv inverkan på klimatet och miljön. Taxonomin ställer även upplysningskrav på företag och aktörer på finansmarknaden.

Genom den delegerade rättsakt som kommissionen nått en politisk överenskommelse om i dag införs en första uppsättning tekniska granskningskriterier för att göra det möjligt att identifiera vilken typ av verksamheter som bidrar väsentligt till två av taxonomiförordningens miljömål: klimatanpassning[1] och begränsning av klimatförändringar[2]. Kriterierna bygger på vetenskaplig rådgivning från expertgruppen för frågor om hållbar finansiering. Den delegerade rättsakten är resultatet av omfattande feedback från olika intressenter, samt diskussioner med Europaparlamentet och rådet. Omkring 40 procent av de börsnoterade företagen skulle omfattas av den delegerade rättsakten i sektorer som svarar för nästan 80 procent av de direkta växthusgasutsläppen i Europa. Det handlar om sektorer som energi, skogsbruk, tillverkningsindustri, transporter och byggnader.

Den delegerade rättsakten om EU-taxonomin är ett levande dokument som kommer att ändras i takt med utvecklingen och de tekniska framsteg som görs. Kriterierna ska omprövas med jämna mellanrum. Det betyder att tillämpningsområdet efterhand kan komma att utvidgas och omfatta nya sektorer och verksamheter – däribland omställningsverksamheter och andra möjliggörande verksamheter.

Nytt direktiv om företagens hållbarhetsredovisning

Genom dagens förslag revideras och skärps de nuvarande reglerna i direktivet om icke-finansiell rapportering. Syftet är att skapa en uppsättning regler som i slutändan har samma ställning som finansiell rapportering. Förslaget innebär att EU:s krav på hållbarhetsredovisning utvidgas till att omfatta alla stora företag och alla börsnoterade företag. Därmed kommer nästan 50 000 företag i EU att behöva tillämpa de detaljerade EU-standarderna för hållbarhetsredovisning, vilket kan jämföras med 11 000 företag i dag. Kommissionen föreslår att standarder ska tas fram för stora företag och separata, proportionella standarder för små och medelstora företag som i det sistnämnda fallet ska vara icke-obligatoriska för företag som inte är börsnoterade.

Det övergripande syftet med förslaget är att se till att företagen ger investerare och andra intressenter hållbarhetsinformation som är tillförlitlig och jämförbar. På så sätt säkrar man ett enhetligt flöde av hållbarhetsinformation inom det finansiella systemet. Företagen måste rapportera om hur olika hållbarhetsaspekter, som t.ex. klimatförändringarna, påverkar deras verksamhet, och hur deras verksamhet påverkar människor och miljö.

Förslaget ska även förenkla redovisningsprocessen för företag. Många företag står i dag under hårt tryck att använda en massa olika standarder och regelverk för hållbarhetsredovisning. De föreslagna EU-standarderna för hållbarhetsredovisning ska fungera som en ”one stop shop” genom att vara det enda företagen behöver för att ge investerare och andra intressenter nödvändig information.

Ändringar av delegerade rättsakter om investering- och försäkringsrådgivning, förvaltningsuppdrag samt produkttillsyn och styrning.

Dagens sex ändringar uppmuntrar det finansiella systemet att hjälpa företagen på vägen mot hållbarhet och även stödja företag som redan är hållbara. De kommer dessutom skärpa EU:s kamp mot grönmålning.

Investerings- och försäkringsrådgivning: när rådgivare bedömer om en investering är lämplig för en kund måste de hädanefter diskutera hållbarhetspreferenser med kunden.

Förvaltningsuppdrag: dagens ändringar klargör vilka skyldigheter ett finansiellt företag har när det bedömer sina hållbarhetsrisker, till exempel effekten av översvämningar på värdet på investeringar.

Produkttillsyn och styrning avseende investerings- och försäkringsprodukter: finansiella rådgivare och de som konstruerar finansiella produkter kommer att behöva ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de utformar sina finansiella produkter.

Mer information

Kommissionens meddelande: om EU:s taxonomi, företagens hållbarhetsrapportering, hållbarhetspreferenser och förvaltningsuppdrag

Delegerad rättsakt om EU:s taxonomi

Frågor och svar – Delegerad akt om klimattaxonomin och ändringar av delegerade akter om förvaltningsuppdrag och investerings- och försäkringsrådgivning

Frågor och svar – Förslag till direktiv om företagens hållbarhetsredovisning

Faktablad – paketet om hållbar finansiering från april 2021

GD FISMA:s webbplats om hållbar finansiering

[1] En ekonomisk verksamhet som eftersträvar detta mål bör bidra väsentligt till att minska eller förebygga de negativa konsekvenserna för det nuvarande eller förväntade framtida klimatet, eller riskerna för sådana negativa konsekvenser, antingen för själva verksamheten eller för människor, natur eller tillgångar.

[2] En ekonomisk verksamhet som eftersträvar detta mål bör bidra väsentligt till att stabilisera utsläppen av växthusgaser genom att undvika eller minska utsläppen eller genom att öka upptaget av desamma. Den ekonomiska verksamheten bör vara förenlig med Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Den ekonomiska verksamheten bör vara förenlig med Parisavtalets långsiktiga temperaturmål.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1804

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
21 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland