Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké2 mars 2022Representationen i Finland

EU-budgeten: Kommissionens offentliggör riktlinjer för villkorlighetsmekanismen

Rule of Law

EU-kommissionen har i dag antagit riktlinjer avseende förordningen om en generell villkorlighetsordning, vilken syftar till att skydda EU:s budget mot överträdelser av rättsstatsprincipen. I riktlinjerna förklaras i detalj hur kommissionen kommer att tillämpa förordningen, inbegripet hur slutmottagarnas och mottagarna av unionsfinansierings rättigheter kommer att skyddas.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hade följande kommentar: ”Rättsstatsprincipen är det kitt som binder samman vår union. Den är grunden för att vi står enade. Vi kommer aldrig att sluta försvara den. Dagens riktlinjer kommer att skapa ytterligare klarhet kring kommissionens fortsatta arbete med att ta itu med varje brott mot rättsstatsprincipen i samband med EU:s budget. Vi gör detta eftersom vi måste se till att varje euro och cent spenderas i enlighet med dess korrekta syfte och i enlighet med rättsstatsprincipen.”

Kommissionsledamoten med ansvar för budget och administration Johannes Hahn sade följande: ”Vi kan inte göra några eftergifter utan vi måste skydda unionens ekonomiska intressen och grundläggande värden. Tack vare villkorlighetsförordningen har vi ännu ett verktyg som vi kan använda, då vi i nuläget förvaltar den största EU-budgeten någonsin. I de fall då villkoren i förordningen är uppfyllda kommer vi att agera med beslutsamhet.”

I riktlinjerna ges ingående förklaringar av hur förordningen kommer att tillämpas, särskilt avseende följande:

  • Villkoren för att vidta åtgärder, inbegripet vilka överträdelser av rättsstatens principer som det kan vara fråga om och hur man kommer att bedöma om överträdelserna ifråga påverkar unionens ekonomiska intressen på ett tillräckligt direkt sätt.
  • Samspelet mellan villkorlighetsförordningen och andra verktyg för skydd av EU:s budget, inbegripet EU:s finansiella regler och de sektorsspecifika reglerna. Häri ingår reglerna för fonder med delad förvaltning (t.ex. inom sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken) och för faciliteten för återhämtning och resiliens som står i centrum för NextGenerationEU.
  • Behovet av att se till att de föreslagna åtgärderna är proportionerliga, lämpliga och nödvändiga för att ta itu med de problem som konstaterats.
  • De åtgärder som ska vidtas innan åtgärder föreslås, inklusive vilka informationskällor som kommissionen kommer att samråda med, klagomålens roll, kontakter med medlemsländerna samt förfaranden för att anta och upphäva åtgärder.
  • Behovet av att skydda slutmottagarnas och stödmottagarnas rättigheter, eftersom EU-länderna bör fortsätta att göra utbetalningar inom ramen för EU:s program eller fonder, oavsett omständigheterna.

Riktlinjerna har utarbetats genom en omfattande process som inbegriper samråd med Europaparlamentet och EU:s medlemsländer. Riktlinjerna tar också hänsyn till EU-domstolens domar i målen C-156/21 och C-157/21 av den 16 februari 2022, i vilka frågan om villkorlighetsförordningens laglighet behandlas.

Bakgrund

Förordningen om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten syftar till att skydda unionens budget mot överträdelser av rättsstatsprincipen som påverkar eller allvarligt hotar att påverka sund ekonomisk förvaltning av budgeten eller skyddet av unionens ekonomiska intressen på ett tillräckligt direkt sätt. Den tillämpas sedan januari 2021. Sedan förordningen började tillämpas har kommissionen övervakat situationen i EU-länderna och samlat in relevant information.

Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag för rådet om lämpliga och proportionella åtgärder när villkoren i förordningen är uppfyllda och när inget annat förfarande som fastställs i unionslagstiftningen skulle göra det möjligt för rådet att skydda unionens budget på ett mer effektivt sätt. Rådet kommer därefter att fatta ett slutligt beslut.

Under alla omständigheter har slutmottagarna och mottagarna av unionsfinansiering rätt att fortsatt få sina utbetalningar. Därför bör de berörda medlemsländerna fortsätta att göra utbetalningarna.

Läs mer

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1468

Faktablad

Riktlinjer

Förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen – lagtext

Förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen – på nätet

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
2 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland