Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Presskommuniké23 februari 2022Representationen i Finland

Den europeiska batterialliansen går framåt – European Battery Academy har lanserats

EU:n akkualan yhteenliittymä

Den europeiska batterialliansen inrättades 2017 av EU-kommissionen för att skapa en komplett, hållbar och globalt konkurrenskraftig batterivärdekedja i EU. Detta var en del av ett större syfte för att säkerställa strategiskt oberoende i en sektor som är kritisk i den europeiska ekonomins pågående gröna och digitala omställning. Alliansen har skapat en ram för att sammanföra kommissionen, medlemsländerna, Europeiska investeringsbanken och industri- och innovationsaktörer för att utarbeta en gemensam agenda. Den 23 februari ägde det sjätte högnivåmötet inom den europeiska batterialliansen rum i Bryssel och man diskuterade framstegen med att utveckla batterivärdekedjan i EU och hantera de mest akuta utmaningarna på vägen framåt. European Battery Academy lanserades i anslutning till högnivåmötet. Akademins mål är att på ett ändamålsenligt sätt samordna satsningarna på omskolning och fortbildning på EU-nivå och se till att utbildning av hög kvalitet omedelbart införs i alla medlemsländer. Akademin är en del av EU:s kompetensagenda och utgör ett konkret EU-bidrag för att tillgodose 800 000 arbetstagares behov av omskolning eller fortbildning inom batteriindustrin senast 2025. EU-kommissionen kommer att stödja akademin med ett bidrag på 10 miljoner euro genom React-EU.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_22_1256

 

Översikt

Publiceringsdatum
23 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland