Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké20 juli 2022Representationen i FinlandLästid: 5 min

Spara gas för en säker vinter: Kommissionen föreslår en plan för att minska efterfrågan på gas för att förbereda EU för minskad tillgång

Energiansäästö

Europeiska unionen står inför risken för ytterligare minskad tillgång på gas från Ryssland på grund av Kremls användning av sin gasexport som ett vapen, och nästan hälften av våra medlemsstater påverkas redan av minskade leveranser.  Att vidta åtgärder nu kan minska både risken och kostnaderna för Europa i händelse av ytterligare eller fullständiga störningar och stärka den europeiska energiresiliensen.

Kommissionen föreslår därför i dag ett nytt lagstiftningsverktyg och en europeisk plan för minskning av efterfrågan på gas för att minska gasförbrukningen i Europa med 15 % fram till nästa vår. Alla konsumenter, offentliga förvaltningar, hushåll, ägare av offentliga byggnader, kraftleverantörer och industrin kan och bör vidta åtgärder för att spara gas. Kommissionen kommer också att påskynda arbetet med diversifiering av försörjningen, inbegripet gemensamma inköp av gas för att stärka EU:s möjligheter att skaffa alternativa gasleveranser.

Kommissionen föreslår en ny rådsförordning om samordnade åtgärder för att minska efterfrågan på gas, grundad på artikel 122 i fördraget. I den nya förordningen fastställs ett mål för alla medlemsstater att minska efterfrågan på gas med 15 % mellan den 1 augusti 2022 och den 31 mars 2023. Den nya förordningen skulle också ge kommissionen möjlighet att, efter samråd med medlemsstaterna, tillkännage en ”unionsvarning” om försörjningstrygghet och införa en obligatorisk minskning av efterfrågan på gas för alla medlemsstater. Unionsvarningen kan utlösas när det finns en betydande risk för en allvarlig gasbrist eller en exceptionellt hög efterfrågan på gas. Medlemsstaterna bör uppdatera sina nationella krisplaner senast i slutet av september för att visa hur de avser att uppnå minskningsmålet, och de bör rapportera till kommissionen om framstegen varannan månad. Medlemsstater som begär solidariska gasleveranser kommer att vara skyldiga att visa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska den inhemska efterfrågan.

För att hjälpa medlemsstaterna att minska efterfrågan har kommissionen också antagit en europeisk plan för minskning av efterfrågan på gas med åtgärder, principer och kriterier för en samordnad minskning av efterfrågan. Planen är främst inriktad på att ersätta gas med andra bränslen och på övergripande energibesparingar inom alla sektorer. Den syftar till att trygga försörjningen till hushåll och viktiga användare som sjukhus, men också till industrier som är avgörande för tillhandahållandet av viktiga produkter och tjänster till ekonomin, och för EU:s leveranskedjor och konkurrenskraft. Planen innehåller riktlinjer som medlemsstaterna ska ta hänsyn till när de planerar inskränkningar.

Energi som sparas på sommaren är energi som är tillgänglig för vintern

Genom att ersätta gas med andra bränslen och spara energi i sommar kan mer gas lagras för vintern. Att agera nu kommer att minska de negativa effekterna på BNP genom att undvika oplanerade åtgärder i en krissituation senare. Tidiga åtgärder sprider också ut insatserna över tid, minskar marknadsoron och prisvolatiliteten och möjliggör en bättre utformning av riktade, kostnadseffektiva åtgärder till skydd för industrin.

Den plan för minskning av efterfrågan på gas som kommissionen föreslår bygger på samråd med medlemsstaterna och industrin. Det finns ett brett spektrum av åtgärder för att minska efterfrågan på gas. Innan begränsningar genomförs bör medlemsstaterna uttömma alla möjligheter till bränslesubstitution, icke-obligatoriska sparsystem och alternativa energikällor. Där så är möjligt bör man prioritera övergång till förnybara energikällor eller renare, mindre koldioxidintensiva eller förorenande alternativ. En övergång till kol, olja eller kärnkraft kan dock vara nödvändig som en tillfällig åtgärd, förutsatt att man undviker långsiktig inlåsning av koldioxid. Marknadsbaserade åtgärder kan minska riskerna för samhället och ekonomin. Medlemsstaterna skulle till exempel kunna inleda auktioner eller anbudssystem för att uppmuntra industrin att minska sin energi. Medlemsländerna kan erbjuda stöd i linje med den ändring av den tillfälliga krisramen för statligt stöd, som kommissionen antar i dag.

En annan viktig pelare för energibesparing är minskningen av uppvärmning och kylning. Kommissionen uppmanar alla medlemsstater att lansera informationskampanjer för att främja en bred minskning av uppvärmning och kylning och att genomföra EU:s meddelande om energibesparingar, som innehåller många alternativ för kortsiktiga besparingar. För att föregå med gott exempel skulle medlemsstaterna kunna kräva en riktad sänkning av uppvärmning och kylning i byggnader som drivs av offentliga myndigheter.

Planen för minskning av efterfrågan kommer också att hjälpa medlemsstaterna att inom sina ”oskyddade” konsumentgrupper identifiera och prioritera de mest kritiska kunderna eller anläggningarna på grundval av övergripande ekonomiska överväganden och följande kriterier:

  •  Samhällskritikalitet – sektorer som hälsa, livsmedel, skydd, säkerhet, raffinaderier och försvar samt tillhandahållande av miljötjänster.
  • Gränsöverskridande leveranskedjor – sektorer eller industrier som tillhandahåller varor och tjänster som är avgörande för att EU:s leveranskedjor ska fungera smidigt.
  • Skador på anläggningar – för att undvika att de inte kan återuppta produktionen utan betydande förseningar, reparationer, lagstadgade godkännanden och kostnader.
  • Möjligheter till gasminskning och substitution av produkter/komponenter – i vilken utsträckning industrier kan övergå till importerade komponenter/produkter och i vilken utsträckning efterfrågan på produkter eller komponenter kan tillgodoses genom import.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_4608

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
20 juli 2022
Upphovsman
Representationen i Finland