Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Kompletterande information3 februari 2022Representationen i Finland

Representationens kommunikationschef, Ismo Ulvila: Arbetet med EU:s klassificering av hållbara investeringar går framåt

Ismo Ulvila

I onsdags lade kommissionen fram den efterlängtade kompletterande delegerade rättsakten om EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar, dvs. taxonomin för gas- och kärnenergiverksamhet.

Syftet med klassificeringssystemet är att stödja EU:s gröna omställning och målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050, vilket är inskrivet i EU:s klimatlag. Med hjälp av tydliga regler ska investeringar styras mot hållbarhet.

Merparten av de runt 350 miljarder euro som årligen behövs i investeringar för den gröna omställningen kommer från den privata sektorn. EU:s taxonomi utgör en verktygsback för att på ett transparent sätt granska dessa investeringar – men den ska på inga sätt förbjuda några investeringar. Taxonomin avgör inte heller om en viss teknik ingår i medlemsländernas energimix eller inte.

Kommissionen har i allra högsta grad beaktat medlemsländernas, Europaparlamentets och olika experters synpunkter vid utarbetandet av den kompletterande delegerade rättsakten. Taxonomins tekniska villkor är strikta, men uppnåbara, och de lever över tid, allt eftersom tekniken utvecklas.

Den viktigaste bakomliggande tanken med EU:s klassificeringssystem för hållbara investeringar är principen om att nya investeringar inte ska orsaka miljön betydande skada.

Kommissionen anser att både gas och kärnkraft kan hjälpa den gröna omställningen i Europa under en övergångsperiod. Av intresse för Finland är att rättsakten även omfattar krav på deponering av kärnavfall och att det nämns att livscykeln för de nuvarande reaktorerna i kärnkraftverken ska förlängas.

I EU-kommissionens förslag till kompletterande delegerad rättsakt har den tekniska granskningen och rapporteringskriterierna skärpts. Innehållet i förslaget har kopplats till en koldioxidbudget, som grupper av oberoende tekniska experter ska granska framöver.

EU:s medlemsländer och Europaparlamentet har nu fyra månader på sig att reagera på den delegerade rättsakten.

Översikt

Publiceringsdatum
3 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland