Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké7 december 2022Representationen i FinlandLästid: 3 min

​​​​​​​Likabehandlingspaketet: Kommissionen föreslår nya regler för erkännande av föräldraskap mellan medlemsländerna

Tasa-arvopaketti: Komissio ehdottaa uusia sääntöjä vanhemmuuden tunnustamiseksi EU-maiden välillä

EU-kommissionen antar i dag ett förslag till förordning som syftar till att på EU-nivå harmonisera de internationella privaträttsliga bestämmelserna om föräldraskap. Förslaget är inriktat på barnets bästa och barnets rättigheter. En av de viktigaste aspekterna är att föräldraskap som har fastställts i ett av EU:s medlemsländer bör erkännas i alla andra medlemsländer utan att något särskilt förfarande krävs.

EU-kommissionens förslag till förordning kommer att skapa rättslig klarhet för alla typer av familjer som befinner sig i en gränsöverskridande situation inom EU – exempelvis för att de flyttar eller reser från ett medlemsland till ett annat, eller har familjemedlemmar eller egendom i ett annat medlemsland.

Unionsrätten, såsom den tolkas av Europeiska unionens domstol, särskilt i fråga om fri rörlighet, föreskriver redan att föräldraskap som har fastställts i ett medlemsland bör erkännas i alla andra medlemsländer för vissa ändamål: tillträde till territoriet, uppehållsrätt, icke-diskriminering av medborgarna. Så är emellertid inte fallet med de rättigheter som följer av nationell lagstiftning.

Genom det förslag som läggs fram i dag kommer barn i gränsöverskridande situationer att kunna åtnjuta de rättigheter som följer av föräldraskap enligt nationell lagstiftning i frågor som arv, underhåll, vårdnad eller föräldrars rätt att agera som barnets juridiska ombud (i skol- eller hälsofrågor).

Skydd av barnets rättigheter

För närvarande har medlemsländerna olika nationella lagar om behörighet, tillämplig lagstiftning och erkännande på föräldraskapsområdet, vilket kan skapa rättsliga hinder för familjer som befinner sig i en gränsöverskridande situation. Familjer måste ibland inleda administrativa eller till och med rättsliga förfaranden för att få sitt föräldraskap erkänt, vilket är kostsamt, tidskrävande och kan ge ett osäkert resultat.

Förslaget syftar därför till att skydda barns grundläggande rättigheter, skapa rättssäkerhet för familjerna och minska de rättsliga kostnaderna och bördorna för familjerna och medlemsländernas administrativa och rättsliga system.

Bland de viktigaste punkterna i förslaget återfinns följande:

  • Fastställande av behörig domstol: I förslaget fastställs vilka domstolar i medlemsländerna som är behöriga i frågor som rör föräldraskap, i syfte att säkerställa barnets bästa.
  • Val av tillämplig lag: Som regel bör den lag som är tillämplig på fastställandet av föräldraskap vara lagen i det land där den person som föder barnet har sin hemvist. Om denna regel leder till att föräldraskapet fastställs för endast en förälder, finns det andra alternativ som möjliggör att föräldraskapet kan fastställas för båda föräldrarna.
  • Bestämmelser för erkännande av föräldraskap: Förslaget innehåller bestämmelser om erkännande av domstolsavgöranden och officiella handlingar som fastställer eller styrker föräldraskap. Föräldraskap som har fastställts i ett medlemsland bör i regel erkännas i alla andra medlemsländer utan att något särskilt förfarande krävs.
  • Inrättande av ett europeiskt föräldraintyg: Barn (eller deras juridiska ombud) kan begära ett intyg från det medlemsland som har fastställt föräldraskapet och välja att använda det för att bevisa föräldraskapet i alla andra medlemsländer. Kommissionen föreslår en harmoniserad mall för hela EU. Det är frivilligt för familjer att använda intyget, men de har rätt att begära det och få det godkänt i hela EU.

Förslaget kommer att komplettera EU:s övriga internationella privaträttsliga regler gällande exempelvis arv. Direktivet harmoniserar inte den materiella familjerätten, som även fortsättningsvis faller under medlemsstaternas behörighet.

Vad händer nu?

Kommissionens förslag måste antas enhälligt av rådet efter samråd med Europaparlamentet. Fem år efter det att förordningen börjar tillämpas kommer kommissionen att utvärdera medlemsländernas tillämpning av den och kan föreslå ändringar.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7509

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
7 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland