Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel25 mars 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

EU-kommissionen presenterar åtgärder för utveckling av den ekologiska sektorn

I dag lägger EU-kommissionen fram en handlingsplan för utveckling av den ekologiska sektorn. Det övergripande syftet är att främja produktion och konsumtion av ekologiska produkter, att 25 procent av EU:s jordbruksmark brukas ekologiskt år 2030 och...

Det finns ett antal viktiga fördelar med ekologisk produktion. Ekologiska jordbruksmarker har runt 30 procent mer biologisk mångfald, djur som föds upp ekologiskt mår bättre och får mindre antibiotika, och jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk har högre inkomster och är mer motståndskraftiga. Dessutom vet konsumenterna exakt vad de får för produkt tack vare EU:s ekologiska logotyp.

I handlingsplanen presenteras flera konkreta åtgärder som syftar till att stimulera efterfrågan, bevara konsumenternas förtroende och föra ekologiska livsmedel närmare allmänheten. Detta inbegriper att informera och kommunicera om ekologisk produktion, främja konsumtionen av ekologiska produkter, stimulera bruket av ekologiska produkter i offentliga matsalar genom offentlig upphandling och öka distributionen av ekologiska produkter inom ramen för EU:s skolprogram. Åtgärderna syftar också till att förebygga bedrägerier, öka konsumenternas förtroende och förbättra ekologiska produkters spårbarhet.

I nuläget brukas cirka 8,5 procent av EU:s jordbruksareal ekologiskt. Med den nuvarande tillväxttakten kommer EU att nå 15–18 procent år 2030. Den här handlingsplanen ger de redskap som krävs för att hjälpa till att nå målet om 25 procent ekologiska jordbruk år 2030.

Handlingsplanens fokus främst ligger på efterfrågesidan, medan den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att fortsätta vara ett viktigt verktyg för att stödja omställningen till ekologiska jordbruk.

I handlingsplanen nämns även att ekologisk vattenbruksproduktion fortfarande är en ganska ny sektor, men att den har stor tillväxtpotential. De kommande nya EU-riktlinjerna om hållbar utveckling av EU:s vattenbruk kommer att uppmuntra medlemsländerna och intressenter att stödja en ökad ekologisk produktion även inom denna sektor.

Handlingsplanen syftar dessutom till att ytterligare förbättra hållbarheten hos ekologiskt jordbruk. För att uppnå detta mål kommer åtgärderna att fokusera på att förbättra djurens välmående, säkra tillgången till ekologiskt utsäde, minska sektorns koldioxidavtryck och minimera användningen av plaster, vatten och energi.

EU-kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att utveckla nationella handlingsplaner för den ekologiska sektorn för att öka andelen ekologiska jordbruk.

Handlingsplanen för utveckling av den ekologiska sektorn är ett initiativ som presenterades i strategin ”Från jord till bord” och strategin för biologisk mångfald, som offentliggjordes i maj 2020. Dessa två strategier lades fram inom ramen för den europeiska gröna given för att möjliggöra omställningen till hållbara livsmedelssystem och för att hantera de främsta orsakerna till förlust av den biologiska mångfalden.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1275

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
25 mars 2021
Upphovsman
Representationen i Finland