Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Green Deal

Miljö och klimat: Finland och den europeiska gröna given

Finlands vackra och mångfacetterade natur, rena luft och tusentals sjöar är värda att bevara.

Vi står dock inför en global klimatkris. Den hotar våra naturlandskap, som inte längre kan tas för givna. Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Vi behöver brådskande vidta globala åtgärder för att förhindra att vår planet skadas på ett oåterkalleligt sätt.

Att bekämpa klimatförändringarna är en av EU-kommissionens främsta prioriteringar. Därför har den europeiska gröna given tagits fram – det är EU:s ambitiösa plan att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen.

Här kan du på finska läsa mer om Finlands klimat- och energimål:

16 JUNI 2022
Suomen ilmasto- ja energiatavoitteet

 

Miljö och klimat: Finland och den europeiska gröna given

Den europeiska gröna given omfattar centrala politikområden inom ramen för vilka EU på ett betydande sätt kan minska utsläppen, bevara Europas naturmiljö och investera i banbrytande forskning och innovation för att bekämpa klimatförändringarna.

Den gröna given består av ett flertal lagförslag, som ska säkerställa att EU:s ekonomi byggs på en hållbar grund. Detta lyckas genom att omvandla miljö- och klimatutmaningar till möjligheter inom alla politikområden. På detta sätt kan vi uppnå ekonomisk tillväxt och skapa jobb – för alla, på ett rättvist sätt.

Genom den gröna given åtar sig EU att se till att Europa blir världens första klimatneutrala världsdel senast 2050. Samtidigt ska EU omdanas till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi, som är rättvis och inkluderande och som tar hänsyn till alla människor och regioner.

Vi är fast beslutna att lyckas för vår planets skull och för livet på den, för Europas naturarv och biologiska mångfald, för våra skogar och våra hav. Genom att visa resten av världen hur man kan kombinera hållbarhet och konkurrenskraft kan vi övertyga andra länder att agera tillsammans med oss.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Den gröna given spelar en viktig roll när det kommer till att klara av coronakrisen, eftersom den får igång återhämtningen, skyddar jobb och skapar hållbar tillväxt.

EU är redan en global ledare i kampen mot klimatförändringarna. I enlighet med Parisavtalet har EU stiftat lagar som omfattar alla sektorer av ekonomin för att minska utsläppen av växthusgaser. I juli 2021 presenterade EU-kommissionen det så kallade 55 %-paketet (”Fit for 55”). Det är en uppsättning lagförslag, vars syfte är att ändra EU:s politik på en rad områden – miljö och klimat, energi, markanvändning, transport och beskattning – för att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030, jämfört med 1990 års nivåer.

I EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och det unika återhämtningsinstrumentet Next Generation EU har 30 procent av alla medel anslagits till gröna investeringar. EU:s medlemsländer måste använda minst 37 procent av sina anslag från faciliteten för återhämtning och resiliens, med en budget på 672,5 miljarder euro, till investeringar och reformer som stöder klimatmålen. Inga investeringar och reformer som finansieras på det här sättet får allvarligt skada EU:s miljömål. Kommissionen ska för EU:s räkning låna 30 procent av medlen för Next Generation EU genom att emittera gröna obligationer.

EU har föresatt sig att bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050. Detta kommer att kräva stora investeringar av både EU och medlemsländernas offentliga och privata sektorer. Därför har en investeringsplan för den gröna given – investeringsplanen för ett hållbart Europa – tagits fram. Den ska mobilisera offentliga investeringar och frigöra privata medel med hjälp av EU:s finansieringsinstrument, framför allt InvestEU. Syftet är att få fram minst 1 biljon euro för investeringar.

Finansiering och den gröna given

Se video

Den gröna omställningen och dess finansiering i Finland

Varje medlemsland har en viktig roll att spela för att EU ska lyckas uppfylla sina mål i den europeiska gröna given. Finlands nationella mål är att uppnå klimatneutralitet senast 2035 – med andra ord långt före EU:s mål (2050). Den gröna omställningen främjar å sin sida detta mål genom utsläppshandeln på EU-nivå. Samtidigt utgör den gröna omställningen en utmaning för de nationella målen, framför allt vad gäller trafiken och jordbruket. Europeiska planeringsterminens landsrapport om Finland för 2020 visar att utsläppen i transportsektorn och markanvändningssektorn inte har minskat på önskvärt sätt.

I Finlands integrerade energi- och klimatplan beskrivs de nationella målsättningarna, styrmedlen och åtgärderna som Finland har beslutat sig för, för att bidra till att EU:s energi- och klimatmål för år 2030 uppnås. Energi- och klimatplanen behandlar energiunionens alla fem dimensioner: energitrygghet, den inre marknaden för energi, energieffektivitet, minskade växthusgasutsläpp samt forskning, innovation och konkurrenskraft. EU ålägger Finland att minska utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn med minst 39 procent jämfört med utsläppen år 2005.

Enligt kommissionens bedömning av Finlands nationella energi- och klimatplan beräknas Finland ha runt 12,3 miljarder euro i EU-medel att tillgå under perioden 2021−2027 för att övergå till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Nedanstående EU-medel är tillgängliga för alla medlemsländer för genomförandet av de nationella energi- och klimatplanerna:

91 miljarder euro – Horisont Europa

9,1 miljarder euro – InvestEU-programmet

29,9 miljarder euro –  fonden för ett sammanlänkat Europa

360 miljarder euro – faciliteten för återhämtning och resiliens

0,9 miljarder euro –  instrumentet för tekniskt stöd

5,4 miljarder euro –  Life-programmet

8,2 miljarder euro – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

140 miljarder euro – innovationsfonden

EU:s program för miljö och klimatpolitik – Life-programmet – är ett centralt finansieringsprogram som främjar naturskydd, klimatåtgärder och skyddet av den biologiska mångfalden. Programmet omfattar även finansiering av projekt på områdena energieffektivitet och förnybar energi. Läs mer om Life-programmet i Finland på miljöministeriets webbplats.

I Finland har Life-programmet använts på en rad olika sätt. Bland annat har saimenvikarbeståndet skyddats, Natura 2000-avrinningsområden förbättrats och olika typer av vattendrag har återställts och skyddats.

Länkar

Miljöfrågor och EU-kommissionen

Klimatfrågor och EU-kommissionen

Europeiska miljöbyrån