Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto

EU:n elpymissuunnitelma

Euroopan elpymissuunnitelma Suomessa

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttaa edelleen kielteisesti EU:n talouteen. Tämän vuoksi kasvu on hitaampaa ja inflaatio nopeampaa kuin kevään talousennusteessa arvioitiin. Kesän 2022 talousennusteen (väliennusteen) mukaan EU:n talous kasvaa 2,7 prosenttia vuonna 2022 ja 1,5 prosenttia vuonna 2023.

Euroopan komission kesän 2022 talousennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 1,8 prosenttia vuonna 2022 ja 1,2 prosenttia vuonna 2023.

Euroalueen talouskasvu on ennusteen mukaan 2,6 prosenttia vuonna 2022 ja maltillistuu 1,4 prosenttiin vuonna 2023. Keskimääräisen vuotuisen inflaation ennustetaan vuonna 2022 olevan ennätyksellisen korkea, euroalueella 7,6 prosenttia ja koko EU:ssa 8,3 prosenttia. Tämän jälkeen se hidastuu vuonna 2023 euroalueella 4,0 prosenttiin ja koko EU:ssa 4,6 prosenttiin.

 

Kesän 2022 talousennuste

 

 

Mitä EU:n elpymissuunnitelma sisältää?

EU:n pitkän aikavälin talousarvio ja elpymisen vauhdittamiseen tarkoitettu väliaikainen rahoitusväline NextGenerationEU muodostavat yhdessä suurimman Euroopassa koskaan rahoitetun elvytyspaketin. Joulukuussa 2020 sovitun elpymissuunnitelman kokonaisbudjetti on 2,018 biljoonaa euroa (laskettuna nykyhinnoin. Vuoden 2018 hintoina 1,8 biljoonaa euroa). 

EU:n pitkän aikavälin talousarviota on täydennetty koronapandemiaan liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. Yli 50 prosenttia elpymissuunnitelmasta kohdistetaan nykyaikaistamistoimiin tutkimuksen ja innovoinnin kautta, ilmasto- ja digitaaliseen siirtymään sekä varautumiseen, elpymiseen ja palautumiseen.

Tällä tulevaisuuteen suuntautuvalla paketilla pyritään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti torjumaan ilmastonmuutosta ja kiinnittämään erityistä huomiota luonnon biologisen monimuotoisuuden suojeluun. Näihin painopisteisiin käytetään 30 prosenttia EU:n talousarviosta.

NextGenerationEU –väline koostuu elpymis- ja palautumistukivälineestä, Euroopan alueita tukevasta REACT-EU-aloitteesta, jonka varat ohjataan rakennerahastoihin sekä lisärahoituksesta muun muassa Horisontti Eurooppa –ohjelmaan, maaseuturahastoon sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon. NextGenerationEU on 806,9 miljardin euron* elpymisväline, josta 723,8 miljardia euroa myönnetään elpymis- ja palautumistukivälineen kautta lainoina ja avustuksina EU-maiden rakenneuudistusten ja investointien tukemiseen.

Talouspolitiikan koordinointia ja seurantaa varten käyttöön otettua eurooppalaista ohjausjaksoa on myös mukautettu, sillä se liittyy läheisesti elpymis- ja palautumistukivälineeseen. Näin varmistetaan, että rakenneuudistukset ovat olennainen osa kunkin maan elpymistä.

Saadakseen rahoitusta elpymis- ja palautumistukivälineestä kaikkien EU:n jäsenmaiden pitää toimittaa omat kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmansa, joissa vähintään 37 prosenttia menoista kohdennetaan ilmastotoimiin ja 20 prosenttia digitaalisiin investointeihin ja uudistuksiin. Suunnitelmat on pantava täytäntöön vuoden 2026 loppuun mennessä.

*Laskettuna nykyhinnoin. Vuoden 2018 hintoina määrä vastaa 750 miljardia euroa.

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanon edistymistä seurataan elpymisen ja palautumisen tulostaululla. Tulostaulun verkkosivustolla on omat osionsa välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen sekä elpymis- ja palautumistukivälineen maksuihin liittyen.

Lisätietoa tulostaulusta

Lisätietoa EU:n elpymissuunnitelmasta

Kysymyksiä ja vastauksia 2,018 biljoonan euron elpymissuunnitelmasta

EU:n pitkän aikavälin talousarvio ja Next Generation EU: Tietoja ja lukuja (EN)

Mitä Suomen elpymissuunnitelmassa on?

EU:n väliaikainen elpymisväline NextGenerationEU sisältää konkreettisia investointi- ja uudistussuunnitelmia, joiden avulla Suomi voi nousta vahvempana koronapandemiasta.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman kokonaismäärärahoista 50 prosenttia on osoitettu ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Suomi on ilmoittanut asettaneensa kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelmaan sisältyvät uudistukset ja investoinnit edistävät merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamista. Suunnitelma kattaa kaikki eniten päästöjä aiheuttavat alat eli energian, rakennukset, teollisuuden ja liikenteen. Uudistusten avulla on tarkoitus vähentää kivihiilen käyttöä energiantuotannossa, toteuttaa verouudistus puhtaampien teknologioiden edistämiseksi ja muuttaa jätelakia kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisäämiseksi. Suunnitelmaan sisältyvillä investoinneilla rahoitetaan puhtaita energiateknologioita ja niihin liittyvää infrastruktuuria, teollisuuden vähähiilistämistä, öljylämmityksen vaihtamista vähä- tai nollapäästöisiin lämmitysmuotoihin sekä sähköautojen yksityisiä ja julkisia latauspisteitä.

Suomen suunnitelman kokonaismäärärahoista 27 prosenttia on osoitettu digitaalista muutosta tukeviin toimenpiteisiin. Suunnitelmaan sisältyvillä toimenpiteillä parannetaan nopeita internetyhteyksiä erityisesti maaseudulla, tuetaan yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota, parannetaan työntekijöiden digitaitoja ja edistetään keskeisten teknologioiden, kuten tekoälyn, 6G:n ja mikroelektroniikan, kehittämistä.

Suomen odotetaan saavan elpymis- ja palautumistukivälineestä avustuksia arviolta 2,1 miljardia euroa. REACT-EU-välineestä on vuonna 2021 käytettävissä 135 miljoonaa euroa ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta 424 miljoonaa euroa.

Suomi saa myös 1,65 miljardia euroa koheesiopolitiikan määrärahoja viimeisimmästä EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ja hieman yli 3,6 miljardia euroa suorina tukina Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto). Lisäksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta on saatavilla 2,56 miljardia euroa.

Suomen kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma

Tietosivu: Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma

Suomen elpymissuunnitelman toteuttaminen

Olen iloinen voidessani kertoa komission päätöksestä hyväksyä Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelma. Olen ylpeä siitä, että voimme NextGenerationEU-välineellä auttaa Suomea saavuttamaan tavoitteensa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelma myös vahvistaa osaltaan Suomen mainetta innovoinnin kärkimaana, sillä sen avulla edistetään uusien teknologioiden kehittämistä muun muassa tekoälyn, 6G:n ja mikroelektroniikan alalla. Komissio tukee Suomea suunnitelman koko toteuttamisen ajan, jotta kaikki siihen sisältyvät uudistukset ja investoinnit voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan.

Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja

Neuvostolla on nyt neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus. Kun neuvosto on hyväksynyt suunnitelman, Suomelle voidaan maksaa ennakkomaksuna 271 miljoonaa euroa, eli 13 prosenttia sille myönnetystä kokonaisrahoituksesta.

Lehdistötiedote: Euroopan komissio vahvistaa Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelman