Siirry pääsisältöön
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote13. kesäkuuta 2022Suomen-edustusto

Valtiontuki: Komissiolta hyväksyntä Suomen yritysten 500 miljoonan euron tukiohjelmalle Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta

EU:n ja Ukrainan liput

Euroopan komissio on antanut hyväksyntänsä Suomen yrityksille suunnatulle 500 miljoonan euron tukiohjelmalle Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta. Tukiohjelma hyväksyttiin komission 23. maaliskuuta 2022 vahvistamien tilapäisten kriisipuitteiden nojalla. Ne perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan, jossa sallitaan tämänkaltainen valtiontuki, kun EU:n taloudessa esiintyy vakavia häiriöitä.

Kilpailupolitiikasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager sanoi: ”Tällä enimmillään 500 miljoonan euron tukiohjelmalla Suomi tukee yrityksiä lähes kaikilla aloilla, joihin nykyinen kriisi ja siihen liittyvät pakotteet vaikuttavat. Tämä on tärkeä askel Putinin Ukrainaa vastaan käymän sodan taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi. Seisomme vakaasti Ukrainan ja sen kansan rinnalla. Samalla jatkamme tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa, jotta kansallisia tukitoimenpiteitä voidaan toteuttaa nopeasti, koordinoidusti ja vaikuttavasti ilman että tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla vaarantuvat.”

Suomen tukiohjelma

Suomi ilmoitti komissiolle yrityksille suunnatun 500 miljoonan euron tukiohjelman Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta.

Tukiohjelma on avoin kaikenkokoisille yrityksille, jotka toimivat kaikilla aloilla, joihin nykyinen geopoliittinen kriisi ja siihen liittyvät pakotteet vaikuttavat, rahoitusalaa, maatalouden alkutuotantoa, vesiviljelyä ja kalastusta lukuun ottamatta.

Tukiohjelmassa tukikelpoisilla tuensaajilla on oikeus saada rajoitettuja tukimääriä missä tahansa seuraavista muodoista: i) suorat avustukset, ii) vero- ja maksuetuudet, iii) takaisinmaksettavat ennakot, iv) takaukset, v) lainat ja vi) oma pääoma.

Komissio katsoi Suomen tukiohjelman täyttävän tilapäisissä kriisipuitteissa vahvistetut edellytykset. Tuki i) saa olla enintään 400 000 euroa tuensaajaa kohden; ja ii) se myönnetään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

Komissio totesi Suomen toimenpiteen olevan tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen Suomen taloudessa vallitsevan vakavan häiriön poistamiseksi. Näin ollen se täyttää SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja tilapäisissä kriisipuitteissa asetetut edellytykset.

Tällä perusteella komissio hyväksyi tukiohjelman EU:n valtiontukisääntöjen nojalla.

Tausta

Komissio hyväksyi 23. maaliskuuta 2022 tilapäiset kriisipuitteet, jotta EU-maat voisivat hyödyntää EU:n valtiontukisääntöjen mahdollistamaa joustoa talouden tukemiseksi Ukrainaan kohdistuneen Venäjän hyökkäyksen johdosta.

Tilapäisissä kriisipuitteissa sallitaan jäsenmaille seuraavan tyyppiset valtiontuet:

  • Jäsenmaat voivat myöntää missä tahansa muodossa rajoitettua tukea enintään 35 000 euroa kriisin koettelemaa maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalalla toimivaa yritystä kohden ja 400 000 euroa muilla aloilla toimivaa yritystä kohden;
  • Takauksina ja korkotukilainoina myönnettävä likviditeettituki; ja
  • Tuki korkeiden energiahintojen korvaamiseksi. Tuella, jota voidaan myöntää missä tahansa muodossa, kompensoidaan osittain erityisesti energiaintensiivisille yrityksille kaasun ja sähkön hinnan poikkeuksellisesta noususta aiheutuneita lisäkustannuksia.Tuensaajakohtainen kokonaistuki voi olla enintään 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista ja enintään 2 miljoonaa euroa minä tahansa ajankohtana. Jos yritykselle aiheutuu toimintatappioita, toiminnan jatkamiseksi saatetaan tarvita lisää tukea. Tämän vuoksi energiaintensiivisten yritysten kohdalla tukimäärät ovat suuremmat, eli enimmillään 25 miljoonaa euroa. Erityisen pahasti tilanteesta kärsivillä toimialoilla tuki voi olla enimmillään 50 miljoonaa euroa.

Venäjän määräysvallassa ja pakotteiden kohteina olevat toimijat eivät voi saada tukia.

Tilapäisiin kriisipuitteisiin sisältyy myös erilaisia varmistuksia:

  • Tuen suhteuttamisperiaate edellyttää, että yritykselle myönnettävän tuen määrän ja yrityksen taloudellisen toiminnan laajuuden ja kriisin taloudellisten vaikutusten välillä on oltava yhteys;
  • Tukikelpoisuusehdoilla rajataan tuen saajia esimerkiksi siten, että energiaintensiivisiksi määritellään yritykset, joiden energiakustannukset vastaavat vähintään kolmea prosenttia yrityksen tuotannon arvosta; ja
  • Kestävyyttä koskevat vaatimukset. Jäsenmaita pyydetään harkitsemaan syrjimättömien ympäristönsuojeluun tai toimitusvarmuuteen liittyvien vaatimusten asettamista, kun ne myöntävät tukea poikkeuksellisen korkeista kaasun ja sähkön hinnoista johtuviin lisäkustannuksiin.

Tilapäiset kriisipuitteet ovat voimassa 31. joulukuuta 2022 saakka. Oikeusvarmuuden vuoksi komissio arvioi ennen tuota ajankohtaa, onko tilapäisten puitteiden voimassaoloa tarpeen jatkaa. Komissio myös seuraa tiiviisti puitteiden sisältöä ja laajuutta niiden soveltamisaikana sen mukaan, mikä on tilanne energiamarkkinoilla, muilla tuotantopanosmarkkinoilla sekä taloudessa yleisesti.

Tilapäisillä puitteilla täydennetään EU-maiden monia mahdollisuuksia toteuttaa tukitoimenpiteitä EU:n nykyisten valtiontukisääntöjen sallimissa rajoissa. EU:n valtiontukisäännöissä annetaan jäsenmaille esimerkiksi mahdollisuus auttaa kiireellisen pelastamistuen tarpeessa olevia yrityksiä selviytymään likviditeettivajeesta. Lisäksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa annetaan jäsenmaille mahdollisuus korvata yrityksille vahinkoja, joita aiheutuu suoraan meneillään olevan kriisin kaltaisesta poikkeuksellisesta tapahtumasta.

Aiemmin komissio hyväksyi vastaavat tilapäiset puitteet covid-19-pandemian yhteydessä 19. maaliskuuta 2020. Niitä päivitettiin 3. huhtikuuta, 8. toukokuuta, 29. kesäkuuta ja 13. lokakuuta 2020 sekä 28. tammikuuta ja 18. marraskuuta 2021.

Suomen tukiohjelmaa koskevan päätöksen julkinen versio on saatavilla numerolla SA.103159 valtiontukirekisterissä (State Aid Register) komission kilpailuasioiden verkkosivustolla sen jälkeen kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset esitetään viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa Competition Weekly e-News.

Lisätietoja tilapäisistä kriisipuitteista ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi, on saatavilla täältä.

Lisätietoa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_3686

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

 

Tiedot

Julkaisupäivä
13. kesäkuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto