Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli3. syyskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 4 min

Taide rakentaa osallisuutta

Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma tukee eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia kulttuurihankkeita EU-maissa. Yksi tänä vuonna tukea saaneista hankkeista on suomalaisen Cultura-säätiön hanke Agents of Change: Mediating Minorities, jossa...

Cultura-säätiö pyrkii lisäämään Suomessa asuvien venäjänkielisten osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Säätiön Agents of Change: Mediating Minorities -hankkeen ytimessä on yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun osallistuminen kulttuurin ja taiteen kautta sekä yhteisön rakentaminen ja vahvistaminen. Työkaluna on art mediation -lähestymistapa, jossa yhteisön edustajista koostuva niin sanottujen lähettiläiden ryhmä toimii sillanrakentajana yhteisöjen ja yhteiskunnan välillä.

”Yhteiskunnan tapoja käsitellä maahanmuuttoa ja moninaisuutta tulisi meidän nähdäksemme muuttaa. Olemme juuttuneet vanhoihin lähestymistapoihin, jotka eivät tämän päivän maailmassa enää toimi. Eikä haaste koske vain maahanmuuttajia – koko yhteiskunta on hajanaisempi ja epäyhtenäisempi. Art mediation -lähestymistavan avulla haluamme luoda koheesiota ja yhteenkuuluvuutta. Haluamme, että erilaisuus nähdään voimavarana, joka on jo keskuudessamme, heti käytettävissä”, kertoo Cultura-säätiön museoyhteistyön koordinaattori Daria Agapova.

Rajat ylittävä verkosto yhdistää

Neljän maan yhteistyöhankkeessa ovat mukana Tensta Konsthall Ruotsista, Latvian nykytaidekeskus, niin ikään latvialainen DOTS Säätiö ja Tallinnan kaupunginmuseo. Suunnitelman mukaan lähettiläiksi koulutettavat yhteisöjen jäsenet voisivat myös verkostoitua valtiorajojen yli ja rakentaa näin yhteyksiä ja vuorovaikutusta eri maiden vähemmistöjen ja muiden aliedustettujen ryhmien välille. Tarkoitus on tehdä yhteisöistä ja niiden jäsenistä toimijoita, ei toiminnan kohteita.

”Hankkeen nimi Agents of Change viittaa juuri tähän pyrkimykseen. Perinteiset integraatioon tähtäävät metodit suhtautuvat maahanmuuttajiin ja vähemmistöjen edustajiin kohderyhminä, joihin kohdistetaan toimenpiteitä. Me haluamme tehdä heistä jokaisesta kulttuurin ja elämänpiirinsä asiantuntijoita ja aktiivisia toimijoita. He rakentavat itse osallisuuttaan sen sijaan, että heidät heitettäisiin keskelle valmista yhteiskuntaa, johon on vain mukauduttava”, Agapova sanoo.

Art mediation vaikuttaa hänen mukaansa erittäin hyvältä työkalulta tähän tarkoitukseen. Taideinstituutioiden, museoiden ja biennaalien käyttämä lähestymistapa käsitetään monella eri tavalla, mutta Cultura-säätiö painottaa tulkinnassaan sen pyrkimystä rakentaa tasa-arvoista dialogia riippumatta osallistujien koulutustaustasta, sosiaalisesta asemasta, iästä tai kokemuksesta. Se antaa arvon jokaisen henkilökohtaiselle kokemukselle, mikä tekee siitä erinomaisen osallistamisen välineen.

”Monille taide tuntuu etäiseltä asialta, joka on kaukana omasta kokemuspiiristä. Se nähdään asiantuntijoiden tai eliitin areenana. On erittäin tärkeää tuoda taide lähemmäs ihmisiä ja antaa heidän osallistua aktiivisesti, ei vain kuluttajina vaan merkityksen luojina. Osallistuminen pohjimmiltaan tasa-arvoiseen keskusteluun taiteesta antaa osallistujille erityisen sosiaalisen ja psykologisen kokemuksen, josta he voivat ammentaa muissa arjen tilanteissa.”

Lähettiläät tuovat taiteen yhteisöjen ulottuville

Hankkeella halutaan tavoittaa useita eri ryhmiä. Ensimmäisenä ovat lähettiläät, jotka toimivat art mediator -roolissa yhteisöjensä ja taiteilijoiden välillä. Tähän tehtävään koulutettaviksi valitaan neljästä hankkeeseen osallistuvasta maasta yhteensä noin 40 henkilöä. Toisena ovat taiteilijat, joiden toivotaan olevan yhteiskunnallisesti aktiivisia ja yhteisöjen kanssa sujuvasti toimivia.

Kolmantena tulevat yhteisöt, joiden oppaina ja johdattajina lähettiläät toimivat. Tavoitteena on, että lähettiläät luovat koulutuksen ja osaamisensa avulla syvällisen yhteyden taiteilijan kuvaamien ajatusten ja taide-elämyksen kokevien monikulttuuristen yhteisöjen välille. Neljäs kohderyhmä ovat kulttuuri-instituutioiden ja järjestöjen ammattilaiset, joille lähestymistapa voi tarjota uusia työkaluja ja oivalluksia strategiseen yleisötyöhön. Suuri yleisö on myös siinä mielessä yksi kohderyhmä, että sen asenteisiin halutaan vaikuttaa. Uudet vuorovaikutuksen toimintamallit esitetään hankkeen loppuvaiheessa myös kulttuuripolitiikan päätöksentekijöille.

”EU:n tuen ansiosta voimme saada hankkeeseen mukaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät tavallisesti pääse vaikuttamaan kulttuuripolitiikkaan. Haluamme osallistaa heikosti edustettuja, maahanmuuttajataustaisia vähemmistöjä ja tarjota heille mahdollisuuksia vahvistaa omaa rooliaan yhteiskunnassa. Samalla pääsemme itse kokeilemaan metodologiaa kumppaniemme kanssa ja antamaan panoksemme Euroopan monimuotoisuutta edistävään kulttuuriseen diskurssiin”, toteaa projektikoordinaattori Irina Spazheva.

Työkaluja tuleviin hankkeisiin

Kaksivuotinen hanke käynnistyy syyskuussa 2020. Syksyn aikana tiimi keskittyy suunnitteluun ja käynnistämistoimiin kuten koulutusohjelman rakentamiseen, osallistujien ja taiteilijoiden mukaan kutsumiseen, arviointikehyksen työstämiseen ja viestintään. Lähettiläiden koulutusohjelma ja taiteilijayhteistyö käynnistyy kaikissa maissa keväällä 2021. Saman vuoden syksyllä toteutetaan mediation-kohtaamisten sarja, jossa lähettiläät johdattavat yhteisöjään taiteen pariin. Vuonna 2022 arvioidaan lähestymistavan onnistumista ja sen käytettävyyttä erilaisissa yhteisöissä ja kulttuuri-instituutioissa sekä jaetaan parhaita käytäntöjä.

Cultura-säätiö etsii jatkuvasti uusia tapoja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja rakentaa yhteenkuuluvuutta muun väestön kanssa. Art mediation -lähestymistapaa ei ole aiemmin juuri hyödynnetty tämänkaltaiseen tarkoitukseen, joten hankkeen avulla saadaan uutta tietoa lähestymistavan toimivuudesta ja käytettävyydestä. Tätä tietoa ja kokemuksia jaetaan hankkeen päätteeksi yhteistyökumppaneiden kanssa. Onnistumiselle on kehitetty useita mittareita, joilla arvioidaan mm. lähettiläiden koulutusohjelman sekä yleisön ja taiteilijoiden välisen yhteistyön tuloksia.

”Onnistuessaan hanke tuottaa työkaluja ja välineitä, joita me, kumppanimme ja muut kulttuurialan toimijat voivat käyttää myös tulevaisuudessa. Toivomme voivamme hyödyntää ja jakaa myös koulutusohjelman oppeja laajalti niin kulttuuri- kuin järjestökentänkin kanssa”, Spazheva päättää.

Tiedot

Julkaisupäivä
3. syyskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto