Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote23. marraskuuta 2022Suomen-edustusto

Life-ohjelma: EU-rahoitusta vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen tähtääville hankkeille myös Suomeen

LIFE

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt yli 380 miljoonan euron investointipaketin, josta annetaan rahoitusta 168 uudelle Life-ohjelmaan kuuluvalle ympäristö- ja ilmastohankkeelle. Suomeen rahoitusta saadaan muun muassa turvemaiden ennallistamishankkeelle, jossa ovat mukana Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos.

YK:n ilmastosopimuksen ja Pariisin sopimuksen osapuolten neuvottelut (COP27) ovat juuri päättyneet, ja YK:n biodiversiteettisopimusta koskevien neuvottelujen (COP15) alkuun on nyt kaksi viikkoa. Komissio jatkaa tahollaan investointeja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman painopisteisiin. Se on tänään hyväksynyt yli 380 miljoonan euron investointipaketin, josta annetaan rahoitusta 168 uudelle Life-ohjelmaan kuuluvalle ympäristö- ja ilmastohankkeelle.

EU:n Life-rahoituksen määrä on 27 prosenttia suurempi kuin viime vuonna, ja sillä saadaan liikkeelle yhteensä yli 562 miljoonan euron investoinnit. Rahoitusta saavia hankkeita on lähes kaikissa EU-maissa.

Life-ohjelma jakautuu neljään alaohjelmaan, jotka ovat luonto ja luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä siirtyminen puhtaaseen energiaan. Life-hankkeet auttavat osaltaan EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Niillä tuetaan myös vuoteen 2030 ulottuvaa EU:n biodiversiteettistrategiaa ja kiertotalouden toimintasuunnitelmaa sekä edistetään siirtymistä puhtaaseen energiaan kaikkialla Euroopassa.

Suomessa Life-rahoitusta saa muun muassa turvemaiden ennallistamishanke LIFE PeatCarbon, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta turvesoilla toteutettavilla toimilla. Hanke pohjautuu Suomen, Latvian, Saksan ja Tanskan yhteistyöhön, ja toimia toteutetaan Suomen lisäksi myös Latviassa. Hankkeessa keskeisellä sijalla ovat innovatiiviset välineet, joilla voidaan seurata kasvihuonekaasupäästöjä ja turvesoiden ennallistamista. Näihin kuuluvat muun muassa kaukokartoituksen ja mallintamisen työkalut.

Suomalaisen Green Casting LIFE -hankkeen tavoitteena on puolestaan rautavalimoiden päästöttömyys. Rautavalimoiden valuprosesseissa syntyy merkittävästi pölyä ja ilman epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat työterveysriskin ja heikentävät kaupunkien ilmanlaatua. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, kuinka perinteiset orgaaniset sideaineet voidaan teknisesti korvata epäorgaanisilla sideaineilla. Näin voitaisiin vähentää haitallisia päästöjä jopa 90 prosenttia. Hankkeessa on mukana yhteensä kuusi valimoa Suomesta, Espanjasta, Italiasta, Puolasta ja Virosta. Siinä testataan teollisessa mittakaavassa erilaisia hiekan elvytyksen menetelmiä.

Suomessa toteutetaan myös yhteistyössä Ruotsin kanssa Life2Taiga-hanke, jossa keskitytään erityisesti vanhojen mäntymetsien parantamiseen käyttäen mahdollisimman luonnollisia ja tehokkaita menetelmiä, kuten kulottamista. Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä Suomen ja Ruotsin palolaitosten kanssa, jotta voidaan edistää tietämystä maastopalojen torjunnasta.

Tartossa (Viro), Århusissa (Tanska) ja Riiassa (Latvia) toteutettavalla luontohankkeella parannetaan biologisen monimuotoisuuden hallintaa koko kaupungin tasolla. Tavoitteena on lisätä metsien kytkeytyneisyyttä ja parantaa ekosysteemien terveyttä. Kaupungeissa aiotaan toteuttaa myös elinympäristöjen ennallistamisprojekteja, ja paikallisia asukkaita kannustetaan mukaan suojelu- ja ennallistamistyöhön.

Italialaisessa jalkinealan hankkeessa kehitetään uutta kiertotalouden liiketoimintamallia, jossa kerätään, lajitellaan ja kierrätetään käytettyjä ulkoilujalkineita. Näin saaduista uusioraaka-aineista valmistetaan uusia korkealaatuisia jalkineita.

Seitsemässä puhtaaseen energiaan siirtymisen alaan kuuluvassa hankkeessa perustetaan 16 uutta keskitettyä palvelupistettä, jotka neuvovat tuhansien kotitalouksien energiaperuskorjaukseen liittyvissä kysymyksissä viidessä EU-maassa. Kolmessa näistä hankkeista autetaan kotitalouksia pienentämään energialaskujaan haavoittuvilla alueilla sijaitsevien rakennusten energiaperuskorjaustoimien ja räätälöityjen peruskorjaussuunnitelmien avulla Etelä- ja Itä-Euroopassa.

Kuudessa hankkeessa kannustetaan paikallis- ja aluetason energiayhteisöjä investoimaan puhtaaseen energiaan siirtymiseen. Ne ovat mukana myös energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa koskevissa hankkeissa, joissa esimerkiksi kehitetään uusiutuvaan energiaan perustuvia lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä eri puolilla Eurooppaa.

Hankeluetteloa päivitetään, kun uusia avustussopimuksia allekirjoitetaan. Lopullinen luettelo on valmis joulukuuhun 2022 mennessä.

Alakohtaiset rahoitustiedot

Luonto ja luonnon monimuotoisuus

•  Luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevassa alaohjelmassa on mukana 27 hanketta, joilla autetaan suojelemaan Euroopan luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi niillä tuetaan EU:n lintu- ja luontodirektiivin sekä vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian ja ehdotetun luonnon ennallistamista koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Niiden kokonaisbudjetti on hieman alle 195 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 127 miljoonaa euroa.

•  Ympäristöä ja resurssitehokkuutta koskevassa alaohjelmassa on mukana 38 hanketta, joilla autetaan ennallistamaan ympäristöä ja kehittämään kiertotalouden toimintasuunnitelman tavoitteita edistäviä teknologioita. EU:n osuus näiden hankkeiden 144 miljoonan euron kokonaisinvestoinneista on 86 miljoonaa euroa.

•  Ympäristöhallinnon alalla Life-tukea saa 7 hanketta, joilla lisätään tietoisuutta ympäristöasioista, esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja ilman pilaantumisesta. Viranomaisille nämä hankkeet tarjoavat välineitä EU:n ympäristölainsäädännön edistämiseen, seurantaan ja noudattamisen valvontaan. Hankkeiden kokonaisbudjetti on yli 10 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on yli 6 miljoonaa euroa.

Ilmastotoimet

EU:n ilmastolain ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävän strategian täytäntöönpanoa tuetaan yhteensä 30 Life-hankkeessa, joiden budjetti on yhteensä noin 114 miljoonaa euroa. Hankkeilla kannustetaan siirtymistä ilmastoneutraaliin, energiatehokkaaseen, uusiutuvaan energiaan perustuvaan ja selviytymiskykyiseen talouteen.

Puhdas energia

•  Ohjelma kattaa 67 hanketta, joilla edistetään markkina- ja sääntelyedellytyksien luomista EU:ssa puhtaaseen energiaan siirtymisen tueksi erityisesti kehittämällä ja ottamalla käyttöön energiatehokkuutta edistäviä pienimuotoisia uusiutuvan energian ratkaisuja.

Hankkeiden kokonaisbudjetti on yli 100 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 96 miljoonaa euroa. Näillä hankkeilla tuetaan EU:n puhtaan energian politiikan täytäntöönpanoa ja korjataan energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevan politiikan ja sen käytännön täytäntöönpanon välisiä puutteita. Niillä tuetaan näin ollen tarkistuksia, joita on ehdotettu tehtäväksi EU:n direktiiveihin uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja rakennusten energiatehokkuuden aloilla EU:n REPowerEU-suunnitelman, nk. 55-valmiuspaketin ja energiaunionin yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Tausta

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Ohjelma perustettiin vuonna 1992, ja siitä on saanut rahoitusta yli 5 500 ympäristöhanketta eri puolilla EU:ta ja EU:n ulkopuolisissa maissa. Life-ohjelman määrärahat kaudelle 2021–2027 ovat 5,4 miljardia euroa, mikä on lähes 60 prosenttia enemmän kuin edeltävällä kaudella. Ohjelmaan on lisätty uusi puhtaaseen energiaan siirtymistä koskeva alaohjelma. Suurinta osaa Life-ohjelman avustuksista hallinnoi Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA).

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_6983

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
23. marraskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto