Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké23 november 2022Representationen i Finland

Life-programmet: EU-finansiering till nya gröna projekt i hela Europa, inbegripet Finland

LIFE

EU-kommissionen har godkänt över 380 miljoner euro i finansiering för 168 nya projekt i Europa inom Life-programmet för miljö- och klimatpolitik. Finland får bland annat finansiering för att genomföra åtgärder för att begränsa klimatförändringarna på torvmarker. Projektet genomförs av Uleåborg universitet, Naturresursinstitutet och Meteorologiska institutet.

Förhandlingarna inom ramen för FN:s klimatkonferens och mellan parterna i Parisavtalet (COP27) har nyss avslutats, och om två veckor inleds förhandlingarna om FN:s konvention om biologisk mångfald (COP15). EU-kommissionen fortsätter för sin del med investeringarna i den gröna utvecklingen i Europa.

Kommissionen godkände den 23 november 2022 över 380 miljoner euro i finansiering för 168 nya projekt i Europa inom Life-programmet för miljö- och klimatpolitik. Detta är en ökning med 27 procent jämfört med förra årets finansiering och därigenom kommer en total investering på över 562 miljoner euro att mobiliseras. Projekt från nästan alla EU-länder kommer att gynnas av denna EU-finansiering.

Life-programmet är indelat i fyra teman, så kallade delprogram: 1) natur och biologisk mångfald, 2) cirkulär ekonomi och livskvalitet, 3) begränsning av och anpassning till klimatförändringar och 4) övergången till ren energi.

Life-projekten står i centrum för den europeiska gröna given och kan hjälpa EU att bli klimatneutralt senast 2050 och uppnå klimat-, energi- och miljömål. De stöder biologisk mångfald, återställande av naturen och en cirkulär ekonomi och bidrar samtidigt till omställningen till ren energi över hela kontinenten.

Life-projekt i Finland

Nedanstående Life-projekt som Finland driver eller är delaktig i har beviljats EU-finansiering.

Återställande av torvmarker och övervakning av förändringar i utsläppen av växthusgaser (LIFE PeatCarbon)

Life-projektet PeatCarbon är ett samarbete mellan Finland, Lettland, Tyskland och Danmark. Projektgruppen kommer att genomföra åtgärder för att begränsa klimatförändringarna på torvmarker i Lettland och Finland. Den kommer att demonstrera innovativa verktyg för övervakning av utsläpp av växthusgaser och återställande av torvmark, inbegripet fjärranalys och modellering. Den kommer också att ta fram en internationellt tillämplig vägledning om bästa praxis för begränsningsåtgärder, harmoniserade metoder för mätning och databearbetning av växthusgaser och en ekosystemmodell för förstörda torvmarker i Östersjöområdet.

Mot nollutsläpp i järngjuterier (GREEN CASTING LIFE)

Gjutning i järngjuterier är en betydande källa till stoft och farliga luftföroreningar, som utgör en hälsorisk på arbetsplatsen och försämrar luftkvaliteten i städerna. Det finländska Life-projektet Green Casting syftar till att visa att det är tekniskt genomförbart att ersätta traditionella organiska bindemedel med oorganiska bindemedel som minskar skadliga utsläpp med upp till 90 procent. Projektet sammanför sex gjuterier i Spanien, Polen, Estland, Finland och Italien för att genomföra sin strategi i industriell skala och testa olika metoder för sandåtervinning.

Kontrollerad avbränning för att återställa västliga taigaskogsmarker (Life2Taiga)

Finland och Sverige genomför tillsammans Life-projektet Life2Taiga. Detta projekt är inriktat på att förbättra västliga taigaskogsmarker, särskilt gamla tallskogar, i Finland och Sverige med hjälp av de mest naturliga och effektiva metoderna. Den primära tekniken kommer att vara kontrollerad avbränning och åtgärder som härmar bränder som genomförs i 165 Natura 2000-områden i de två länderna, där 93 procent av den västliga taigan i EU finns. Samtidigt kommer man att samarbeta med brandkåren i Sverige och Finland för att öka kunskapen om bekämpning av skogsbränder.

Projekt inom biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt ren energi

Ett naturprojekt kommer att förbättra en stadstäckande förvaltning av den biologiska mångfalden i Tartu (Estland), Århus (Danmark) och Riga (Lettland) för att återställa konnektiviteten och förbättra ekosystemens hälsa. Bland de planerade åtgärderna ingår att återställa livsmiljöer och engagera samhällena i dessa städer att delta i bevarande- och restaureringsarbetet.

I Italien syftar ett projekt till att utveckla en ny affärsmodell för den cirkulära ekonomin som bygger på insamling, sortering och återvinning av skor som används utomhus för att få sekundära råvaror för tillverkning av nya skor av hög kvalitet.

När det gäller övergången till ren energi kommer 16 nya gemensamma kontaktpunkter som underlättar energirenovering för tusentals bostadsägare i fem EU-länder att inrättas inom ramen för sju Life-projekt. Tre av dessa projekt kommer att hjälpa hushållen att minska sina energiräkningar genom energirenovering för utsatta distrikt och skräddarsydda färdplaner för renovering i södra och östra Europa.

Sex projekt kommer att stimulera energisamhällen på lokal och regional nivå att investera i energiomställningen. Projekt för energieffektivitet och produktion av förnybar energi, inbegripet uppvärmning och kylning i hela Europa, kommer också att genomföras.

Listan över projekt uppdateras i takt med att nya bidragsavtal undertecknas. Listan kommer att slutföras senast under december 2022.

Nya projekt inom ramen för 380 miljoner euro i EU-finansiering

Natur och biologisk mångfald

27 projekt för natur och biologisk mångfald kommer att bidra till att skydda Europas biologiska mångfald och stödja genomförandet av fågel- och habitatdirektiven, EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 och den föreslagna lagen om återställande av naturen. De har en sammanlagd budget på knappt 195 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med cirka 127 miljoner euro.

38 miljö- och resurseffektivitetsprojekt kommer att bidra till att återställa miljön och utveckla teknik till stöd för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. De kommer att mobilisera 144 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 86 miljoner euro.

Sju miljöstyrningsprojekt kommer att öka medvetenheten om miljöfrågor som förlust av biologisk mångfald och luftföroreningar. De kommer ge offentliga myndigheter verktyg för att främja, övervaka och kontrollera efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning. Dessa projekt har en sammanlagd budget på 10 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med över 6 miljoner euro.

Klimatåtgärder

Totalt kommer 30 Life-projekt till ett värde av cirka 114 miljoner euro att bidra till genomförandet av EU:s klimatlag och strategi för klimatanpassning genom att uppmuntra övergången till en klimatneutral, energieffektiv, förnybar energibaserad och motståndskraftig ekonomi.

Ren energi

67 projekt kommer att ägnas åt att förbättra marknads- och regleringsmässiga villkor i EU för omställningen till ren energi, särskilt genom att främja och införa lösningar för energieffektivitet och småskalig förnybar energi. De har en sammanlagd budget på över 100 miljoner euro, varav EU bidrar med cirka 96 miljoner euro. Dessa projekt stöder den politik för förnybar energi och energieffektivitet som anges i REPowerEU-planen och 55 % -paketet samt de övergripande målen för energiunionen.

Bakgrund

Life-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatpolitik. Programmet har bidragit med gröna idéer sedan 1992 och har hittills medfinansierat över 5 500 projekt. EU och associerade länder ingår i programmet, även i dessa nya projekt.

För perioden 2021–2027 har EU ökat finansieringen av Life-programmet med nästan 60 procent, upp till 5,4 miljarder euro, och inkluderat det nya delprogrammet för övergång till ren energi.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_6983

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
23 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland