Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote14. maaliskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Komissio ehdottaa EU:n sähkömarkkinoiden rakenneuudistusta

Electricity market_FI

Komissio on tänään ehdottanut EU:n sähkömarkkinoiden rakenneuudistusta, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja asteittaista luopumista maakaasun käytöstävähentää fossiilisten polttoaineiden niukkuudesta johtuvia hinnanvaihteluitasuojella kuluttajia paremmin hintapiikeiltä ja mahdolliselta markkinoiden manipuloinnilta sekä tehdä EU:n teollisuudesta puhdas ja kilpailukykyisempi.

EU:lla on ollut tehokkaat ja hyvin integroituneet sähkömarkkinat jo yli 20 vuoden ajan. Niiden ansiosta kuluttajat ovat voineet hyötyä energian sisämarkkinoiden tuomista taloudellisista eduista. Ne ovat myös varmistaneet toimitusvarmuuden ja vauhdittaneet hiilestä irtautumista.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen synnyttämä energiakriisi on korostanut tarvetta mukauttaa sähkömarkkinoita pikaisesti, jotta ne tukisivat paremmin vihreää siirtymää ja jotta energian kuluttajille, niin kotitalouksille kuin yrityksille, voitaisiin tarjota laajat mahdollisuudet saada kohtuuhintaista uusiutuvaa ja ei-fossiilista sähköä.

Ehdotetussa uudistuksessa on tarkoitus tarkistaa useita EU-säädöksiä, erityisesti sähköasetusta, sähködirektiiviä ja REMIT-asetusta.

Uudistuksella otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla kannustetaan ei-fossiilista sähköntuotantoa koskevien pidempiaikaisten sopimusten tekemiseen ja tuodaan sähköjärjestelmään lisää puhtaita joustavia ratkaisuja, kuten kysyntäjoustoa ja varastointia, kilpailemaan maakaasun käytön kanssa. Tämä vähentää fossiilisten polttoaineiden vaikutusta kuluttajien sähkölaskuihin ja varmistaa, että uusiutuvien energialähteiden alhaisemmat kustannukset välittyvät laskuihin. Lisäksi ehdotettu uudistus edistää avointa ja oikeudenmukaista kilpailua Euroopan energian tukkumarkkinoilla lisäämällä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja eheyttä.

Uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiajärjestelmän rakentaminen on ratkaisevan tärkeää paitsi kuluttajien laskujen pienentämiseksi myös EU:n kestävän ja riippumattoman energiahuollon varmistamiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja REPowerEU-suunnitelman mukaisesti. Uudistus on osa vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmaa, ja se antaa myös Euroopan teollisuudelle mahdollisuuden saada uusiutuvaa, ei-fossiilista ja kohtuuhintaista sähköä, mikä on yksi hiilestä irtautumisen ja vihreän siirtymän keskeinen mahdollistaja.

Jotta EU:n energia- ja ilmastotavoitteet voitaisiin saavuttaa, uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton on kolminkertaistuttava tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kuluttajien suojelu ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

Korkeat ja epävakaat hinnat, joita nähtiin vuonna 2022 Venäjän EU:ta vastaan kohdistaman energiasodan takia, ovat aiheuttaneet kohtuuttoman rasitteen kuluttajille.

Ehdotuksen ansiosta kuluttajat ja toimittajat voivat hyötyä uusiutuvien ja ei-fossiilisten energiateknologioiden tarjoamasta paremmasta hintavakaudesta. Ennen kaikkea se antaa kuluttajille mahdollisuuden valita useista erilaisista sopimuksista ja selkeämmät tiedot ennen sopimusten allekirjoittamista, jotta he voivat sitoutua turvallisiin, pitkän aikavälin hintoihin liiallisten riskien ja heilahtelujen välttämiseksi.

Sen lisäksi, että uudistuksella lisätään kuluttajien valinnanmahdollisuuksia, sillä pyritään edistämään hintavakautta vähentämällä riskiä siitä, että toimittaja ei pystyisi huolehtimaan toimituksistaan. Lisäksi siinä velvoitetaan jäsenvaltiot nimeämään toimituksista viime kädessä vastaavat toimittajat, jotta yksikään kuluttaja ei jää ilman sähköä. Myös heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojelua parannetaan merkittävästi.

Lisäksi uudistuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ulottaa säännellyt vähittäishinnat koskemaan kotitalouksia ja pk-yrityksiä kriisitilanteessa. Ehdotuksessa uudistetaan myös uusiutuvan energian yhteiskäyttöä koskevia sääntöjä.

Jäsenvaltiot voivat myös ottaa käyttöön uusia tukijärjestelmiä erityisesti kysyntäjoustoa ja varastointia varten.

Energiakustannusten ennustettavuuden ja vakauden parantaminen teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi

Energian hintojen liialliset vaihtelut ovat viime vuoden aikana vaikuttaneet huomattavasti moniin yrityksiin. Jotta voidaan parantaa EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja vähentää sen altistumista hintavaihteluille, komissio ehdottaa, että helpotetaan sellaisten vakaampien pitkäaikaisten sopimusten, kuten sähkönhankintasopimusten, käyttöönottoa. Nykyisten esteiden, kuten ostajien luottoriskien, korjaamiseksi uudistuksessa velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että sähkönhankintasopimuksille on saatavilla markkinaperusteisia takauksia.

Jotta sähköntuottajien tulot olisivat vakaita ja teollisuutta suojattaisiin hintojen epävakaudelta, kaikki julkinen tuki uusille investoinneille, joita tehdään inframarginaaliseen, aina verkkoon liitettyyn (must-run) uusiutuvaan ja ei-fossiiliseen sähköntuotantoon, on myönnettävä kaksisuuntaisten hinnanerosopimusten muodossa. Jäsenvaltiot puolestaan velvoitetaan kanavoimaan ylimääräiset tulot kuluttajille.

Ehdotuksessa asetetaan myös uusia velvollisuuksia helpottaa uusiutuvien energialähteiden liittämistä verkkoon ja parantaa tuotannon ennustettavuutta.

Kilpailullisten markkinoiden ja läpinäkyvän hinnoittelun varmistamiseksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolla (ACER) ja kansallisilla sääntelyviranomaisilla on paremmat mahdollisuudet seurata energiamarkkinoiden eheyttä ja läpinäkyvyyttä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_1591

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
14. maaliskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto