Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké14 mars 2023Representationen i FinlandLästid: 4 min

Kommissionen föreslår en reform av utformningen av EU:s elmarknad

Electricity market_SV

I dag föreslår kommissionen att utformningen av EU:s elmarknad ska reformeras för att främja förnybara energikällor, skydda konsumenterna bättre och stärka industrins konkurrenskraft. Reformen ska snabbare öka andelen förnybar energi och utfasningen av gas. Den ska även göra konsumenternas utgifter mindre beroende av instabila priser på fossila bränslen och bättre skydda konsumenterna mot framtida pristoppar och eventuell otillbörlig marknadspåverkan. Dessutom ska reformen bidra till att EU:s industri blir renare och mer konkurrenskraftig.

EU har i över 20 år haft en effektiv, välintegrerad elmarknad. Konsumenterna har kunnat dra nytta av de ekonomiska fördelarna med en inre energimarknad. Den har också säkerställt försörjningstryggheten och påskyndat utfasningen av fossila bränslen.

Den energikris som utlöstes av Rysslands invasion av Ukraina har understrukit behovet av att anpassa elmarknaden för att bättre stödja den gröna omställningen och erbjuda energikonsumenter, både hushåll och företag, bred tillgång till förnybar, icke-fossil el till överkomliga priser.

Den föreslagna reformen omfattar ändringar av flera EU-rättsakter – särskilt elförordningen, eldirektivet och Remit-förordningen.

Reformen omfattar åtgärder som ger incitament till mer långsiktiga avtal som bygger på icke-fossil energiproduktion. Det införs renare, flexibla lösningar i systemet för att möjliggöra konkurrens med gas, till exempel efterfrågeflexibilitet och lagring. Tack vare dem kommer konsumenternas utgifter för el i mindre utsträckning att påverkas av de fossila bränslena, och de lägre kostnaderna för förnybar energi kommer att synas på fakturan. Dessutom kommer den föreslagna reformen att främja en öppen och rättvis konkurrens på de europeiska grossistmarknaderna för energi genom att öka marknadens transparens och integritet.

Att bygga upp ett energisystem som är baserat på förnybar energi är inte bara avgörande för att sänka kostnaderna för konsumenterna, utan också för att säkerställa en hållbar och oberoende energiförsörjning till EU, i linje med den europeiska gröna given och REPowerEU-planen. Reformen, som är en del av industriplanen i den gröna given, kommer också att göra det möjligt för den europeiska industrin att få tillgång till förnybar icke-fossil energiförsörjning till ett överkomligt pris, vilket är en nyckelfaktor för utfasningen av fossila bränslen och den gröna omställningen.

För att vi ska nå våra energi- och klimatmål måste utbyggnaden av förnybar energi tredubblas fram till slutet av detta årtionde.

Bättre skydd och inflytande för konsumenter

Höga och instabila priser, som de som rådde under 2022 till följd av Rysslands energikrig mot EU, har inneburit en alltför stor börda för konsumenterna.

Genom EU-kommissionens förslag kommer konsumenter och leverantörer att kunna dra nytta av ökad prisstabilitet som bygger på teknik för förnybar och icke-fossil energi.  Framför allt kommer det att ge konsumenterna ett brett utbud av avtal och tydligare information innan de tecknar avtal så att de har möjlighet att på ett säkert och långsiktigt sätt binda priserna för att undvika onödiga risker och instabilitet.

Utöver att öka konsumenternas valmöjligheter syftar reformen till att främja prisstabilitet genom att minska risken för att leverantörer inte kan uppfylla sina skyldigheter. Medlemsländerna är också skyldiga att utse sistahandsleverantörer så att ingen konsument blir utan el. Skyddet av sårbara konsumenter förbättras avsevärt.

Den föreslagna reformen gör det också möjligt för medlemsländerna att i händelse av en kris utvidga de reglerade slutkundspriserna till att omfatta både hushåll och små och medelstora företag. Enligt förslaget uppdateras också reglerna om delning av förnybar energi.

Medlemsländerna kommer även att kunna införa nya stödsystem, särskilt för efterfrågeflexibilitet och lagring.

Öka energikostnadernas förutsägbarhet och stabilitet för att främja industrins konkurrenskraft

Under det senaste året har många företag drabbats hårt av synnerligen instabila energipriser. För att öka EU-industrins konkurrenskraft och minska dess exponering för prisvolatilitet föreslår kommissionen att man ska underlätta införandet av mer stabila långsiktiga avtal. För att avlägsna nuvarande hinder, såsom köparnas kreditrisker, är medlemsländerna genom reformen skyldiga att se till att det finns marknadsbaserade garantier för energiköpsavtalen.

För att ge energiproducenterna intäktsstabilitet och skydda industrin från prisvolatilitet måste allt offentligt stöd till nya investeringar i inframarginell och tilldelad förnybar och icke-fossil elproduktion ske i form av dubbelriktade differenskontrakt och medlemsländerna måste kanalisera överintäkter till konsumenterna.

Genom reformen kommer det också att införas nya skyldigheter för att underlätta integreringen av förnybar energi i systemet och öka förutsägbarheten för produktionen.

För att säkerställa konkurrenskraftiga marknader och öppen prissättning kommer Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) och de nationella tillsynsmyndigheterna att få bättre möjligheter att övervaka energimarknadens integritet och öppenhet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_1591

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Finland