Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote10. huhtikuuta 2024Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 4 min

Komissio arvioi EU:n teollisuuden ja työmarkkinaosapuolten kanssa käytyjä vuoropuheluja puhtaasta siirtymästä

Komissio arvioi EU:n teollisuuden ja työmarkkinaosapuolten kanssa käytyjä vuoropuheluja puhtaasta siirtymästä

Komission tämänpäiväisessä tiedonannossa arvioidaan vuoropuheluja, joita on käyty puhtaasta siirtymästä ja Euroopan muuttamisesta puhtaaksi, resurssitehokkaaksi, oikeudenmukaiseksi ja kilpailukykyiseksi taloudeksi.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti unionin tilasta vuonna 2023 pitämässään puheessa käynnistävänsä vuoropuhelut, joissa keskustellaan Euroopan teollisuuden ja työmarkkinaosapuolten kanssa siitä, miten Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanoa voidaan parantaa ja tukea ja sen myötä tehostaa teollista lähestymistapaa. Vuoropuheluissa puheenjohtajana on toiminut komission johtava varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. Tämänpäiväistä arviointia hyödynnetään seuraavassa Eurooppa-neuvostossa käytävissä EU-johtajien keskusteluissa Euroopan puhtaan siirtymän seuraavista vaiheista.

Puhtaasta siirtymästä on tähän mennessä käyty yhdeksän vuoropuhelua. Teollisuus ja työmarkkinaosapuolet vahvistivat olevansa vahvasti sitoutuneita Euroopan vihreän kehityksen ohjelman laatimiseen ja täytäntöönpanoon. Työmarkkinaosapuolet korostivat, että on tärkeää varmistaa siirtymän sosiaalinen oikeudenmukaisuus, luoda laadukkaita työpaikkoja sekä tiivistää jäsenneltyä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Vuoropuheluissa on keskitytty vetyyn, energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, puhtaaseen teknologiaan, energiainfrastruktuuriin, kriittisiin raaka-aineisiin, metsäbiotalouteen, kaupunkeihin, puhtaaseen liikkumiseen ja teräkseen.

Tehostettu teollinen lähestymistapa: Keskeiset osatekijät ja pääkohdat

Tämänpäiväisessä tiedonannossa tuodaan esiin useita keskeisiä osatekijöitä, jotka on nostettu esille vuoropuheluissa ja jotka voisivat tukea tehokkaampaa teollista lähestymistapaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi. Näitä ovat tehokas ja yksinkertaistettu sääntelykehys, jonka avulla yritykset voivat toteuttaa siirtymän, energian hintoja koskevat toimet, nykyaikainen infrastruktuuri, rahoituksen saannin helpottaminen ja vahvemmat sisämarkkinat maailmanlaajuisesti kilpaillussa ympäristössä. Komissio jatkaa yhteistyötään teollisuuden ja työmarkkinaosapuolten kanssa puhtaasta siirtymästä käytävien vuoropuhelujen kautta.

  • Toteutus tehokkaan täytäntöönpanon ja yksinkertaistamisen avulla

EU:lla on jo politiikka- ja sääntelykehys valmiina vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi ja Euroopan pitämiseksi tiellä kohti ilmastoneutraaliutta ja kestävää taloutta vuoteen 2050 mennessä. Selkeä sääntelykehys luo vakautta ja ennustettavuutta kaikkien sidosryhmien kannalta. Painopiste on nyt siirtymässä täytäntöönpanoon, joten komissio antaa lisäohjeistusta teollisuuden ja EU:n jäsenmaiden tukemiseksi EU-lainsäädännön soveltamisessa ja keskittyy yhä enemmän rasitteen vähentämiseen. Komissio julkaisee tätä tarkoitusta varten perustetulla foorumilla myös joukon keskeisiä indikaattoreita, joilla seurataan ja mitataan vihreän siirtymän, EU:n talouden kilpailukyvyn ja sosiaalisen siirtymän edistymistä.

  • Runsaasti kohtuuhintaista puhdasta energiaa

EU-maiden olisi hyödynnettävä päivitettyä oikeudellista kehystä kaikilta osin varmistaakseen puhtaan siirtymän edut teollisuudelle ja kansalaisille. Tämä koskee erityisesti uusituvan energian direktiiviä. Vuoropuhelujen osallistujat korostivat kohtuuhintaisen hiilettömän tai vähähiilisen energian runsaan saannin varmistamista. Ne pitivät sitä keskeisenä edellytyksenä sille, että EU:n talouden hiilestä irtautumista voidaan nopeuttaa ja että Euroopan teollisuuden, varsinkin energiaintensiivisen teollisuuden, kilpailukyky voidaan säilyttää.

Teollisuus kehotti myös luomaan teollisuusklustereita, jotka yhdistävät suurimmat valmistuslaitokset ja -keskukset päästöttömiin ja vähähiilisiin tuotantolaitoksiin, vedyn ja uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden tuotantolaitoksiin tai hiilidioksidin talteenotto-, varastointi-, kuljetus- ja käyttöinfrastruktuuriin. Vuoropuhelujen osallistujat kehottivat EU-maita harkitsemaan uudelleen energiaverojen ja -maksujen tasoa, sähkö mukaan lukien. Komissio muistuttaa, että EU-mailta tarvitaan toimenpiteitä fossiilisten polttoaineiden tukien poistamiseksi. Tämä olisi tehtävä biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten hiljattaisen konferenssin päätelmien ja energiaverodirektiivin tarkistamista koskevan komission ehdotuksen mukaisesti.

  • Nykyaikainen infrastruktuuri teollisuuden selkärankana

Komission, EU-maiden, paikallis- ja alueviranomaisten, verkonhaltijoiden, teollisuuden toimijoiden, sääntelyviranomaisten ja rahoituslaitosten välistä koordinointia on tiivistettävä puhtaaseen energiaan siirtymisen edellyttämän infrastruktuurin kehittämiseksi. Komissio mukauttaa nykyisiä toimintamuotoja tarjotakseen foorumin säännölliselle ja suoralle yhteistyölle kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa.

Hankintoihin ja huutokauppoihin sovellettavat häiriönsietokykyä koskevat vaatimukset auttavat luomaan kysyntää EU:ssa valmistetuille laitteille ja komponenteille, jotka täyttävät infrastruktuurin kehittämiselle asetetut tiukat vaatimukset. Komissio harkitsee teollisuuden tukemista kysynnän standardoinnissa.

  • Rahoitusta siirtymään

Yksityisiä investointeja ei ole vielä saatu riittävästi liikkeelle, mutta yksityisellä sektorilla on edelleen johtava rooli puhtaaseen siirtymään tehtävien investointien käyttöönotossa. Vuoropuhelujen osallistujat korostivat myös tarvetta vähentää pääoman hankintakustannuksia, monipuolistaa yritysten rahoitusvaihtoehtoja, ehdottaa uusia innovatiivisia rahoitusvälineitä ja helpottaa rajat ylittäviä investointeja. Vahvaa EU:n talousarviota tarvitaan korkealaatuisempien investointien aikaansaamiseksi.

Kaiken kaikkiaan on kiire koordinoida rahoitusta paremmin EU:n tasolla, saada aikaan mittakaavaetuja, tehostaa resurssien kohdentamista ja hyödyntää sisämarkkinoita. .

  • Puhtaisiin teknologioihin perustuvien sisämarkkinoiden hyödyntäminen maailmanlaajuisesti kilpaillussa ympäristössä

Sisämarkkinat ovat EU:n suurin vahvuus, sillä ne tarjoavat mittakaavaetuja ja edistävät korkeatasoisia standardeja myös Euroopan ulkopuolella. Komissio harkitsee muiden strategisten hyödykkeiden kysynnän yhdistämisen ja yhteishankintojen kehittämistä, vetymarkkinoiden pilottihanketta ja kriittisten raaka-aineiden yhteishankintojen järjestämistä.

Komission ja EU-maiden olisi käytettävä kaikilta osin hyväkseen epäreilun maailmanlaajuisen kilpailun vastaisia politiikkavälineitä, jotta voitaisiin turvata tasapuoliset toimintaedellytykset.


Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_24_1884   

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
10. huhtikuuta 2024
Laatija
Suomen-edustusto