Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote29. syyskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 4 min

Rikkomispäätökset: Komissiolta Suomelle muistutuksia puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa

EU-lippu

Euroopan komissio on julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan syyskuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Kertakäyttömuovidirektiivi

Komissio kehottaa Suomea sekä Belgiaa, Irlantia, Kroatiaa, Latviaa, Portugalia, Puolaa, Ranskaa, Sloveniaa, Tanskaa ja Viroa saattamaan kertakäyttömuovidirektiivin (direktiivi 2019/904) kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kertakäyttömuovidirektiivillä pyritään ehkäisemään ja vähentämään tiettyjen, hyvin lyhyen aikaa käytettävien muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, sekä ihmisten terveyteen. Lainsäädännöllä edistetään myös siirtymistä kiertotalouteen innovatiivisten ja kestävien liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien avulla. Tätä varten direktiivissä säädetään useista toimenpiteistä, joilla vähennetään kulutusta, rajoitetaan tiettyjen tuotteiden markkinoille saattamista sekä asetetaan erityisiä tuotevaatimuksia. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa korostetaan, että Euroopan on tärkeää pysyä aikataulussa ympäristötavoitteiden toteuttamisessa.

Komissio on tänään lähettänyt viralliset ilmoitukset Ranskalle ja Tanskalle sekä perustellun lausunnon Belgialle, Irlannille, Kroatialle, Latvialle, Portugalille, Puolalle, Slovenialle, Suomelle ja Virolle, jotka eivät ole saattaneet direktiiviä kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään määräajassa. Komissio lähetti näille muille 9 jäsenvaltiolle viralliset ilmoitukset jo tammikuussa 2022. Maat eivät ole vielä ilmoittaneet kaikista tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan direktiivin saattaminen kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sen vuoksi komissio on päättänyt tänään antaa perustellut lausunnot. Näillä 9 jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asiat EU:n tuomioistuimeen.

Direktiivi EU:n säännöistä, joilla helpotetaan pääsyä rahoitustietoihin rikosten torjuntaa varten

Komissio lähetti perustellut lausunnot Suomelle sekä Irlannille ja Kroatialle, koska ne eivät ole ilmoittaneet komissiolle kansallisista toimistaan, joilla saatetaan EU:n säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten torjuntaa varten (direktiivi (EU) 2019/1153), osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Direktiivin tavoitteena on torjua rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja muita vakavia rikoksia helpottamalla nimettyjen lainvalvontaviranomaisten sekä varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen pääsyä tilitietoihin ja helpottamalla lainvalvontaviranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä. Se helpottaa myös tietojenvaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston Europolin kanssa.

Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja ilmoitettava kansallisista täytäntöönpanotoimista komissiolle viimeistään 1. elokuuta 2021. Irlanti, Kroatia ja Suomi eivät ole noudattaneet alkuperäistä täytäntöönpanon määräaikaa, joten komissio lähetti näille kolmelle jäsenvaltiolle virallisen ilmoituksen syyskuussa 2021. Kyseiset jäsenvaltiot toimittivat vastauksensa marraskuussa 2021. Irlanti, Kroatia ja Suomi eivät ole vieläkään ilmoittaneet komissiolle täytäntöönpanotoimenpiteistä. Näillä jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa noudattaa täytäntöönpanovelvoitetta ja ilmoittaa asiasta komissiolle. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asiat EU:n tuomioistuimeen.

Syyttömyysolettamaa koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio on tänään päättänyt ottaa seuraavan askeleen rikkomusmenettelyssä Suomea sekä Puolaa ja Viroa vastaan, koska ne eivät ole saattaneet direktiiviä syyttömyysolettaman ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Direktiivi on yksi kuudesta EU:n hyväksymästä direktiivistä, joilla luodaan yhteiset vähimmäisvaatimukset sen varmistamiseksi, että epäiltyjen ja syytettyjen perusoikeuksia suojellaan riittävästi EU:ssa.

Komissio katsoo, että Puolan, Suomen ja Viron ilmoittamilla täytäntöönpanotoimenpiteillä saatetaan direktiivi (EU) 2016/343 vain osittain osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio on erityisesti havainnut puutteita, jotka liittyvät ennenaikaisiin julkisiin viittauksiin syyllisyyteen ja asianmukaisiin oikeussuojakeinoihin. Komissio lähetti näille kolmelle jäsenvaltiolle asiasta viralliset ilmoitukset helmikuussa 2022. Koska vastauksissa ei puututtu riittävästi komission huolenaiheisiin, se on päättänyt tänään lähettää perustellut lausunnot. Puolalla, Suomella ja Virolla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos vastauksissa ei puututa huolenaiheisiin, komissio voi päättää viedä asiat EU:n tuomioistuimeen.

Sähköisiä tiemaksuja koskevat EU:n säännöt

Komissio kehottaa Suomea sekä Italiaa ja Saksaa saattamaan kaikki tarvittavat sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun direktiivin (direktiivi (EU) 2019/520) säädökset kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Eurooppalainen sähköinen tietullipalvelu on tietullijärjestelmä, jonka avulla tienkäyttäjät EU:ssa voivat maksaa tiemaksuja yhden palveluntarjoajan kanssa tehdyllä sopimuksella ja yhdellä ajoneuvoon asennetulla laitteella, joka voi kattaa kaikki jäsenvaltiot. Direktiivillä on kaksi tavoitetta: varmistaa sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuus ja helpottaa tietojen vaihtamista valtioiden rajojen yli, kun tiemaksuja ei makseta.

Määräaika tämän direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 19. lokakuuta 2021. Arvioinnin jälkeen komissio totesi, että sääntöjä ei ole saatettu kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä näissä kolmessa jäsenvaltiossa. Sen takia komissio lähettää viralliset ilmoitukset Italialle, Saksalle ja Suomelle. Niillä on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja korjata komission esiin tuomat puutteet. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää antaa perustellun lausunnon.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/INF_22_5402       

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
29. syyskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto