Siirry pääsisältöön
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote8. maaliskuuta 2022Suomen-edustusto

REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet

Tuulivoima

Euroopan komissio on tänään esittänyt luonnoksen suunnitelmasta, jonka tavoitteena on lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo ennen vuotta 2030, alkaen kaasusta, Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi.

Suunnitelmassa hahmotellaan myös toimenpiteitä, joilla reagoidaan energianhintojen nousuun Euroopassa ja täytetään kaasuvarastot ensi talvea varten. Energianhinnat ovat Euroopassa nousseet jo useiden kuukausien ajan, ja nyt toimitusvarmuus vielä pahentaa ongelmaa. REPowerEU-suunnitelman avulla on tarkoitus monipuolistaa kaasuntoimituksia, nopeuttaa uusiutuvien kaasujen käyttöönottoa ja korvata kaasu lämmityksessä ja sähköntuotannossa muilla energialähteillä. Näin voidaan vähentää venäläisen kaasun kysyntää EU:ssa kahdella kolmanneksella jo tämän vuoden aikana.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ”Meidän on oltava riippumattomia Venäjän öljystä, hiilestä ja kaasusta. Emme voi olla riippuvaisia toimittajasta, joka uhkaa meitä suoraan. Meidän on toteutettava välittömästi toimenpiteitä, joilla lievennetään nousevien energianhintojen vaikutuksia, monipuolistetaan kaasutoimituksia ensi talvea varten ja nopeutetaan siirtymistä puhtaaseen energiaan. Mitä nopeammin pystymme siirtymään uusiutuviin energialähteisiin ja vetyyn ja parantamaan energiatehokkuutta, sitä nopeammin saavutamme aidon energiaomavaraisuuden energiajärjestelmiemme suhteen. Keskustelen komission ehdotuksista Euroopan johtajien kanssa Versaillesissa myöhemmin tällä viikolla ja pyrin sitten panemaan ne tiimini kanssa nopeasti täytäntöön.”

Energianhintoja ja kaasuvarastoja koskevat hätätoimenpiteet

Komission toteuttamat energiahintoja koskevat toimenpiteet ovat auttaneet jäsenvaltioita lieventämään korkeista hinnoista heikossa asemassa oleville kuluttajille aiheutuvia seurauksia, ja ne ovat edelleen tärkeä kehys kansallisille toimille. Tänään komissio esittää jäsenvaltioille uusia ohjeita, joissa vahvistetaan mahdollisuus säännellä hintoja poikkeuksellisissa olosuhteissa ja määritetään, miten jäsenvaltiot voivat jakaa energia-alan suurista voitoista ja päästökaupasta saatavia tuloja kuluttajille. Myös EU:n valtiontukisäännöt tarjoavat jäsenvaltioille keinoja myöntää korkeista energianhinnoista kärsiville yrityksille tukea lyhyellä aikavälillä ja auttaa niitä vähentämään alttiuttaan energianhintojen vaihtelulle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Päästökauppajärjestelmää koskeviin valtiontukisuuntaviivoihin tehtyjä kohdennettuja muutoksia koskevan kuulemisen jälkeen komissio pyytää jäsenvaltioilta kommentteja myös uuteen kriisiajan tilapäiseen valtiontukikehykseen liittyvistä tarpeista ja sen mahdollisesta soveltamisalasta. Tarkoituksena on myöntää tukea yrityksille, jotka kärsivät kriisistä ja erityisesti korkeista energianhinnoista.

Komissio aikoo esittää huhtikuuhun mennessä lainsäädäntöehdotuksen, jonka nojalla maanalaiset kaasuvarastot on täytettävä vähintään 90 prosenttiin niiden kapasiteetista vuosittain 1. lokakuuta mennessä. Ehdotuksessa edellytetään, että täyttöastetta seurataan ja määräysten noudattamista valvotaan. Lisäksi otetaan käyttöön jäsenvaltioiden välisiä solidaarisuusjärjestelyjä. Komissio jatkaa kaasumarkkinoita koskevaa tutkimustaan, koska on epäilty, että toimijat, muun muassa Gazprom, saattavat vääristää kilpailua.

Puuttuakseen taivaita hipoviin energianhintoihin komissio aikoo tarkastella kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja hätätoimenpiteille, joiden avulla voitaisiin rajoittaa kaasunhintojen leviämistä sähkönhintoihin. Tätä varten voitaisiin harkita muun muassa väliaikaisia hintarajoituksia. Se aikoo myös arvioida keinoja sähkömarkkinoiden rakenteen parantamiseksi ottaen huomioon Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) loppuraportin ja muut selvitykset, joissa tarkastellaan vaihtoehtoisten hinnoittelumekanismien hyviä ja huonoja puolia sähkön hintojen pitämiseksi kohtuullisina ilman toimitushäiriöitä ja toteuttamalla lisäinvestointeja vihreään siirtymään.

REPowerEU – lopetetaan riippuvuus Venäjän kaasusta ennen vuotta 2030

Riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista voidaan lopettaa asteittain jo ennen vuotta 2030. Komissio ehdottaa tätä varten, että laaditaan REPowerEU-suunnitelma, jonka avulla EU:n laajuisten energiajärjestelmien häiriönsietokykyä lisätään kahdella tavalla: monipuolistamalla kaasutoimituksiasiten, että lisätään nesteytetyn maakaasun ja putken kautta toimitettavan kaasuntuontia muilta kuin venäläisiltä toimittajilta sekä biometaanin ja uusiutuvan vedyn tuotantoa ja tuontia; ja vähennetään nopeammin fossiilisten polttoaineiden käyttöä kodeissa ja muissa rakennuksissa, teollisuudessa ja energiajärjestelmissä parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja sähköistämistä sekä puuttumalla infrastruktuurin pullonkauloihin.

Komission 55-valmiuspaketin ehdotusten täytäntöönpano vähentää jo vuotuista fossiilisen kaasun kulutusta 30 prosentilla eli 100 miljardilla kuutiometrillä vuoteen 2030 mennessä. REPowerEU-suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden avulla voisimme vähentää fossiilisen kaasun käyttöä asteittain ainakin 155 miljardilla kuutiometrillä, mikä vastaa Venäjältä tuotua kaasumäärää vuonna 2021. Lähes kaksi kolmannesta tästä vähennyksestä voidaan toteuttaa jo vuoden sisällä, jolloin EU:n liiallinen riippuvuus yhdestä ainoasta toimittajasta päättyisi. Komissio ehdottaa, että yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa selvitetään, millaisten hankkeiden avulla nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa parhaiten, kehittämällä edelleen kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien pohjalta jo tehtyä laajaa työtä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1511

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedot

Julkaisupäivä
8. maaliskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto