Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké8 mars 2022Representationen i Finland

RepowerEU – gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris

Tuulivoima

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina lägger EU-kommissionen i dag fram ett utkast till en plan för att göra Europa oberoende av fossila bränslen från Ryssland i god tid före 2030, med naturgasen som första mål.

I planen beskrivs också en rad åtgärder för att reagera på stigande energipriser i Europa och för att fylla på gaslagren inför nästa vinter. Europa har drabbats av höjda energipriser i flera månaders tid, men nu förvärras problemet av osäkerhet kring tillgången. Genom RepowerEU är strävan att diversifiera gasförsörjningen, påskynda utbyggnaden av förnybara gaser och ersätta naturgas vid uppvärmning och elproduktion. Detta kan minska EU:s efterfrågan på rysk naturgas med två tredjedelar före årets slut.

– Vi måste bli oberoende av rysk olja, kol och naturgas, säger kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vi kan helt enkelt inte förlita oss på en leverantör som uttryckligen hotar oss. Det är nu vi måste agera för att mildra effekterna av stigande energipriser, diversifiera vår gasförsörjning under nästa vinter och påskynda omställningen till ren energi. Ju snabbare vi går över till förnybar energi och vätgas, i kombination med ökad energieffektivitet, desto snabbare kommer vi att bli verkligt oberoende och ha vårt energisystem under kontroll. Jag kommer att diskutera kommissionens idéer med EU:s ledare i Versailles senare i veckan och sedan arbeta med mitt team för att snabbt genomföra dem.

Nödåtgärder i fråga om energipriserna och gaslagren

Kommissionens verktygslåda för energipriser från i oktober i fjol har hjälpt medlemsländerna att mildra verkan av höga priser hos utsatta konsumenter och den förblir en viktig ram för nationella åtgärder.

I dag ger kommissionen medlemsländerna ytterligare vägledning som bekräftar möjligheten att reglera priserna under exceptionella omständigheter. I vägledningen fastställs hur medlemsländerna kan omfördela höga vinster inom energisektorn och utsläppshandeln till konsumenterna.

EU:s regler för statligt stöd erbjuder också medlemsländerna möjligheter att ge kortsiktigt stöd till företag som påverkas av höga energipriser, vilket bidrar till att minska deras exponering för svängningar i energipriserna på medellång till lång sikt. Efter ett samråd om riktade ändringar av riktlinjerna för statligt stöd inom ramen för utsläppshandelssystemet kommer kommissionen också att samråda med medlemsländerna om behovet av och tillämpningsområdet för en ny tillfällig krisram för statligt stöd till företag som drabbats av krisen, särskilt företag med höga energikostnader.

Kommissionen har för avsikt att senast i april lägga fram ett lagstiftningsförslag som förutsätter att de underjordiska gaslagren i EU fylls upp till minst 90 procent av kapaciteten senast den första oktober varje år. Förslaget skulle innebära övervakning och verkställande av fyllnadsnivåerna och bygga upp solidaritetsarrangemang mellan medlemsländerna.

Kommissionen fortsätter också sina utredningar av gasmarknaden som svar på farhågorna om eventuell snedvridning av konkurrensen från operatörernas sida, framförallt Gazprom.

För att komma till rätta med de stigande energipriserna kommer kommissionen att undersöka alla tänkbara alternativ för nödåtgärder för att begränsa gasprisernas spridningseffekter på elpriserna, till exempel tillfälliga prisgränser. Kommissionen kommer också att bedöma alternativ för att optimera elmarknadens utformning med beaktande av slutrapporten från Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) och annat material om fördelar och nackdelar med alternativa prissättningsmekanismer för att hålla elpriserna överkomliga, utan att störa försörjningen och ytterligare investeringar i den gröna omställningen.

RepowerEU – avskaffa vårt beroende av rysk gas före 2030

Vi kan fasa ut vårt beroende av fossila bränslen från Ryssland i god tid före 2030. För att öka motståndskraften i det EU-omfattande energisystemet föreslår kommissionen utvecklandet av ett program, RepowerEU, som bygger på två pelare: Dels diversifiering av gasförsörjningen genom ökad import av flytande naturgas och gas via rörledningar från icke-ryska leverantörer, liksom större produktions- och importvolymer av biometan och förnybar vätgas. Dels en påskyndad minskning av användningen av fossila bränslen i våra hem, byggnader och energisystem samt i vår industri genom att öka energieffektiviteten och de förnybara energikällorna. Elektrifiering ska även ökas och åtgärder ska vidtas för att ta itu med flaskhalsar i infrastrukturen.

Ett fullständigt genomförande av kommissionens förslag inom ramen för 55 %-paketet (Fit for 55) skulle redan minska vår årliga förbrukning av naturgas med 30 procent, vilket motsvarar 100 miljarder kubikmeter, fram till 2030. Med åtgärderna i RepowerEU-planen skulle vi kunna få bort minst 155 miljarder kubikmeter naturgas, vilket motsvarar den volym som importerades från Ryssland 2021. Nästan två tredjedelar av denna minskning kan uppnås inom ett år, vilket gör att EU inte längre är alltför beroende av en enda leverantör.

Kommissionen föreslår ett samarbete med medlemsländerna för att identifiera de lämpligaste projekten för att uppnå dessa mål, med utgångspunkt i det omfattande arbete som redan utförts i samband med de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1511

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
8 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland