Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote10. maaliskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

​​​​​​​Merellinen turvallisuus: EU:n strategia merialan suojaamiseksi uusilta uhkilta

Merellinen turvallisuus: EU:n strategia merialan suojaamiseksi uusilta uhkilta

Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja hyväksyivät tänään yhteisen tiedonannon parannetusta EU:n merellisestä turvallisuusstrategiasta, jolla varmistetaan merten rauhanomainen käyttö ja suojellaan merialuetta uusilta uhkilta. Komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja hyväksyivät myös päivitetyn toimintasuunnitelman, jonka avulla strategia pannaan täytäntöön.

Merellinen turvallisuus on elintärkeää Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille. EU:n jäsenvaltiot muodostavat yhdessä maailman suurimman talousvyöhykkeen.

EU:n talous on hyvin riippuvainen turvallisista ja turvatuista valtameristä. Yli 80 prosenttia maailmankaupasta tapahtuu meriteitse, ja noin kaksi kolmasosaa maailman öljystä ja kaasusta joko porataan merellä tai kuljetetaan meritse. Jopa 99 prosenttia maailmanlaajuisista datavirroista kulkee merenalaisten kaapelien kautta.

Maailmanlaajuisen merialan on oltava turvattu, jotta valtamerten ja kestävän sinisen talouden koko potentiaali voidaan hyödyntää. EU aikoo vahvistaa monia välineitä, joita sillä on käytettävissään merellisen turvallisuuden edistämiseksi niin siviili- kuin sotilasalalla.

Sopeutuminen uusiin uhkiin

Turvallisuusuhat ja -haasteet ovat moninkertaistuneet sen jälkeen, kun EU:n merellinen turvallisuusstrategia hyväksyttiin vuonna 2014. Tästä syystä tarvitaan uusia ja tehostettuja toimia.

Pitkään jatkuneet laittomat toimet, kuten merirosvous, aseelliset ryöstöt merellä, muuttajien salakuljetus ja ihmiskauppa, ase- ja huumausainekauppa sekä terrorismi, ovat edelleen kriittisiä haasteita. Geopoliittisen kilpailun lisääntymisen, ilmastonmuutoksen ja meriympäristön huonontumisen sekä hybridi- ja kyberhyökkäyksien myötä on kuitenkin puututtava myös uusiin ja kehittyviin uhkiin.

Tämä tarjoaa tilaisuuden edistää kestäviä ratkaisuja EU:n ja kansainvälisen yhteisön kohtaamiin moninaisiin merelliseen turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Se tarjoaa myös tilaisuuden vahvistaa EU:n roolia ja uskottavuutta kansainvälisellä areenalla.

Viimeaikaiset geopoliittiset tapahtumat, kuten Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan, ovat voimakas muistutus siitä, että EU:n on parannettava turvatoimiaan ja lisättävä toimintavalmiuksiaan paitsi omalla alueellaan ja omilla vesillään myös naapurialueillaan ja niiden ulkopuolella.

Päivitetty Euroopan unionin merellinen turvallisuusstrategia

Päivitetyllä merellisellä turvallisuusstrategialla edistetään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä kansainvälisten sääntöjen ja periaatteiden noudattamista ja varmistetaan samalla valtamerten kestävyys ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. EU ja sen jäsenvaltiot panevat strategian täytäntöön omien toimivaltuuksiensa mukaisesti.

EU tehostaa toimiaan seuraavilla kuudella strategisella tavoitteella:

 • Lisätään toimintaa merellä. Toimiin kuuluvat merivoimien harjoitusten järjestäminen EU:n tasolla, rannikkovartiostojen toiminnan kehittäminen Euroopan merialueilla, uusien tärkeiden merialueiden nimeäminen koordinoitu läsnäolo merialueilla -konseptin (väline, jolla parannetaan jäsenvaltioiden meri- ja ilmakaluston koordinointia tietyillä merialueilla) täytäntöönpanoa varten sekä turvatarkastusten tehostaminen EU:n satamissa.
   
 • Tehdään yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Toimiin kuuluvat EU:n ja Naton yhteistyön syventäminen sekä yhteistyön tehostaminen kaikkien asiaankuuluvien kansainvälisten kumppaneiden kanssa sääntöpohjaisen järjestyksen, erityisesti YK:n merioikeusyleissopimuksen, ylläpitämiseksi merellä.
   
 • Otetaan johtoasema meritilannetietoisuudessa. Toimiin kuuluvat valvonnan tehostaminen rannikko- ja merivartioaluksilla sekä yhteisen tietojenvaihtoympäristön (CISE) vahvistaminen. Näin varmistetaan, että asianomaiset kansalliset ja EU:n viranomaiset voivat vaihtaa tietoja suojatusti.
   
 • Hallitaan riskejä ja uhkia. Toimiin kuuluvat säännölliset meriharjoitukset, joihin osallistuu siviili- ja sotilasalan toimijoita, kriittisen meri-infrastruktuurin ja alusten (myös matkustaja-alusten) seuranta ja suojaaminen fyysisiltä ja kyberuhkilta sekä merellä olevien räjähtämättömien taisteluvälineiden ja miinojen torjunta.
   
 • Parannetaan valmiuksia. Toimiin kuuluvat yhteisten vaatimusten laatiminen merialan puolustusteknologioille, työn tehostaminen esimerkiksi European Patrol Corvette -hankkeen (uusi sota-alusluokka) osalta ja sukellusveneiden torjunnan parantaminen.
   
 • Annetaan koulutusta erityisesti siviilipuolen hybridi- ja kyberturvallisuuspätevyyksiin sekä järjestetään koulutusta, johon myös EU:n ulkopuoliset kumppanit voivat osallistua.
   

Päivitetyllä strategialla ja sen toimintasuunnitelmalla edistetään turvallisuutta ja puolustusta koskevan EU:n strategisen kompassin täytäntöönpanoa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_1483   

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
10. maaliskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto